RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (11.04.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 2B un Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 2B un Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8.

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bolderājas ielas sarkanajās līnijās(kadastra apzīmējums 0100 080 0020), pie Bolderājas ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bolderājas ielas sarkanajās līnijās(kadastra apzīmējums 0100 080 0020), pie Bolderājas ielas 10.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 1001 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Lielupes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 1001 0120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 108 2045), pie Zēģeļu ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.05.2023.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B, saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 02.05.2023. līdz 15.05.2023. rīkot publisko apspriešanu par kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 50 apsēm ø 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 28, 28, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 44 cm, 72 bērziem ø 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 42, 44, 45, 47 cm, 38 kļavām ø 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 31 cm, 10 vītoliem ø 36, 37, 48, 35/40/42/28/19, 21/19/22/25/38/45, 18/21/22, 22/18, 14/16/17, 15/23/55/47, 53/49 cm, 8 priedēm ø 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 cm, 2 robīnijām ø 15, 18 cm Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm -8 apsēm ø 20, 21, 21, 22, 27, 28, 34, 38 cm, 7 bērziem ø 18, 19, 21, 22, 31, 32, 55 cm, 3 vītoliem ø 15, 16, 22/28 cm, 3 kļavām ø 19, 21, 22 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 Kanādas papeli ø 60/75 cm, 6 Pelēkajām papelēm ø 36, 37, 41, 52, 54, 55/60 cm, 9 apsēm ø 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 31, 32 cm, 9 bērziem ø 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 26, 26 cm, 1 ozolu ø 23 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 priedi ø 26 cm, 1 kļavu ø 19 cm Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B un kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 apsēm ø 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 42 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.04.2023. Ne vēlāk kā līdz 01.05.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.05.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2023.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adrese(kadastra apzīmējums 0100 113 0683), pie Kalmju ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 egles ø 48 , 53 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0683).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 10

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 10.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu iela 53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0108)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 24, 32 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0108);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 637,45EUR (seši simti trīsdesmit septiņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu iela 14 (kadastra apzīmējums 0100 059 0219)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 058 0137) un Rīgā, Bišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 058 0044), pie Lapu ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Stūres ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 54 cm Rīgā, Stūres ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083);
 2. atļaut cirst 3 apses ø 22, 34/35/42, 42 cm un 1 ievu ø 27/27/32 Rīgā, Stūres ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 077 0083);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 514,50 EUR (pieci simti četrpadsmit euro, piecdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 2073), pie Parādes iela 2 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 2073), pie Parādes iela 2 k-1;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdod labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 12 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 073 2039)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 12 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 073 2039).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu, Rīgā, Taču ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 0079), pie Taču ielas 1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 54 cm Rīgā, Taču ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 0079), pie Taču ielas 1;
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Taču ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 0079), pie Taču ielas 1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu, Rīgā, Jāņa Asara ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2023.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sniedzes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 111 0236)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Sniedzes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 111 0236);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 35, 43 cm Rīgā, Sniedzes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 111 0236);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,42 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Rīgā, Velmes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0270)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Velmes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0270).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 030 0039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2023.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zileņu ielā 14 (kadastra numurs 0100 070 0010, kadastra apzīmējums 0100 070 0027)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zileņu ielā 14 (kadastra numurs 0100 070 0010, kadastra apzīmējums 0100 070 0027).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2023.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 088 2004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Viskaļu ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 088 2004);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
337 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.