Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL. Sarma
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0795, kadastra apzīmējums 0100 075 0795), pie Jaunpils ielas 24 un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0738, kadastra apzīmējums 0100 075 0855), pie Jaunpils ielas 24, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1.      atteikt atļaut cirst:
  1. 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Jaunpils ielā (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24;
  1. 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0738, kadastra apzīmējums 0100 075 0855), pie Jaunpils ielas 24;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 2 bērzus ø 48, 44 cm, 1 ozolu ø 38 cm Rīgā, Jaunpils ielā (kadastra numurs 0100 075 0461, kadastra apzīmējums 0100 075 0856), pie Jaunpils ielas 24;
  1. 1 osi ø 25 cm, 2 liepas ø 35, 30 cm, 1 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0795, kadastra apzīmējums 0100 075 0795), pie Jaunpils ielas 24;
  1. 1 bērzu ø 57 cm un 1 egli ø 33 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 075 0738, kadastra apzīmējums 0100 075 0855), pie Jaunpils ielas 24;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2147,11 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Irlavas ielā 28

(kadastra apzīmējums 0100 076 0372), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 39, 54 cm Rīgā, Irlavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 076 0372);
 2. atļaut cirst 7 kļavas ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 33, 37, 14/27, 23, 32, 40 cm Rīgā, Irlavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 076 0372) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1920,89 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, astoņdesmit deviņi centi).

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 04.04.2023. līdz 19.04.2023. rīkot publisko apspriešanu par kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 50 apsēm ø 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 28, 28, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 44 cm, 72 bērziem ø 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 42, 44, 45, 47 cm, 38 kļavām ø 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 31 cm, 10 vītoliem ø 36, 37, 48, 35/40/42/28/19, 21/19/22/25/38/45, 18/21/22, 22/18, 14/16/17, 15/23/55/47, 53/49 cm, 8 priedēm ø 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 cm, 2 robīnijām ø 15, 18 cm Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm -8 apsēm ø 20, 21, 21, 22, 27, 28, 34, 38 cm, 7 bērziem ø 18, 19, 21, 22, 31, 32, 55 cm, 3 vītoliem ø 15, 16, 22/28 cm, 3 kļavām ø 19, 21, 22 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 Kanādas papeli ø 60/75 cm, 6 Pelēkajām papelēm ø 36, 37, 41, 52, 54, 55/60 cm, 9 apsēm ø 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 31, 32 cm, 9 bērziem ø 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 26, 26 cm, 1 ozolu ø 23 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 priedi ø 26 cm, 1 kļavu ø 19 cm Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B un kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 apsēm ø 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 42 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 28.03.2023. Ne vēlāk kā līdz 03.04.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.04.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 20/11/7 cm Rīgā, Senču ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 026 0143) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 405,52 EUR (četri simti pieci euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Senču ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Senču ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 026 0145) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 458,88 EUR (četri simti piecdesmit astoņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 25, 10/16 (celma caurmērs 22 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 osi ø 12/7 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1099,17 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Klijānu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 035 0185), pie Brīvības ielas 200C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 17/24 cm un 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Klijānu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 035 0185), pie Brīvības ielas 200C pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 2186) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2023.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 2B un Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2023.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bolderājas ielas sarkanajās līnijās(kadastra apzīmējums 0100 080 0020), pie Bolderājas ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2023.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9003), pie Sakņu ielas 75, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9003), pie Sakņu ielas 75 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skudru ielā 18 (kadastra apzīmējums 01001211811; kadastra numurs 01001210004), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2023.

1.2.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 068 0151) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 068 0151).

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 084 0352) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 20, 21, 1 ošlapu kļavu ø 35/32 cm, 1 blīgznu ø 32/29/25/20 cm Rīgā, Stokholmas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 084 0352) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 940,80 EUR (deviņi simti četrdesmit euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0387), pie Stendera ielas 14, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 29 cm, 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0387), pie Stendera ielas 14, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 113 0436) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm, 2 bērzus ø 20, 49 cm, 3 melnalkšņus ø 43/40/25/20/18, 35/32/42, 24/22/21 cm Rīgā, Rudzu ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 113 0436) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3274,01 EUR (trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 076 0154)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2023.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mežotnes ielā 8A (kadastra numurs 0100 105 0407, kadastra apzīmējums 0100 105 0590)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 42/37 cm Rīgā, Mežotnes ielā 8A (kadastra numurs 0100 105 0407, kadastra apzīmējums 0100 105 0590).

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 63, 67 cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (kadastra apzīmējums 0100 107 0153).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Cēres ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 106 0697)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Cēres ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 106 0697).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Robežu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 41 (kadastra apzīmējums 0100 054 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 16/53 cm Rīgā, Vienības gatvē 41 (kadastra apzīmējums 0100 054 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 48,45 EUR (četrdesmit astoņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 27, 28, 23, 24 cm un 3 bērzus ø 41, 40, 30 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074);
 2. atļaut cirst 60 papeles ø 73, 37, 25, 52, 67, 53, 79, 61/54, 43, 61, 76, 74, 81, 77, 74, 76/57, 65, 70, 56, 52, 41, 82, 83/56, 50, 71, 45/32, 59, 40, 83, 84, 83, 56/87, 82, 62, 68, 72, 50, 76/52, 78, 66, 71/26, 58, 93, 62, 49/51, 74, 89, 83, 50, 54, 67, 18 (celma caurmērs 21 cm), 21/22/35, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24/27/31, 37, 52, 31, 39, 44/12 cm, 15 priedes ø 26, 17 (celma caurmērs 21 cm), 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 24, 29, 32, 21, 22, 27, 21, 37, 27, 29 cm, 29 bērzus ø 27, 54, 35, 25, 25, 22, 12 (celma caurmērs 21 cm), 9/26, 36, 30/27, 24/35, 41, 26, 30, 37, 38, 41, 38, 43, 29/27/34, 37/31, 28/29, 39, 23, 13/17/21/24, 42, 20, 22/25, 14/30 cm, 4 blīgznas ø 27/36/38, 14/9, 15/17/25/26/31/38, 21 cm, 20 apsi ø 47, 56, 26, 34, 33, 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 24, 28, 30, 24, 22, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm), 21/35, 26, 26, 20, 26, 21/28/31 cm, 3 ošlapu kļavas ø 16/12/9 (celma caurmērs 26 cm), 27/29, 13/13 cm (celma caurmērs 24 cm), 9 kļavas ø 25/26/27, 49, 33, 38, 33, 21/26/16/22/21/18/24/8, 27/24, 32, 35 cm, 2 baltalkšņus ø 30, 22/24 cm un 1 vītolu ø 21/29/39 cm Rīgā, Daugavgrīvas šoseja 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 18149,50 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi euro, piecdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 093 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 093 0010);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2636), pie Lazdu ielas 14G

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2023.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Lazdu ielā 14G (kadastra apzīmējums 0100 082 2420)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2023.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (kadastra apzīmējums 0100 046 2021) un Rīgā, Pulka ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 063 0029)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Pulka ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 063 0029);
  1. 2 papeles ø 36, 33 cm Rīgā, Lomonosova iela 1A k-9 (kadastra apzīmējums 0100 046 2021)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 290,72 EUR (divi simti deviņdesmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0499; kadastra numurs 01001199999), pie Bauskas ielas 209

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 12 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 073 2039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2023.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0166)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 15 cm (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0166);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 352,87 EUR (trīs simti piecdesmit divi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 45C (kadastra apzīmējums 0100 071 2541)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 30, 23/27/12 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 45C (kadastra apzīmējums 0100 071 2541);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 167,56 EUR (viens simts sešdesmit septiņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 084 0136)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 084 0136).

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 26A (kadastra apzīmējums 0100 094 0240)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Meža prospektā 26A (kadastra apzīmējums 0100 094 0240)
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Velmes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0270)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2023.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ropažu ielā 112 (kadastra apzīmējums 0100 091 0011)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 85, 63 cm Rīgā, Ropažu ielā 112 (kadastra apzīmējums 0100 091 0011).

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zileņu ielā 14 (kadastra numurs 0100 070 0010, kadastra apzīmējums 0100 070 0027

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2023.

0 Patīk
224 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.