RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 32 (14.08.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 122 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145), pie Dubultu ielas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Basu ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 107 0556) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 37, 51, 29, 54 cm, 1 ozolu ø 28 cm un 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Basu ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 107 0556) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1044,95 EUR (viens tūkstotis četrdesmit četri euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021).

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.09.2023. līdz 02.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 40/47 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 11.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 18.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53,
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2023.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Firsta Sadovņikova ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 043 0103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 ošlapu kļavas ø 22/14/14, 22, 20, 35/40/21/36/42, 56/32/15, 47 cm Rīgā, Firsta Sadovņikova ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 043 0103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1420,61 EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 1 bērzu ø 41 cm un 1 ošlapu kļavu ø 57 cm. Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2268,76 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0065), pie Vitrupes ielas 2A, un Rīgā, Viestura prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0086), pie Vitrupes ielas 2A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 128 0291)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 70 cm Rīgā, Kanāla ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 128 0291);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šmerļa iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 092 2613)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2023.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1292), pie Lubānas ielas 151

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vidrižu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 086 2059) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0061), pie Vidrižu ielas 1A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Vidrižu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 086 2059);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 19 cm un 1 daudzstumbru robīnijas ø 14/17 cm stumbru ø 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0061), pie Vidrižu ielas 1A;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Baņutas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 127 0214)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Baņutas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 127 0214);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Āgenskalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 5

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Āgenskalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 5.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 9007), pie Kalnciema ielas 116A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 47 cm Rīgā, Ventspils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 9007), pie Kalnciema ielas 116A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2409), pie Beberbeķu 6. līnijas 4C

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 nokareno zeltzaru vītolu ø 53 cm un 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2409), pie Beberbeķu 6. līnijas 4C;
 2. atļaut cirst 2 nokarenos zeltzaru vītolus ø 42, 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2409), pie Beberbeķu 6. līnijas 4C;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 154,80 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Plēksnes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 103 0010), pie Plēksnes ielas 14

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Plēksnes ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 103 0010), pie Plēksnes ielas 14;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā Bieķensalas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 050 0066)

un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Buru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 050 0064), pie Bieķensalas ielas 21

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst balzama papeli ø 40 cm Rīgā, Buru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 050 0064), pie Bieķensalas ielas 21;
 2. atļaut cirst egli ø 28 cm Rīgā, Bieķensalas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 050 0066);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 093 0060)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 64 cm Rīgā, Imantas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 093 0060);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Bolderājas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 080 0101), pie Mazās Bolderājas ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 41 cm Rīgā, Mazā Bolderājas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0101), pie Mazās Bolderājas ielas 10;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0116), pie Dārza ielas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0116), pie Dārza ielas 1A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0020), pie Tapešu ielas 50

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.09.2023.

1.3.17. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 8B (kadastra apzīmējums 0100 077 0252)

Nolemj:

 izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 8B (kadastra apzīmējums 0100 077 0252).

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 078 0950)

Nolemj:

 atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 078 0950)

1.3.19. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 0025) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1.  no 19.09.2023. līdz 02.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 egles ø 23 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 0025);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 11.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 18.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2023.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0159), pie Kupravas ielas 41

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Kupravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0159), pie Kupravas ielas 41;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113), pretī mājai Rasas ielā

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

2.2.1.§ Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273, Maskavas ielā 279 (kadastra apzīmējums 0100 072 0074), pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vilkābeli ø 11/13 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Maskavas ielā 273, Maskavas ielā 279 (kadastra apzīmējums 0100 072 0074), pie ēkas Maskavas ielā 273 k-1 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
0 Patīk
253 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.