Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (15.01.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte p.i. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL.Sarma
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereG. Valintele
I. Kublicka
L.Plēpe
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) un Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 122 2117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2024.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta atkārtotu izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.02.2024. līdz 19.02.2024. rīkot publisko apspriešanu par 6 kļavu ø 39, 51, 38, 30, 12/31/20, 31 cm ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 30.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 05.02.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.02.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2024.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988).

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu

Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126).

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kauguru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0847), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 ozolus ø 81, 53, 61 cm Rīgā, Kauguru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0847);
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 75, 33, 20/21 cm un 1 gobu ø 55 cm Rīgā, Kauguru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0847) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1741,59 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit viens euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5 un Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 47, 57, 57 cm Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052);
 2. atļaut cirst:
  1. 14 tūjas ø 22, 18, 14/9/9, 19/4, 15/9, 19/9/14/5/12/12, 21/15/18/12/11/10, 24, 23/25, 14, 22/7, 21/22, 18/7, 16/20/12/16/17/14/10 cm un 3 kļavas ø 21, 33, 25 cm Rīgā, Grenču ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0636), pie Grenču ielas 5;
  2. 1 blīgznu ø 15 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052); pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2988,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Sapala ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 099 0218) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst ievas ø 13/9/15, 17/16, 16/15 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Sapala ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 099 0218) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 431,14 EUR (četri simti trīsdesmit viens euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 053 0075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 21 cm Rīgā, Bauskas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 053 0075) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 89,64 EUR (astoņdesmit deviņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Pureņu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 082 0798) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 14 melnalkšņus ø 29, 29, 29, 33, 38, 31, 45, 28, 23, 49, 29/14, 27, 24, 35 cm, 1 vītolu ø 40 cm, 6 bērzus ø 25, 22/25, 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 27, 43 cm, 1 kļavu ø 39 cm un 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Pureņu iela 4 (kadastra apzīmējums 0100 082 0798) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5314,43 EUR (pieci tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 40A (kadastra apzīmējums 0100 117 0366) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm un 3 melnalkšņus ø 31, 37, 47 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 40A (kadastra apzīmējums 0100 117 0366) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1280,58 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2225), pie Krustpils ielas 6A

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 31 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2225), pie Krustpils ielas 6A;
 2. atļaut cirst 3 ozolus ø 22, 22, 18 (celma caurmērs 24 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm) cm, 1 apsi ø 35/15 cm, 3 blīgznas ø 15/15/17 (celma caurmērs 29 cm), 15/12/12/10/13/14/15/15(celma caurmērs 46 cm), 15/17/15/16/15/15(celma caurmērs 35 cm) cm, 2 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), ø 15/16 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2225), pie Krustpils ielas 6A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1635,69 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro, sešdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 078 2299)

Nolemj:

 1. atļaut cirst ošlapu kļavu ø 21 cm Rīgā, Aviācijas ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 078 2299) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 71,71 EUR (septiņdesmit viens euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

1.2.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Trīsciema 5. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 113 2631) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 026 0201)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2024.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 382 (kadastra apzīmējums 0100 092 0842)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.02.2024.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9005), Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 115 0325), Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9007), Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9001), Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9003) un Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0491)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 46, 29, 31, 41 cm Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9005);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 25 cm Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9007);
 3. atļaut cirst 2 liepas ø 44, 48 cm Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9001);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 059 0042)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 059 0042).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Kooperatīva ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 38 cm Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Kooperatīva ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu izdod labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 022 0004)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 022 0004).

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683)

Nolemj

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 078 0683).

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0248)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2024.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Mīlgrāvja ielas 16

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2024.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 2113), pie Jaunciema 4. līnijas 30A

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 2113), pie Jaunciema 4. līnijas 30A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
139 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.