RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33 (16.08.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājas p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V.Freimanis

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i A. Maderniece
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes  Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M. Slimbahs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A.Pūpola

Darba kārtībā:

 • 1 jautājums par koku patvaļīgu ciršanu;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113)

 

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 7 lapu koku ø 30, 40, 30, 50, 20, 40, 30 cm (pēc topogrāfiskā materiāla) un 7 priežu ø 20, 35, 30, 30, 30, 30, 60 cm (pēc topogrāfiskā materiāla) patvaļīgu ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113) 3884,45 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro, četrdesmit pieci centi).

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 vītolu ø 76 cm Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 3A;
  • 1 egli ø 30 cm Rīgā, Zebrenes ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 099 2315);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 515,65 EUR (pieci simti piecpadsmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Priekules ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 102) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 23 cm, 1 kļavu ø 38 cm un 2 bērzus ø 26, 24 cm Rīgā, Priekules ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 102) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 636,02 EUR (seši simti trīsdesmit seši euro, divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 68A (kadastra apzīmējums 0100 062 0035) saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

 

Nolemj:

 1. no 07.09.2021. līdz 20.09.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 28 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 68A (kadastra apzīmējums 0100 062 0035);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 31.08.2021. Ne vēlāk kā līdz 09.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā – pie teritorijas vārtiem uz Enkura ielas;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.;
 5. papildus Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija informē, ka atbilstoši Rīgas domes 10.02.2021. pieņemtajam lēmumam Nr. 380 “Par Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam” nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 01.09.2021. nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus), līdz ar to sākot ar 01.09.2021. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lūdz planšetes un dokumentus iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

 

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 75 cm ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A.

 

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Sprukstes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 085 2141) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 45, 25/18, 55, 18/25, 30, 20 cm, 12 liepas ø 52, 26/23/21/28, 30/20/20/12/12/12/12, 35, 35/25/20/15, 30, 10/20/10, 30/20/12, 25, 30, 30, 30 cm, 2 kļavas ø 30, 11/10 (celma caurmērs 25 cm), 8 blīgznas ø 15/15/25/10, 10/10/10/10/10/10/10, 25, 10/10/10/5, 30, 15/15/5, 20/15/10, 20/10/10/10/10 cm, 1 ievu ø 25/10/10/10 cm Rīgā, Sprukstes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 085 2141) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8430,55 EUR (astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) un Skanstenieku ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 0659) saistībā ar elektroapgādes izbūvi

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014) un Skanstenieku ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 0659).

 

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654) un par atteikumu atļaut cirst koku zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2686) saistībā ar elektroapgādes kabeļa izbūvi

 

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 priedes ø 19 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) ciršanu Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654);
 2. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 25 cm zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2686).

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 081 2056), pie Šampētera ielas 79A

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 100 cm Rīgā, Šampētera ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 081 2056), pie Šampētera ielas 79A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 455,32 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 69 (kadastra apzīmējums 0100 081 0401)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.10.2021.

 

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (kadastra apzīmējums 0100 093 0096)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 52 un 57 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (kadastra apzīmējums 0100 093 0096;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 248,15 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Embūtes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0079)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 27 cm Rīgā, Embūtes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0079);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,17 EUR (četrdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18 un Rīgā, Vērgales ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 2754)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Kraukļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9015), pie Kraukļu ielas 20, Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 060 9003), pie Kuldīgas ielas 23,Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie krustojuma ar Dagmāras ielu un Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Bātas ielas 3A

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 80 cm Rīgā, Kraukļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 121 9015), pie Kraukļu ielas 20, 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 060 9003), pie Kuldīgas ielas 23, 1 ošlapu kļavu ø 14/14/20 cm Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie krustojuma ar Dagmāras ielu un 1 vītolu ø 90 cm Vienības gatvē augošā Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Bātas ielas 3A;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0100 064 2049)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 56 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0100 064 2049);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 098 2018)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 47 cm Rīgā, Voleru ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 098 2018);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centu);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 43

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0148)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Slokas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0148);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 14,57 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 121 1210)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2021.

 

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320).

 

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 32, 44, 48 cm un 5 asās egles ø 35, 17 (celma caurmērs 23 cm), 23, 41, 29 cm Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1097,30 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit septiņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 113 0446)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 21/25/14/12/19/21 cm Rīgā, Kalmju ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 113 0446);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Cirsmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 120 0436)

 

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Cirsmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 120 0436);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 38, 35 cm Rīgā, Cirsmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 120 0436);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.17. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 57 (kadastra apzīmējums 0100 114 0778)

 

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 66 cm ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 57 (kadastra apzīmējums 0100 114 0778).

 

1.3.18. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0072)

 

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 0327)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm Rīgā, Zvejas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 0327), pie ēkas Mangaļu prospektā 37;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
395 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.