Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (10.06.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece  M. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīvertea
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas  vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele   G.Kalīte L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāzepa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0016), Rīgā, Suitu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0036) un Rīgā, rožu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0033) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2024.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01001162025), pie Bajāru ielas 17, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2024.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, saistībā ar reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveidi maršrutā Rīga-Ķekava

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 49, 23, 19 (celma caurmērs ø 28 cm), 17 cm (celma caurmērs ø 21 cm), 3 priedes ø 21, 19 (celma caurmērs ø 22 cm), 16 cm (celma caurmērs ø 22 cm) un 1 blīgznu ø 14/16/16  cm (celma caurmērs ø 27 cm) Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 053);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 bērzus ø 36, 32, 35, 18 (celma caurmērs ø 26 cm), 25, 35, 38, 41, 56 cm, 2 priedes ø 31, 22 cm un 7 blīgznas ø 12/17/15 (celma caurmērs ø 25 cm), 21, 17 (celma caurmērs ø 20 cm), 19/17 (celma caurmērs ø 20 cm), 20/19/17, 17/19 (celma caurmērs ø 20 cm), 24 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 067);
 2. noteikt ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 40C (kadastra apzīmējums 0100 117 2055) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osi ø 45 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 40C (kadastra apzīmējums 0100 117 2055);
 2. atļaut cirst 1 melnalksni ø 14 cm (celma caurmērs ø 21 cm) Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 40C (kadastra apzīmējums 0100 117 2055) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2024. lēmuma (protokols Nr. 23, 1.2.6.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Keramikas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu ielas 1 k-1, Rīgā, Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109) un Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas ielas 21, saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.06.2024. lēmumu (protokols Nr. 22, 1.2.6.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Keramikas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0233), pie Silikātu ielas 1 k-1, Rīgā, Gaigalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 110 0109) un Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 979 000), pie Gaigalas ielas 21, saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2210,28 EUR (divi tūkstoši divi simti desmit euro, divdesmit astoņi centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielā 471 (kadastra apzīmējums 0100 126 2009), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 1242; kadastra numurs 01001259010), pie Latgales ielas 469C, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

1.2.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 125 6533), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 125 6533).

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils un Sila iela teritorijās, (kadastra apzīmējums 0100 121 0740; kadastra numurs 01001210739), (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), (kadastra apzīmējums 0100 121 1904; kadastra numurs 01000782230), (kadastra apzīmējums 0100 121 1905; kadastra numurs 01001210782), (kadastra apzīmējums 0100 121 0705; kadastra numurs 01001211957), (kadastra apzīmējums 01001219021; kadastra numurs 01001219999), (kadastra apzīmējums 0100 121 9035; kadastra numurs 01001210782), pie Krustpils ielas 20, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.07.2024.

1.2.13. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0154; kadastra numurs 01000350028), pie Zemitāna ielas 9, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 18.06.2024. līdz 02.07.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 parastās liepas ø 42 cm un 1 holandes liepas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0154; kadastra numurs 01000350028), pie Zemitāna ielas 9;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.06.2024. Ne vēlāk kā līdz 17.06.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53,
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.06.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.08.2024.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 1 parasto egli ø 58 cm un 1 papeli ø 62/60 cm Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 911,77 EUR (deviņi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 77 cm Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
  3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) saistībā ar būvniecību

Nolemj

 1. atļaut cirst 9 priedes ø 39, 21, 29, 41, 32, 27, 29, 25, 20 cm Rīgā, Pakalnes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2245,29 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.3. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 088 0115), pie Viskaļu ielas 2A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 088 0115), pie Viskaļu ielas 2A.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0173)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2024.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Auduma ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 091 0392)

Nolemj:

 1. atļaut cirst ievas ø 40/43/42/30 cm stumbrus ø 42/30 cm Rīgā, Auduma ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 091 0392);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,92 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 9A (kadastra apzīmējums 100 070 2079)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 90 cm Rīgā, Vaidavas ielā 9A (kadastra apzīmējums 100 070 2079);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Skanstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9003), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 48

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 24 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9003), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 48;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 128 2153) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2082), pie Kanāla ielas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2024.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 091 2049)

Nolemj

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 091 2049).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Svētes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 074 0621)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Svētes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 074 0621);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 083 0003)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 21, 38 cm un 1 egli ø 17 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Zvārdes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 083 0003);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 093 2278)

Nolemj

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 093 2278).

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A).

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šķērsielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 080 0086)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 89 cm Rīgā, Šķērsielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 080 0086).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2024.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 5

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2024.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Taisnās ielas teritorijā (kadastra apzīmējums  0100 125 9018), pie Taisnās ielas 55

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 42, 48 cm Rīgā, Taisnās ielas teritorijā (kadastra apzīmējums  0100 125 9018), pie Taisnās ielas 55;
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 36, 42, 55 cm Rīgā, Taisnās ielas teritorijā (kadastra apzīmējums  0100 125 9018), pie Taisnās ielas 55;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 045 0032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 75, 77, 74, 63 cm Rīgā, Jēkabpils ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 045 0032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 526,35 EUR (pieci simti divdesmit seši euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Augšielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 037 2016)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Augšielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 037 2016);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Kojusalas ielā 13 (kadastra apzīmējums          0100 048 0031)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 29, 43 cm Rīgā, Kojusalas ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 048 0031);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 131,13 EUR (viens simts trīsdesmit viens euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Trīsciema 9. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 113 2437)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 32 cm un 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Trīsciema 9. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 113 2437);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 225,38 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 084 0330)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2024.

2.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 0345), pie Baraviku ielas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2024.

2.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Sniedzes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Sniedzes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ruduļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 120 0783)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 43 cm Rīgā, Ruduļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 120 0783);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Rusova ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 51, 50 cm Rīgā, Rusova ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165);
 2. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 25/20/27 cm Rīgā, Rusova ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 088 0165);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,20 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm Rīgā, Stokholmas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,35 EUR (četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 094 0120)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2024.

2.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 parastās priedes ø 41, 39 cm un 1 purva bērzu ø 25 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 279,10 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
73 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.