RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (15.05.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mālu iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2023.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Cesvaines ielā 15B (kadastra apzīmējums 0100 121 0807), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 33, 36 cm Rīgā, Cesvaines ielā 15B (kadastra apzīmējums  0100 121 0807) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 235,63 EUR (divi simti trīsdesmit pieci euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 121 25260), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2023.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 19H (kadastra apzīmējums 0100 014 0121) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 20/15, 26, 2 liepas ø 25, 37 cm Rīgā, Ganību dambī 19H (kadastra apzīmējums 0100 014 0121) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1050,08 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro, astoņi centi);
 3.  noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 11(kadastra apzīmējums 0100 086 0146).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018).

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 077 9000), pie Spilves ielas 27

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 077 9000), pie Spilves ielas 27;
 2. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 53 cm, 2 bērzu ø 58, 50 cm un 1 melnalksni ø 35 cm Rīgā, Spilves iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015);
 3. atļaut cirst 1 vītolu ø 69 cm, 2 priedes ø 31, 50 cm, 1 papeli ø 18 cm (celma caurmērs 20 cm), 2 bērzus ø 50, 15 cm (celma caurmērs 23 cm) un 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Spilves iela 27 (kadastra apzīmējums 0100 077 0015);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 380,19EUR (trīs simti astoņdesmit euro, deviņpadsmit centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 077 2039)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 69 cm un 3 bērzus ø 34, 35, 26 cm Rīgā, Lidoņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 077 2039);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 17/23, 16/17/14 (celma caurmēr 32 cm), 18 cm (celma caurmērs 21 cm), 3 papes ø 23, 24, 25 cm, 2 vītolus ø 34/37, 25 cm Rīgā, Lidoņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 077 2039);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 545,01 EUR (pieci simti četrdesmit pieci euro, viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0070), Birzes ielas 44

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2023.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Pērkones ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0234)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Pērkones ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0234);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 107 2283)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2023.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12

Nolemj:

 1. Ratļaut cirst 1 ozolu ø 60 cm, 1 melnalksni ø 38 cm Rīgā, Jaunpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 1147)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 45 cm Rīgā, Puikules ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 1147);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūdzes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0585)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Jūdzes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 0585).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Langas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 113 2094)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Langas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 113 2094);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 51,00 EUR (piecdesmit viens euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Austrumu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 086 0159)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 27 cm Rīgā, Austrumu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 086 0159);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,17 EUR (četrdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
289 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.