Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 49 (11.12.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 papildus jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 30, 44 cm Rīgā, Dzelzavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 631,76 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi).

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vēja ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0049) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vēja ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0049).

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 0157) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā Skaistkalnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 0157) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 23, 41 cm, 10 kļavas ø 16, 21, 19, 23, 56/10, 41, 38/44, 30, 46, 10/20/25/25 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm). 3 ošus ø 20/23, 27, 29 cm, 8 melnalkšņus ø 20, 73, 56, 51, 54, 53, 61, 54 cm Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7883,27 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 2016), pie Dzirciema ielas 51, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2024.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sitas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 121 1813; kadastra numurs 01001211867), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Sitas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 121 1813; kadastra numurs 01001211867).

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), Mežezera ielas teritorijā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par Papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2024.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Pāles ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 092 0445)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Pāles ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 092 0445);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0134), pie Kalnciema ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 0134), pie Kalnciema ielas 23;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 2101), pie Vērdiņu ielas 1

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 82 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 2101), pie Vērdiņu ielas 1.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0065), pie Tapešu ielas 54

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 85 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0065), pie Tapešu ielas 54;
 2. atļaut cirst 1 vītolus ø 80 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0065), pie Tapešu ielas 54;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.   

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2024.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm un 1 liepu ø 72 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā Staburaga ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 073 0287)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 21 bērzu ø 28/29/33, 24/24; 25/28; 16, 17, 16, 14, 30, 30, 25, 36/30, 20, 15, 26/32, 27, 24, 30, 25, 20, 34, 14 cm Rīgā, Staburaga ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 073 0287);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 27/25, 21/17/26 cm Rīgā, Staburaga ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 073 0287);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 059 0197)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 059 0197).

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 059 0101)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu

Rīgā, Kurzemes prospekta ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Kurzemes prospekta 38

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospekta ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Kurzemes prospekta 38.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4

(kadastra apzīmējums 0100 103 0145)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Lēpju ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 103 0145);
 2. atļaut cirst 5 bērzus ø 25, 25, 30, 34, 45 cm Rīgā, Lēpju ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 103 0145);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 361,97 EUR (trīs simti sešdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0979), pie Slokas ielas 115

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecumnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 12

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Vecumnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 12;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 062 0208), pie ēkas ar adresi Paula Valdena iela 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 93 0619)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 5C (kadastra apzīmējums 0100 103 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 44, 40 cm Rīgā, Parādes ielā 5C (kadastra apzīmējums 0100 103 0050);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9005), pretī Daugavgrīvas ielai 9 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 0218), pretī Raņķa dambim 20A

Nolemj:

 1. atļaut cirst :
  1. Papeli ø 58/38/17/16 cm Rīgā, Raņķa dambja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9005), pretī Daugavgrīvas ielai 9;
  2. 2 ošlapu kļavas ø 47, 48 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 0218), pretī Raņķa dambim 20A
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 20B (kadastra apzīmējums 0100 073 2143)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 23/30 cm un 3 ozolus ø 32, 22, 28 cm Rīgā, Stērstu ielā 20B (kadastra apzīmējums 0100 073 2143);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 494,02 EUR (četri simti deviņdesmit četri euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 196 (kadastra apzīmējums 0100 048 0072)

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2024.

1.3.22. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu koka ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 071 0317; kadastra numurs 01000710319), pie Lapsu ielas 5

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2024.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnija 1A (kadastra apzīmējums 0100 114 2179)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 90 cm Rīgā, Jaunciema 7. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 114 2179).

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 113 0245)

Nolemj:

 atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

1.3.26. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 18 (kadastra apzīmējums 0100 096 0206)

Nolemj:

 atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.27. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 112 2025)

Nolemj:

 1.  pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 070 2476)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 43 cm Rīgā, Vaidavas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 070 2476);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 78,31 EUR (septiņdesmit astoņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vidzemes alejā 3 (kadastra apzīmējums  0100 091 2039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2024.

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 122 2023)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2024.

0 Patīk
131 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.