RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 36 (11.09.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL.Sarma
  
  
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL.Antāne

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 28 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2129), pie Krustpils ielas 70A un pie Krustpils ielas 60, un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9000), pie Krustpils ielas 60, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 zirgkastaņu ø 38 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2129), pie Krustpils ielas 60;
  2. 1 bērzu ø 22/27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9000), pie Krustpils ielas 60;
 2. atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 osi ø 20/22/20 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2129), pie Krustpils ielas 70A;
  2. 1 ozolu ø 7/14 cm (celma caurmērs 24 cm) un 4 bērzus ø 38, 39, 36/37, 22/30 Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9000), pie Krustpils ielas 60.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Baltezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 091 0387) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 apses ø 38/57, 30/71 cm un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Baltezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 091 0387);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 28 cm, 3 kļavas ø 25, 25, 38 cm un 1 osi ø 35 cm Rīgā, Baltezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 091 0387) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145), pie Dubultu ielas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm, 7 bērzus ø 40/35, 45, 48, 43, 38, 58, 27 cm un 4 kļavas ø 35, 32/10, 70, 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145), pie Dubultu ielas 16 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3329,51 EUR (trīs tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 180 (kadastra apzīmējums 0100 099 0708) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 11/12 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Šampētera ielā 180 (kadastra apzīmējums 0100 099 0708) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,17 EUR (deviņdesmit astoņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Anniņmuižas ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 093 0808) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 26/41 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 093 0808).

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0138) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 36, 18/16 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Vēja ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0138) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 076 0111) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Zalves ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 076 0111);
 2. atļaut cirst 3 ozolus ø 39, 33, 40 cm, 2 priedes ø 37, 25 cm, 2 rietumu tūjas ø 28, 29/17 cm Rīgā, Zalves ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 076 0111) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1738,18 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit astoņi euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.04.2023. lēmuma (protokols Nr. 17, 1.2.5.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru atļauts cirst 1 papeli ø 120 cm un par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.04.2023. pieņemto Lēmumu Nr. 1.2.5. § “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atļauts cirst 1 papeli ø 120 cm;
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 82 cm Rīgā, Daugavgrīvas šoseja 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Sakņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 125 3736

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 25 cm Rīgā, Sakņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 125 3736) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0065), pie Vitrupes ielas 2A, un Rīgā, Viestura prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0086), pie Vitrupes ielas 2A, un Rīgā, Mīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Vitrupes ielas 2A

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2023.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014), pie Vecāķu prospekta 111, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 bērzus ø 20, 30/15, 30, 20/15, 20, 25/20, 55, 20, 45 cm un 7 priedes ø 20, 30, 40/30, 46, 25, 40, 20 cm Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014), pie Vecāķu prospekta 111 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Rīgā, Maiznīcas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 023 0092)

Nolemj:

atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Maiznīcas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 023 0092).

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lielvārdes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 115 0082)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 115 0082).

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0060), pie Vaidavas ielas 8, un Rīgā, Vaidavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 2429), pie Vaidavas ielas 8

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0060), pie Vaidavas ielas 8, un Rīgā, Vaidavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 2429), pie Vaidavas ielas 8.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Šmerļa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 2613)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Šmerļa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 2613);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Kāļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 073 2166)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 30 cm Rīgā, Kāļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 073 2166);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 52,82 EUR (piecdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tadaiķu ielā 8 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 074 2022)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 28, 25 cm Rīgā, Tadaiķu ielā 8 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 074 2022);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 31, 27 cm Rīgā, Tadaiķu ielā 8 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 074 2022);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9021),pie Mazā Zolitūdes ielas 10

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazā Zolitūdes ielas 10.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0020), pie Tapešu ielas 50

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0020), pie Tapešu ielas 50

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 9002), pie Slokas ielas 59

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm un 1 osi ø 87 cm Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 9002), pie Slokas ielas 59;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 2060), pie Flotes ielas 9C, dabas parkā “Piejūra”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 92 bērzus ø 25, 25, 25, 25, 25, 15/27/35, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 32/35, 37, 26, 26, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 24, 24, 24, 24, 24, 38, 39, 21/31, 22, 22, 22, 22, 22, 29, 29, 31, 31, 35, 35, 33, 11/15, 22/27, 18, 18, 18, 18, 18, 18/4, 23, 23, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 16/19, 13/15, 17/23, 12/15, 14/17/18, 23, 11/18, 18/21, 20/21, 20/24, 44, 44, 14/13, 12/11, 11/15, 13/15, 13/13, 13/16, 11/14, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 12 vītolus ø 22/30/35, 17/27/32, 24/35, 29, 19, 23, 24, 20, 28/41, 35, 3/3/4/16/18, 2/2/2/12/33/41 cm, 6 blīgznas ø 10/17, 17, 38, 17/35, 12/15, 27 cm un 4 apses ø 22, 26, 22, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 2060), pie Flotes ielas 9C, dabas parkā “Piejūra”;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 3. kokus cirst atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes 06.09.2023. atzinumā Nr. 3.11.2/5497/2023-N norādītajā laika periodā no 1. oktobra līdz 14. martam un tie tiek izvākti no zālāja.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielas teritorijā

(kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 91A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 91A;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 91A;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka Rīgā, Slokas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 063 0118)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 62 cm Rīgā, Slokas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 063 0118);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 112,92 EUR (viens simts divpadsmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 0017), pie Daugavgrīvas ielas 138

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2614), pie Sila ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2614) , pie Sila ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 6C (kadastra apzīmējums 0100 072 0284)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 87 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 6C (kadastra apzīmējums 0100 072 0284);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 396,13 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 6881)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 6881).

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaļķu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 001 0005)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2023.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Matīsa ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 038 2024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Mazajā Matīsa ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 038 2024);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0739; kadastra numurs 01000789999), pie Prūšu ielas 80

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 63 cm Rīgā, Prūšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0739; kadastra numurs 01000789999), pie Prūšu ielas 80.

1.3.23. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024).

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 0125)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 9 (kadastra apzīmējums 0100 087 0125).

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 25 (kadastra apzīmējums 0100 014 0009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57cm Rīgā, Ganību dambī 25 (kadastra apzīmējums 0100 014 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par koka ciršanu Rīgā, Ciedru ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 111 1006)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Ciedru ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 111 1006);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 0240), pie Kundziņsalas 16. līnijas

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 papeles ø 34, 30, 47, 30, 25, 32, 28, 90, 75/89/25, 30, 32 cm, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 0240), pie Kundziņsalas 16. līnijas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1032,66 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit divi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.28. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.09.2023. līdz 09.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 89 cm un 2 gobu ø 20, 15 (celma caurmērs 23 cm) cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.
0 Patīk
212 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.