RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (08.05.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2023.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.06.2023. līdz 19.06.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 65, 65 cm ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 050 2037);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 30.05.2023. Ne vēlāk kā līdz 05.06.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.06.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.07.2023.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pie Liepājas ielas 76, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.06.2023.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 055 0027) un Rīgā, Ojāra Vācieša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Ojāra Vācieša ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2023.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Doles ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 073 0180) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 17/24 cm Rīgā, Doles ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 073 0180) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,02 EUR (trīs simti piecdesmit euro, divi centi).

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 075 0028) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, Kalnciema ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 075 0028) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 108 2045), pie Zēģeļu ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 108 2045), pie Zēģeļu ielas 8.

1.2.8. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2022. lēmuma (protokols Nr. 24, 1.2.4. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar būvniecību” nosacījumu grozīšanu

Nolemj:

 1. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.06.2022. lēmumā (protokols Nr. 24, 1.2.4. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) saistībā ar būvniecību” ietverto nosacījumu – atļaut cirst kokus pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas un, kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, nosakot:

atļaut cirst 4 ozolus ø 53, 43, 40, 37 cm Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra numurs 0100 062 2003, kadastra apzīmējums 0100 062 0208) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, tajā skaitā laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 039 2012), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2023.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 039 0062), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2023.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1124), pie Lubānas ielas 96, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 priedes ø 22, 20, 44, 30, 31, 44, 25, 40, 41, 35, 34, 40, 42, 31, 35, 25 cm, 2 kļavas ø 32, 17 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Lubānas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1124), pie Lubānas ielas 96 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums             0100 125 6905), pie Dārziņu ielas 116, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2023.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0045; kadastra numurs 01000719999), pie Zeltiņu ielas 45A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 42, 38 cm Rīgā, Zeltiņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0045; kadastra numurs 01000719999), pie Zeltiņu ielas 45A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 026 0038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 77 cm Rīgā, Cēsu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 026 0038) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā; (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1643,42 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit trīs euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Lizuma ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 091 2160) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 26/15, 34 cm un 1 parasto kļavu ø 18/19/23 cm Rīgā, Lizuma ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 091 2160) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.16. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 23.05.2023. līdz 05.06.2023. rīkot publisko apspriešanu par:
  1. 1 kļavas ø 30/26 cm, 1 liepas ø 44 cm, 3 ošlapu kļavu ø 10/15/10 (celma caurmērs 21 cm), 20, 18/16/37/23/14 cm, 5 bērzu ø 21/20, 22, 32, 26 cm, 30, 2 zirgkastaņu ø 21,30 cm, 1 ievas ø 25/13/7 cm un 5 lapegļu ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 20, 23/17, 24/23 cm ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297);
  1. 1 liepas ø 46 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.05.2023. Ne vēlāk kā līdz 22.05.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.05.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2023.

1.2.17. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.06.2022. lēmuma (protokols Nr. 26, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību” un Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmuma (protokols Nr. 33, 1.2.9. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078)” nosacījumu grozīšanu

Nolemj:

 1. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.06.2022. lēmumā (protokols Nr. 26, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību” ietverto nosacījumu – atļaut cirst kokus pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Departamentā nosakot:
  • atļaut cirst 1 ievu ø 23/22/24 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Departamentā, tajā skaitā laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam;
 2. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmumā (protokols Nr. 33, 1.2.9. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078)” ietverto nosacījumu – atļaut cirst kokus pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Departamentā, nosakot:
  • atļaut cirst 3 bērzus ø 21, 30, 31 cm un 1 blīgznu ø 38/33 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Departamentā, tajā skaitā laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0440)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0440).

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 037 0082)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 037 0082).

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Lapu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 058 0147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Lapu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 058 0147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vēja ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 053 0035)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2023.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 059 0219)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Kapseļu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 059 021);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 105 2217)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2023.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0306), pretī Kuldīgas ielai 48

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Gregora ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100  060 0306), pretī Kuldīgas ielai 48;
 2. atļaut cirst kļavu ø 64 cm un liepu ø 57 cm Rīgā, Gregora ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0306), pretī Kuldīgas ielai 48;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2023.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 077 2039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2023.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 54A (kadastra apzīmējums 0100 080 0725)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 22 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 54A (kadastra apzīmējums 0100 080 0725);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2228), pie Labraga ielas 11 un Rīgā, Zebrenes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), blakus krustojumam ar Sapala ielu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2228), pie Labraga ielas 11 un Rīgā, Zebrenes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), blakus krustojumam ar Sapala ielu.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Rāznas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 9999), pie Lomonosova ielas 14

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Rāznas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 9999), pie Lomonosova ielas 14;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Satekles ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 031 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Satekles ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 031 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ludzas ielā 89A (kadastra apzīmējums 0100 046 0039)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 39/41 cm Rīgā, Ludzas ielā 89A (kadastra apzīmējums 0100 046 0039).

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0352), pie Dignājas ielas 12

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 001000730336; kadastra numurs 01000730435), pie Dignājas ielas 12.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 0072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 40, 50 cm Rīgā, Garciema ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 0072);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 6 (kadastra 0100 113 2286)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2023.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūdzes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0585)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2023.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 120 0975)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 54, 36 cm Rīgā, Treiliņu ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 120 0975);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,78 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 56, 53 cm un 5 kļavas ø 53, 36, 38, 35, 63 cm Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1272,61 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro, sešdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 116 0064)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Burtnieku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 116 0064);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
319 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.