Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (15.04.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere  G. Valintele
G.Kalīte
L.Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 52/53/46 cm Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1289,12 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņi simti deviņi euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) un par administratīvā akta atkārtotu pagarināšanu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 23.04.2024. līdz 08.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 Kanādas papeles ø 39 cm, 1 blīgznas ø 32 cm un 1 gobas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2024.

1.2.3. § Par koka ciršanas atteikumu un koku ciršanu Rīgā, Juglas iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 092 2143), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 22 cm Rīgā, Juglas iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 092 2143);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 25 cm, ozolu ø 21 cm un 2 kļavas ø 22, 29 cm Rīgā, Juglas iela 41 (kadastra apzīmējums 0100 092 2143) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 441,66 EUR (četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Ošu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 108 0130), pie Ošu ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 24 priedes ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 21, 22, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 39, 40, 43 cm Rīgā, Ošu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 108 0130), pie Ošu ielas 4, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6061,45 EUR (seši tūkstoši sešdesmit viens euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 082 2222) saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ievas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 25, 25 cm, 2 kļavas ø 20, 25/17 cm un 1 blīgznu ø 33 cm Rīgā, Akāciju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 082 2222) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 919,46 EUR (deviņi simti deviņpadsmit euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 14 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 5 ozolus ø 28, 87, 27, 20, 19 cm, 3 bērzus ø 16, 23, 34 cm, 5 melnalkšņus ø 25, 30, 32, 17 (kalstošs), 20 (kalstošs) cm, 1 ošlapu kļavu ø 39 cm Rīgā, Dzirciema ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2795,95 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. rekomendēt izskatīt iespēju veikt atsevišķu vērtīgāko un perspektīvāko koku pārstādīšanu.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 107 0725) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46/56 cm, 3 melnalkšņus ø 34, 42, 46 cm Rīgā, Brucenes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 107 0725) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1476,94 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zēģeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 0039), pie Zēģeļu ielas 6, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2024.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 34 cm un 3 bērzus ø 30, 31, 29 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 007 0096), pie Mazās Monētu ielas 5 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1686,10 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit seši euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziedu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mīlgrāvja ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 068 0334) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 2081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038), saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.04.2024. līdz 02.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 49 parasto liepu ø 31, 39, 35, 30, 36, 32, 31, 54, 46, 47, 35, 31, 25, 37, 25, 28, 30, 26, 33, 24, 31, 30, 28, 28, 14, 23, 34, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 27, 26, 32, 14 (celma caurmērs 20 cm), 49, 23, 21, 20, 57, 22, 22, 42, 50, 11/11 (celma caurmērs 26 cm), 34, 22, 34, 38, 24, 28 cm, 1 gobas ø 77 cm, 4 trauslo vītolu ø 47, 24, 49, 35 cm, 5 kļavu ø 29, 31, 29, 20, 34 cm, 30 kanādas papeles ø 53, 35, 41, 61, 40, 65, 36, 43, 51, 26/35/45, 33/35/36, 37, 44, 41, 22, 36, 16 (celma caurmērs 27 cm), 23, 20, 25, 55/59, 20, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 39, 43, 29, 24, 26, 22 cm, 4 ievu ø 13(celma caurmērs 20 cm), 25, 19(celma caurmērs 28 cm), 22 cm, 12 āra bērzu ø 14(celma caurmērs 22 cm), 28, 36, 33, 21, 38, 31, 22, 58, 31, 29, 41 cm, 4 ozolu ø 31, 33, 64, 46 cm, 3 ošlapu kļavu ø 93, 10/11/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 31 cm, 1 apsi ø 28 cm, 1 balto apsi ø 54 cm, 3 pīlādžus ø 44, 21, 26 cm, 2 zirgkastaņu ø 26, 33 cm ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 18.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.06.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (kadastra apzīmējums  0100 070 0786)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brasas ielā 29a (kadastra apzīmējums 0100 070 0256)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.3.3. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 127 0423)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un koku ciršanu Rīgā, Zanes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0157)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 61 cm Rīgā, Zanes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0157);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm un 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Zanes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0157);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 532,72 EUR (pieci simti trīsdesmit divi euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 024 2073)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.05.2024.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 3, Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 4, Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 5 un Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Garozes ielas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums

0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 0362), pie Dikļu ielas 26;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bieķensalas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 050 0084)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Bieķensalas ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 050 0084).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 106 0132)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Codes ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 106 0132);
 2. atļaut cirst 1 kļavas stumbru ø 57 cm Rīgā, Codes ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 106 0132);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 44

(kadastra apzīmējums 0100 056 0237)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 9000)

Nolemj:

 1. :  atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Dārza ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pie Dārza ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Skrīveru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 0364)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Skrīveru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 0364).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielā 383 (kadastra apzīmējums 0100 078 2049)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2024.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 071 2223)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 071 2223);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Krasta ielā 65A (kadastra apzīmējums 0100 043 0063; kadastra numurs 01000432005)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0719)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Ščecinas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Ščecinas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,02 EUR (sešdesmit seši euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 084 0223) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9003), pie Ezermalas ielas 57

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.19. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ziedu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0368)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Draudzības ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2146)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Draudzības ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2146);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
107 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.