Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Irlavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 076 0144, kadastra apzīmējums 0100 076 0090), pie Stendes ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Irlavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 076 0144, kadastra apzīmējums 0100 076 0090), pie Stendes ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 192,09 EUR (viens simts deviņdesmit divi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 liepu ø 24 cm, 4 blīgznas ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1818,43 EUR (viens tūkstotis astoņi simti astoņpadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2691), pie Pureņu ielas 4C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2691), pie Pureņu ielas 4C.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 1001 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2023.

1.2.5. § Par papildus koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9000), pie Priedaines ielas 11 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 70 cm Rīgā, Priedaines ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 099 9000), pie Priedaines ielas 11 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zilānu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2846), pie Drujas ielas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2023.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0136) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 priedes ø 44, 38, 45, 41, 43/43, 46, 46, 49, 40, 49 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0136) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4132,01 EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Krievupes ielā 8A(kadastra numurs 0100 123 0904, kadastra apzīmējums 0100 123 0673) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 18 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Krievupes ielā 8A (kadastra numurs 0100 123 0904, kadastra apzīmējums 0100 123 0673) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 18 (kadastra numurs 0100 122 0297, kadastra apzīmējums 0100 122 0289) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm un 3 apses ø 21, 22, 18/21 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 18 (kadastra numurs 0100 122 0297, kadastra apzīmējums 0100 122 0289);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 9/12/13/10 (celma caurmērs 28 cm), 2 ozolus ø 26, 14 (celma caurmērs 20 cm), 1 bērzu ø 20 cm, 5 ošlapu kļavas ø 23/25/50/20/27/24, 14/12 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 7 apses ø 26, 28/18, 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 36, 20, 36 cm, 6 priedes ø 13/8 (celma caurmērs 22 cm), 13/10 (celma caurmērs 27 cm), 16/17 (celma caurmērs 26 cm), 22, 25, 22 cm, 3 vītolus ø 26/19, 25, 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 1 blīgznu ø 23 cm un 3 melnalkšņus ø 14/15 (celma caurmērs 27 cm), 20, 15 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 18 (kadastra numurs 0100 122 0297, kadastra apzīmējums 0100 122 0289) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4435,94 EUR (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro, deviņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 073 0072)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 0150), pie Vesetas ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.04.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 049 0240)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ārlavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9002), pie Ārlavas ielas 4

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Ārlavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9002), pie Ārlavas ielas 4;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Ārlavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9002), pie Ārlavas ielas 4;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 080 2147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 080 2147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 080 2147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 44 (kadastra apzīmējums 0100 080 2147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzegužu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 066 2088), pie Buļļu ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 66 cm Rīgā, Dzegužu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 066 2088), pie Buļļu ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.04.2023.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 082 2222)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Akāciju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 082 2222);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 32,78 EUR (trīsdesmit divi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu iela 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.04.2023.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu iela 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.04.2023.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 21/25/24/29 cm un 1 blīgznu ø 22/30/37/28 cm Rīgā, Imantas 3. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 390,67 EUR (trīs simti deviņdesmit euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Auces ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 058 0178)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 28 cm Rīgā, Auces ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 058 0178);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Auces ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0177)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Auces ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0177).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2115), pie Zalves ielas 56

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2023.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0499; kadastra numurs 01001199999), pie Bauskas ielas 209

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0499; kadastra numurs 01001199999), pie Bauskas ielas 209;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maltas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 078 0270)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 54, 59 cm Rīgā, Maltas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 078 0270).

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0258) un Rīgā, Hermaņa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltegli ø 36 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0258);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Hermaņa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0024);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 78,31 EUR (septiņdesmit astoņi euro, trīsdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 061 0160)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Kalnciema ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 061 0160);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104)

Nolemj:

 1. atteikt cirst 2 kļavas ø 23, 21 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104);
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 30, 25 cm un 5 kļavas ø 22, 20, 23, 20, 23 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 487,18 EUR (četri simti astoņdesmit septiņi euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 122 0045)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 tūjas ø 27, 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21 cm Rīgā, Druvienas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 122 0045);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 142,06 EUR (viens simts četrdesmit divi euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 070 2265)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 070 2265).

0 Patīk
277 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.