RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 27 (11.07.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītājaE. Sakse
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieceL. Sarma
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 055 2034) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 gobas ø 56, 30, 55, 47 cm un 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 055 2034) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanasun būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2048,94 EUR (divi tūkstoši četrdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 47 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 099 0823) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 baltalksni ø 16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Grenču ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 099 0823).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 41/25 cm, 1 blīgznu ø 19/10/7/13/13 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 775,17 EUR (septiņi simti septiņdesmit pieci euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) un Rīgā, Skaistkalnes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 073 0241, kadastra apzīmējums 0100 052 0153), pie Skaistkalnes ielas 1A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 20, 23 cm, 2 pīlādžus ø 15, 21 cm, 22 bērzus ø 25, 30, 24/30, 33, 21/22/25, 10/10, 39, 34, 21/22, 35, 55, 14, 22, 13, 14, 46, 14, 38, 46, 32, 55, 25 cm, 6 melnalkšņus ø 34, 14/17/20, 17/20, 15, 24, 20/20/22 cm, 2 ošlapu kļavas ø 18/19, 30/28 cm, 2 blīgznas ø 27/23, 26/34/8 cm, 1 kļavu ø 27 cm, 1 vītolu ø 32/38 cm, 1 gobu ø 40 cm, 1 apsi ø 20 cm, 3 papeles ø 36, 40, 27 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7605,85 EUR (septiņi tūkstoši seši simti pieci euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 073 0056) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 15, 18 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 1 bērzu ø 41/42 cm un 1 kļavu ø 13/13 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Stērstu ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 073 0056) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 857,98 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 15
(kadastra apzīmējums 0100 049 0261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.08.2023.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kraukļu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 071 1288), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm un 1 zirgkastaņu ø 72 cm Rīgā, Kraukļu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 071 1288).

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 24 cm, 1 liepu ø 38 cm, 1 ošlapu kļavu ø 16/11/13/12 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 723,95 EUR (septiņi simti divdesmit trīs euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 95 (kadastra apzīmējums 0100 120 1156) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2023.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 018 0051), pie Ganību dambja 22, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41/45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 018 0051), pie Ganību dambja 22, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Glika ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0184) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Glika ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0184);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 40 cm un 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Glika ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0184) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864).

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0150), pie Kalnciema ielas 39A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Mandžūrijas riekstkoku ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0150), pie Kalnciema ielas 39A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Buru ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 050 2013) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0068), pie Buru ielas 5A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 vilkābeles ø 10/10/5, 7/15/8/12, 8/8/8/13, 11/10 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115).

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu

Rīgā, Līves ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218)

Nolemj:

     atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218).

1.3.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Bieķensalas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 050 0066) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Buru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 050 0064), pie Bieķensalas ielas 21

Nolemj:

 1. no 18.07.2023. līdz 31.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par egles ø 28 cm ciršanu Rīgā, Bieķensalas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 050 0066);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.07.2023. Ne vēlāk kā līdz 17.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka – pie žoga pie galvenās iebrauktuves Bieķensalas ielā 21;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.6. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Margrietas ielas 14

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 2107), pie Margrietas ielas 14.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 061 0080)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 061 0080);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 21,86 EUR (divdesmit viens euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 41

(kadastra apzīmējums 0100 098 0018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 061 2024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vīksnu ø 61 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 061 2024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 55,55 EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Bolderājas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 080 0101), pie Mazās Bolderājas ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 103 0070), Birzes ielas 44

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm, 1 liepu ø 34 cm, 1 kļavu ø 39 cm un 3 Pensilvānijas ošus ø 24, 32, 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0070), Birzes ielas 44;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Daugavgrīvas ielas 132 k-2 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0008), pie Daugavgrīvas ielas 132 k-2

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 vītolu ø 61 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Daugavgrīvas iels 132 k-2;
  2. 1 zirgkastaņu ø 41 cm un 1 apsi ø 40 cm Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0008), pie Daugavgrīvas iels 132 k-2
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 370,63 EUR (trīs simti septiņdesmit euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Krīdenera dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 2067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 0025)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2023.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecdaugavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0105), pretī Vecdaugavas ielai 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 71, 56 cm Rīgā, Vecdaugavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0105), pretī Vecdaugavas ielai 12;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0798), pie Mangaļsalas ielas 7B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 23 cm Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0798), pie Mangaļsalas ielas 7B;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Varžu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 137)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 77 cm Rīgā, Varžu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 137).

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Raunas ielas 45 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Raunas ielas 45 k-1;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 089 0661)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kokveida lazdu ø 25 cm Rīgā, Biķernieku iela 47A (kadastra apzīmējums 0100 089 0661);
 2. atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 42 cm Rīgā, Biķernieku iela 47A (kadastra apzīmējums 0100 089 0661);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
247 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.