Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lestenes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 0377), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 78 cm un 1 tūju ø 33 cm Rīgā, Lestenes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 075 0377) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 445,64 EUR (četri simti četrdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 061 0081) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 061 0209), pie Raņķa dambja 22

Nolemj:

 1. atļaut cirst
  1. 8 vītolus ø 18 (celma caurmērs 28 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm). 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 29, 28, 26, 27 cm, 1 egle ø 36 cm, 1 ozols ø 17 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Daugavgrīvas iela 7 (kadastra apzīmējums 0100 061 0081);
  1.  2 vītolus ø 74, 75 cm un 2 baltās apses ø 44, 63 cm Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 061 0209), pie Raņķa dambja 22, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1951,62 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit viens euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jurkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 67 un Rīgā, Jūrkalnes ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 099 0391) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2023.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2023.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 052 0274; kadastra numurs 0100 073 0091), Rīgā, Bauskas ielā 143A (kadastra apzīmējums 0100 073 0480; kadastra numurs 01000730496), Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Bauskas ielas 143, Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 2135; kadastra numurs 0100 052 9999), pie Bauskas ielas 143A, Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 2064), pie Bauskas ielas 133, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 88, 64 cm Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Bauskas ielas 143;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 11 kļavas ø 59, 43, 39, 30, 20, 37, 23/21/17, 25/27/23/23, 27, 26/18, 17/29 cm, 6 bērzus ø 71, 35, 37, 39, 61, 80 cm, 1 papeli ø 69 cm, 1 zirgkastaņu ø 23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 27/70 cm, 1 pīlādzi ø 47 cm, 1 gobu ø 66 cm, 3 ievas ø 20/21/24, 30, 16/13/12/12/11/10/10/9 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 3 melnalkšņus ø 50, 52, 5/5/5/6/6/7/7/7/8/9 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 052 0274; kadastra numurs 0100 073 0091);
  2. 3 kļavas ø 29/28, 26, 33 cm, 1 bērzu ø 56 cm, 1 vītolu ø 33 cm, Rīgā, Bauskas ielā 143A (kadastra apzīmējums 0100 073 0480; kadastra numurs 0100 073 0496);
  3. 1 ozolu ø 79, cm, 3 kļavas ø 57, 61, 67 cm, 1 liepu ø 24/23 cm, Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9002), pie Bauskas ielas 143
  4. 1 liepu ø 30 cm, Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01000 522 2135; kadastra numurs 0100 052 9999), pie Bauskas ielas 143A;
  5. 2 kļavas ø 70, 56, cm, Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 2064), pie Bauskas ielas 133;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14766,02 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro, divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 068 0247) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2023.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 33/38 cm Rīgā, Jumiķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Jumiķu ielas 6.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ulbrokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 9013), pie Dzelzavas ielas 124 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 22 cm Rīgā, Ulbrokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 9013), pie Dzelzavas ielas 124.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 073 0210) un Rīgā, Skaistkalnes ielā 6 (kadastra numurs 0100 073 0211, kadastra apzīmējums 0100 073 0532)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 63 k-2 (kadastra numurs 0100 052 0279, kadastra apzīmējums 0100 052 0277)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 2017)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Turgeņeva ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 041 2017);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 398,40 EUR (trīs simti deviņdesmit astoņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 063 0070).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 093 0010)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatve 24 (kadastra apzīmējums 0100 093 0010).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 102 (kadastra apzīmējums 0100 082 0018)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 87 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 102 (kadastra apzīmējums 0100 082 0018);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,23 EUR (septiņdesmit deviņi euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660, kadastra numurs 0100 076 0234)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 076 0660, kadastra numurs 0100 076 0234);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 061 0160)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2023.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 111 1015)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 111 1015).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Malienas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 124 0220)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Malienas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 124 0220);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 98 (kadastra apzīmējumi 0100 075 0145)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2023.

0 Patīk
276 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.