Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 7 (12.02.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa      
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu  Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0165) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.03.2024.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2024.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 0435), pie Brīvības gatves 429, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø  40/35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 0435), pie Brīvības gatves 429, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076), pie Jāņa Daliņa ielas 2

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 egli ø 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm un 1 ošlapu kļavu ø 29/9/14/24 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 477,23 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 05.03.2024. līdz 18.03.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 Kanāds papeles ø 39 cm, 1 blīgznas ø 32 cm un 1 gobas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.02.2024. Ne vēlāk kā līdz 04.03.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.03.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.04.2024.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0336), pie Dignājas ielas 12C, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 20, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0336), pie Dignājas ielas 12C pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0134; kadastra numurs 01001259999), pie Sakņu ielas 67, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 71 cm Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0134; kadastra numurs 01001259999), pie Sakņu ielas 67.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 0124), pie Maskavas ielas 456A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 0124), pie Maskavas ielas 456A;
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 10/10/15/15 (celma caurmērs 26 cm) cm un 1 blīgznu ø 10/10 cm (celma caurmērs 22 cm), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 290.26 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Ziedoņa ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 117 0369) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 11 bērzus ø 37, 28, 17/16 (celma caurmērs 37 cm), 38, 28, 36, 20, 22, 24, 40, 41 cm Rīgā, Ziedoņa ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 117 0369) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1481,21 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit viens euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dārza ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 064 0258) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 45 cm Rīgā, Dārza ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 064 0258);
 2. atļaut cirst 4 tūjas ø 29, 15/18, 25, 22 cm, 1 egli ø 32 cm, 6 kļavas ø 30, 28, 26, 32, 25, 45 cm Rīgā, Dārza ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 064 0258) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2233,34 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (kadastra apzīmējums 0100 012 0137) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 ošlapu kļavas ø 26/44, 26, 18, 40, 44, 46/24, 20/25 cm, 3 apses ø 18/29, 17, 55 cm, 4 kļavas ø 36, 23, 15, 39 cm, 1 blīgznu ø 34 cm, 2 bērzus ø 40, 41 cm, 7 liepas ø 49, 46, 54, 32, 22, 29, 25/20 cm, 7 vītolus ø 15/20, 35/35, 35/25, 30/30/20, 48/46, 61, 92 cm, 1 asskuju egli ø 28 cm Rīgā, Ganību dambī 17A (kadastra apzīmējums 0100 012 0137) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 17685,58 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 026 0201)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 026 0201).

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 081 0362)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 081 0362);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 106 2122)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 bērzus ø 29, 27, 33, 36, 38, 31, 35, 55 cm Rīgā, Sīpeles ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 106 2122);
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 30, 33, 44, 38, 44, 48 cm Rīgā, Sīpeles ielā 37A (kadastra apzīmējums 0100 106 2122);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 539,56 EUR (pieci simti trīsdesmit deviņi euro, piecdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 452B (kadastra apzīmējums 0100 125 6609)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 34 bērzus ø 22, 20, 18 (celma caurmērs 28 cm), 29, 27, 22,43, 17, 36, 28, 27, 28, 41, 39, 29, 25, 21, 38, 20, 43, 36, 42, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20, 26, 28, 32, 22, 24, 39, 23, 20, 17 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 priedes ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm, 1 blīgznu ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 pīlādzi ø 19 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Maskavas ielā 452B (kadastra apzīmējums 0100 125 6609);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2423,21 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 033 0100)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 118 0093)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2024.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2024.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2024.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ragatu ielā 43A (kadastra apzīmējums 0100 125 6724)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2024.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 103 2001)

Nolemj

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 54, 87, 94 cm Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 103 2001);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 428,00 EUR (četri simti divdesmit astoņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pretī Muižas ielai 5

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56/53 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pretī Muižas ielai 5.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 016 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 parastās kļavas ø 28, 35, 14 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 016 0053);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 084 0031)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 084 0031);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 33, 45 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 084 0031);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
59 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.