Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (08.04.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
G.Kalīte
L.Plēpe
L.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgo administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 070 2075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 070 2075).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 64B (kadastra apzīmējums 0100 070 0716) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Ūnijas ielā 64B (kadastra apzīmējums 0100 070 0716);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 27 cm Rīgā, Ūnijas ielā 64B (kadastra apzīmējums 0100 070 0716) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 34

(kadastra apzīmējums 0100 079 0198)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4A

(kadastra apzīmējums 0100 107 0710) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.05.2024.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 0790) saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 23 cm Rīgā, Beverīnas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 0790) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 blīgznas ø 52, 53 cm, 1 bērzu ø 40 cm un 1 vītolu ø 124 cm Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343);
 2. atļaut cirst 23 priedes ø 30, 29, 22, 21, 22, 19, 18, 30, 25, 23, 26, 22/25/25, 30, 27, 24, 19, 22, 21, 28, 19, 23, 24, 19 cm, 11 kļavas ø 21, 13/17, 16, 15, 18, 20, 16, 14/16, 17, 14, 21 cm, 80 bērzu ø 45, 29/35, 34, 20, 31, 17/19/11/20, 20/21, 29, 31/32, 14, 24, 31, 34, 34, 39, 37, 21, 20, 18/28, 17, 18, 16/16/7, 38, 22, 22, 21, 18, 18, 16, 19, 24, 34, 25/23, 34, 28, 20, 21, 33, 24, 30, 24, 16, 32, 32, 39, 14, 22, 38, 32, 16, 15, 19/10/10, 18, 39, 27/28/33, 18/14, 17, 31/19, 23, 25,  30, 16/11, 23, 20, 31, 29/29/29, 21/21, 35, 17, 33, 23, 20, 18, 31, 25, 20, 16, 24, 31, 27 cm, 1 ozolu ø 24 cm, 30 blīgznas ø 25/24, 28/27/13, 30, 32, 29, 18/13, 19/12/18, 24/23, 14/11, 28, 17, 14/30, 18/11, 28/17/21, 26, 15/15, 24/24/32/33/16/38/12/12/10, 23, 20, 22, 25, 25, 39, 21/9, 22, 23, 25, 22/32/12/16, 17/18/19/20, 24/10/27/14 cm, 20 apses ø 36, 32, 36, 25, 27, 26/26/24, 29, 32, 24, 13/16, 28/15, 35, 23, 21/26, 46, 17, 30/32/34, 43, 21, 23/20 cm Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24572,84 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro, astoņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ziepniekkalna ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0506), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Ziepniekkalna ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0506).

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 076 0033) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; 01001210100), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2024.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Beberbeķu ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 082 0188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 parasto egli ø 36 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 082 0188).

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 145 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 024 2078)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2024.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 4a (kadastra apzīmējums 0100 123 0106)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Lorupes ielā 4a (kadastra apzīmējums 0100 123 0106);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2250), pie Gunāra Astras ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 40 cm Rīgā, Gunāra Astras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2250), pie Gunāra Astras ielas 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,77 EUR (divdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 356G (kadastra apzīmējums 0100 092 2433)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2024.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lizuma ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 091 2220)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgo administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 124 0258)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 124 0258).

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2024.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2079), pie Komētas ielas 42 un Rīgā, Komētas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Komētas ielas 42

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 52, 54 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2079), pie Komētas ielas 42;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Komētas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Komētas ielas 42;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0047)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 33, 18, 26 cm un 2 bērzus ø 38, 35 cm Rīgā, Kapseļu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0047);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 516,79 EUR (pieci simti sešpadsmit euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Paltmales ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 075 0256)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Paltmales ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 075 0256);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 055 0017)

Nolemj:

:  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 056 0097).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bumbieru ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 064 2115)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2024.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kraukļu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 121 4000)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 asās egles ø 41, 37, 20 cm Rīgā, Kraukļu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 121 4000).

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100).

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2024.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 8

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2024.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Daugavpils ielas 41

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2024.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 047 0066; kadastra numurs 01000472009)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2024.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ščecinas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2024.

2.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125).

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 114 0134)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 7 (kadastra apzīmējums 0100 012 0131)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 vilkābeles ø 37; 13/21/37; 20/20/23; 11/19/24/25; 12/20/22/24/27; 28/33 cm Rīgā, Ganību dambī 7 (kadastra apzīmējums 0100 012 0131);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Ganību dambī 7 (kadastra apzīmējums 0100 012 0131);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 0992)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.3.7. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024).

2.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rusova ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

2.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Arāju ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 113 0180)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Arāju ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 113 0180).

0 Patīk
125 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.