Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 2 (08.01.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 7B (kadastra apzīmējums  0100 024 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2024.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076), pie Jāņa Daliņa ielas 2

Nolemj:

 1. no 08.01.2024. līdz 19.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 34 cm, 1 bērza ø 51 cm un 1 ošlapu kļavas ø 29/9/14/24 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076) pie Jāņa Daliņa ielas 2;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.12.2023. Ne vēlāk kā līdz 27.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2024.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu

Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 45A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 45A.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46/54 cm Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1067,15 EUR (viens tūkstotis sešdesmit septiņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 49A (kadastra apzīmējums 0100 064 0416)

Nolemj:

atļaut cirst 3 kļavas ø 70, 46, 45 cm Rīgā, Slokas ielā 49A (kadastra apzīmējums 0100 064 0416) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0062), pie Zaķusalas krastmalas 35, saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.02.2024. līdz 04.03.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 61 cm un 6 apšu ø 27, 25, 31, 49/31, 40/36/31, 21 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0062), pie Zaķusalas krastmalas 35;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.02.2024. Ne vēlāk kā līdz 19.02.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.02.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2024.

1.2.7. § Par koku ciršanu Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 003 2053), pie 11. novembra krastmalas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 22, 18 (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 003 2053), pie 11. novembra krastmalas 35 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 121 0990), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu koka ciršanu Rīgā, Džutas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 086 0076)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2024.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 115 0124)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Burtnieku ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 115 0124);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072).

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 057 2073), pie Pārslas ielas 1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 057 2073), pie Pārslas ielas 1.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu

Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 093 0619)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 093 0619).

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0979), pie Slokas ielas 115

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0979), pie Slokas ielas 115.

1.3.7. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3

Nolemj

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 064 2072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 18, 23, 28 cm Rīgā, Eiženijas ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 064 2072);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 314,17 EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzintara ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 108 9001), pie Dzintara ielas 36

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2023.

1.3.8. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3

Nolemj

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3.

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3

Nolemj

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas iela 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 320 (kadastra apzīmējums 0100 078 0342)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Maskavas ielā 320 (kadastra apzīmējums 0100 078 0342);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 152,53 EUR (viens simts piecdesmit divi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0317; kadastra numurs 01000710319), pie Lapsu ielas 5

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 101 cm Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0317; kadastra numurs 01000710319), pie Lapsu ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 041 0116)

Nolemj

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 51, 45 cm Rīgā, Maskavas ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 041 0116).

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 032 0108)

Nolemj

 1. atļaut cirst 3 ošus ø 35, 38, 59 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 032 0108);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 37,56 EUR (trīsdesmit septiņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 139A (kadastra apzīmējums 0100 044 0121)

Nolemj

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 139A (kadastra apzīmējums 0100 044 0121).

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393)

Nolemj

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2024.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0204)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 21 (kadastra apzīmējums 0100 087 0079)

Nolemj

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 2040), pie Kundziņsalas 7. šķērslīnijas 19

Nolemj

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

0 Patīk
175 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.