RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 32 (09.08.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I.Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A.Pūpola

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2021.

 

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 209 (kadastra numurs 0100 119 0273, kadastra apzīmējums 0100 119 0352) un Rīgā, Bauskas ielā 201 (kadastra apzīmējums 0100 119 0290) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2021.

 

1.2.5. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.06.2021. lēmuma (protokols Nr. 26, 1.2.4. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.06.2021. lēmumu (protokols Nr. 26, 1.2.4. §) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 0514) saistībā ar būvniecību” daļā par atteikumu atļaut cirst 2 liepas ø 69 un 71 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 051);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 69 un 71 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 073 051), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, kā arī ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujā noteiktos nosacījumus;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1195,21 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kāļu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 2197) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2021.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. no 09.2021. līdz 27.09.2021. rīkot publisko apspriešanu par 55 priežu ø 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19 (celmu caurmērs virs 20 cm), 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 31, 34 cm, 30 bērzu ø 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 18, 18, 18, 19, 19, 19/19/14 (celmu caurmērs virs 20 cm), 20/15, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 25, 25/25/20/25, 26, 27, 27, 28 cm, 7 blīgznu ø 18/18, 19/18/18/17, 25, 27/22/38, 25/43/20/21, 25/19/35/29, 29/44 cm, 4 kļavu ø 15/18, 18/11 (celmu caurmērs virs 20 cm), 21, 24 cm, 1 papeles ø 15 cm (celmu caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182).
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.2021. Ne vēlāk kā līdz 13.09.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, labi redzamā vietā (šajā gadījumā Rīgā, pie Kaivas ielas, gājēju taciņas tuvumā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2021.;
 5. papildus Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija informē, ka atbilstoši Rīgas domes 10.02.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam” nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 01.09.2021. nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus), līdz ar to sākot ar 01.09.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lūdz dokumentus iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

 

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Albatrosu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 120 2546) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 30/12/38/20 cm, 1 ievu ø 12/10 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Albatrosu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 120 2546) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 589,07 EUR (pieci simti astoņdesmit deviņi euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Steigas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 071 2633) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 21/22/25/29 cm Rīgā, Steigas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 071 2633) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 331,24 EUR (trīs simti trīsdesmit viens euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.10. § Par koku ciršanu Zaķusalā, Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 051 0052, 0100 051 0032, 0100 051 0165 saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

 

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • 1 ošlapu kļavu ø 8/18/5 cm (kārtas Nr. 33) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;
  • 1 ošlapu kļavu ø 20 cm (kārtas Nr. 62) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0032);
  • 2 ošlapu kļavas ø 18 (kārtas Nr. 56), 11/12/12/13/14/16/16/21 cm (kārtas Nr. 59) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu atļaut cirst:
  • 1 vītolu ø 6/8/15 cm (kārtas Nr. 16) un 5 ošlapu kļavas ø 18, 24, 11/13, 14/14/15/16, 9/13 cm (kārtas Nr. 18) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;
  • 1 osi ø 16/19 cm (kārtas Nr. 47), 1 kļavu ø 10/11/12 cm (kārtas Nr. 52), 4 ošlapu kļavas ø 5/7/11/12/14/14/15 cm (kārtas Nr. 58), 10/10/18 cm (kārtas Nr. 64), 7/11 cm (kārtas Nr. 65), 5/7/7 cm (kārtas Nr. 68) un 1 baltalksni ø 6/10 cm (kārtas Nr. 76) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358; 0100 024 4240; 0100 024 9014) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stūres ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0082)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 060 0209)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 104 0009)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.10.2021.

 

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu  Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0142)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurmenes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 106 2300)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lībagu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0476)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628)

 

nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 073 2027)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 073 2027).

 

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9014), pie Spāres ielas 7

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9014), pie Spāres ielas 7.

 

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 019 0009)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

 

1.3.11. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Puškina ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 0051)

 

Nolemj:

 1. no 09.2021. līdz 04.10.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 22/28, 30/32 cm, 1 vītola ø 42 cm ciršanu Rīgā, Puškina ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 0051);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.2021. Ne vēlāk kā līdz 20.09.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, labi redzamā vietā (šajā gadījumā Rīgā, Puškina ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 0051), ietves tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2021.;
 5. papildus Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija informē, ka atbilstoši Rīgas domes 10.02.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam” nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 01.09.2021. nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus), līdz ar to sākot ar 01.09.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lūdz dokumentus iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

 

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 028 0084)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

 

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pelēko apsi (papeli) ø 117 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 037 0055);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,59 EUR (sešdesmit seši euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tauvas ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 2156), pie Rīnūžu ielas 34

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø  46 cm un 1 kļavu ø 63 cm Rīgā, Tauvas ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 2156), pie Rīnūžu ielas 34.

 

1.3.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 038 0042), pie Matīsa ielas 124

 

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 038 0042), pie Matīsa ielas 124.

 

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielie kapi teritorijā

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielie kapi teritorijā, pie brāļu Šteinbriku kapavietas;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 priedes ø 50 cm un 1 egles ø 55 cm ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251).

 

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 094 0074)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 38 cm un 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Bergenas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 094 0074);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 158,45 EUR (viens simts piecdesmit astoņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

0 Patīk
486 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.