RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 23 (12.06.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL. Antāne

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1 § Par koka bojāšanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu SIA “PRO VIA” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 25 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pie Liepājas ielas 76, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu 30 cm Rīgā, Mežotnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pie Liepājas ielas 76;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 14/17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 22 cm Rīgā, Mežotnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pie Liepājas ielas 76 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.07.2023. līdz 24.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 29 cm, 3 papeļu ø 39, 37, 33 cm, 1 gobas ø 20/21 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 04.07.2023. Ne vēlāk kā līdz 10.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kraukļu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 071 1288), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2023.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jēkabpils ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 039 2012), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 45 cm Rīgā, Jēkabpils ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 039 2012).

1.2.5. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 039 0062), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 039 0062).

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Raicenes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 21540), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Raicenes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 121 21540).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0293) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 20, 22 cm Bernātu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0293) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 107 2179) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 6/6/9 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Valdeķu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 107 2179) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 71,71 EUR (septiņdesmit viens euro, septiņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.07.2023.

2.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Vienības gatves 24, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 4 bērzus ø 29, 13/20/21, 18 (celma caurmērs 26 cm) 20 cm, 1 baltalksni ø 21 cm, 2 baltās apses ø 20/21, 50 cm, 1 vītolu ø 44 cm, 1 ošlapu kļavu ø 47/46 cm un 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182);
  1. 2 liepas ø 52, 51 cm un 5 kļavas ø 30/30, 24, 77, 48, 32 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Vienības gatves 24;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5020,76 EUR (pieci tūkstoši divdesmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vēja ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 053 0035)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vēja ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 053 0035).

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6905), pie Dārziņu ielas 116

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 80, 60 cm un 1 apsi ø 37 cm Rīgā, Dārziņu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6905), pie Dārziņu ielas 116;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 322,37 EUR (trīs simti divdesmit divi euro, trīsdemit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 64, 52 cm Rīgā, Prūšu ielā 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 211,27 EUR (divi simti vienpadsmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 100 120 0040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 51 cm Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 113 2286)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 6 (kadastra apzīmējums 0100 113 2286).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 094 0087)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 35 cm Rīgā, Bergenas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 094 0087);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Loka ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 080 2188).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 061 9999, kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 061 9999, kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 061 9999, kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jūrmalas gatvē 121E (kadastra numurs 0100 082 1320, kadastra apzīmējums 0100 082 1251)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 121E (kadastra numurs 0100 082 1251, kadastra apzīmējums 0100 082 1320).

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielas teritorija (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 0686), pie Ieriķu ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 65 cm Rīgā, Ieriķu ielas teritorija (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 0686), pie Ieriķu ielas 23
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 15 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 124 2009)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bātas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 2283)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Bātas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 2283)

1.3.14. § Par koka stumbra ciršanu Rīgā, Liedes ielā 13 (kadastra numurs 0100 099 0611, kadastra apzīmējums 0100 099 0599)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 32/32/35 cm stumbru ø 32 cm Rīgā, Liedes ielā 13 (kadastra numurs 0100 099 0611, kadastra apzīmējums 0100 099 0599);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 14,57 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
224 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.