Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 45 (13.11.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja I.Veļiknova p.i.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte
G. Valintele P.Muzika-Zinkeviča L.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126).

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vēja ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0049) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2023.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052), saistībā ar būvniecību un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5);
 2. atteikt atļaut cirst 6 melnalkšņus ø 45, 52/54, 47, 42, 45/55, 47/57/57 cm, 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052);
 3. atļaut cirst 8 melnalkšņus ø 49, 30/61, 50, 48/38, 19/19, 32/29/30/33, 10/16, 24 cm, 1 vītolu ø 31 cm, 1 ievu ø 12/12/16/16 cm, 2 liepas ø 19, 16/22 cm, 4 kļavas ø 19, 17, 22/26, 20 cm, 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6009,36 EUR (seši tūkstoši deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 062 0174) un Rīgā, Enkura ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 0082), pie Enkura ielas 1A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Enkura ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 0082), pie Enkura ielas 1A;
 2. atļaut cirst:
  1. 1 osi ø 29 cm, 1 kļavu ø 17/16 cm, 1 ievu ø 15/20/21/25 cm Rīgā, Enkura ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 062 0174);
  2. 3 kļavas ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm un 1 vītolu ø 74 cm Rīgā, Enkura ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 0082), pie Enkura ielas 1A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4035,98 EUR (četri tūkstoši trīsdesmit pieci euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 81 (kadastra apzīmējums 0100 093 0683) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 81 (kadastra apzīmējums 0100 093 0683) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 281,82 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 24, 20/22, 21, 20, 20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 24 cm) un 18 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20/14, 20, 21, 12/12/18/22/25/26, 29, 27/20, 14/16/20, 18 (celma caurmērs 29 cm), 27, 32, 26 cm Rīgā, Grenču iela 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5673,01 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 23A (kadastra apzīmējums      0100 121 1813; kadastra numurs 01001211867), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2023.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi).

.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 089 0039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 075 0368).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 061 0177)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Slokas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 061 0177).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 106 0348)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 80 cm Rīgā, Kantora ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 106 0348).

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 80A (kadastra apzīmējums 0100 081 0244)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0836)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Kalvenes ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0836);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 074 0058)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Dīķa ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 074 0058);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tēriņu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0082)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Tēriņu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0082).

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0104), pie Slokas ielas 207 un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 207 (kadastra apzīmējums 0100 117 2039)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 207 (kadastra apzīmējums 0100 117 2039).
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 24/29/38 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0104), pie Slokas ielas 207;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 064 0422)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Eiženijas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 064 0422);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) un Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Beberbeķu 9. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9010), pie Beberbeķu 9. līnijas 18D

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 41, 42, 50, 52 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9010), pie Beberbeķu 9. līnijas 18D

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 2048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 2048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 063 0122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Slokas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 063 0122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 0077), pie Admirāļu ielas 32

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzirciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 2923), pie Dzirciema ielas 16

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 110 cm Rīgā, Dzirciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 2923), pie Dzirciema ielas 16.

1.3.20. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0103; kadastra numurs  0100 072 0093), pie Maskavas ielas 257

Nolemj:

: izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0103; kadastra numurs  0100 072 0093), pie Maskavas ielas 257.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības bulvārī 34 (kadastra apzīmējums  0100 005 0086), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2023.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 289 (kadastra apzīmējums 0100 072 0384; kadastra numurs  01000722072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Maskavas ielā 289 (kadastra apzīmējums 0100 072 0384; kadastra numurs  01000722072);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0120), Kronvalda parka teritorijā

Nolemj: : pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Viesuļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1194)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Viesuļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1194);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Viesuļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1194);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 18 (kadastra apzīmējums 0100 096 0206)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.26. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudzu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 113 0245)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.27. § Par koku ciršanu Rīgā, Ozolu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 017 0102)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 34/35/38 cm, 12 kļavas ø 25, 18 (celma caurmērs 25 cm), 25, 30, 18/19 (celma caurmērs 24 cm), 20/17, 17/16 (celma caurmērs 42 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 34 cm), 21, 17 (celma caurmērs 21 cm), 23/27 cm, 2 gobas ø 23, 24 cm, 2 apses ø 89, 74 cm Rīgā, Ozolu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 017 0102);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2203,72 EUR (divi tūkstoši divi simti trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

2.2.1. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 3 (kadstra apzīmējums 0100 115 0122) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2023.

2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 086 0076)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2023.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Makšķernieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2000)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaukāza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 086 0110)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0019), pie Brīvības gatves 291

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 026 0202)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2023.

2.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Negaisa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0486)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.

2.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 292 (kadastra apzīmējums 0100 115 0009)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 089 0268) un Raunas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 089 2017)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.12.2023.

2.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vizmas Belševicas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2498)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2023.

2.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 214I (kadastra apzīmējums 0100 070 2289)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 115 0124)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

2.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 091 0419)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 091 0419).

0 Patīk
141 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.