RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 41 (16.10.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja    L. Plēpe   I.Veļikanova
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 0201), pie Mežāres ielas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 50, 43, 50, 50, 36 cm un 2 ozolus ø 64/71, 61 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 0201), pie Mežāres ielas 11 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3628,31 EUR (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Berģu ielā 145 (kadastra apzīmējums 0100 127 0446) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Berģu ielā 145 (kadastra apzīmējums 0100 127 0446).

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Krimuldas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9012), pie Krimuldas ielas 2 un Rīgā, Bērzaunes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0010), pie Brīvības gatves 214M, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

 1. 1 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Krimuldas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 086 9012), pie Krimuldas ielas 2;
 2. 4 bērzus ø 21, 46, 44, 51 cm Rīgā, Bērzaunes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0010), pie Brīvības gatves 214M.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0502), pie Nautrēnu ielas 30, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 26 priedes ø 36, 36, 30, 20, 29, 24, 27, 29, 23, 29, 18 (celma caurmērs 21 cm), 33, 37, 26, 35, 40, 42, 35, 33, 29, 39, 29, 29, 31, 47, 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0502), pie Nautrēnu ielas 30 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7077,36 EUR (septiņi tūkstoši septiņdesmit septiņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2023.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Sīpeles ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 106 2190) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Sīpeles ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 106 2190) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 048 2015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2023.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 45C (kadastra apzīmējums 0100 071 2541)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 30 cm un 3 apses ø 25, 25, 30 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 45C (kadastra apzīmējums 0100 071 2541) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 644,56 EUR (seši simti četrdesmit četri euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40/47 cm Rīgā, Tallinas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 035 0037).

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 461,01 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu, Rīgā, Nīcgales ielā 39 (kadastra apzīmējums  0100 071 0213)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 089 0268) un Raunas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 089 2017)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 105 0195)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 46 cm Rīgā, Dikļu iela 63 (kadastra apzīmējums 0100 105 0195);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 056 0099)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 056 0099).

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Bērzupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0219)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kadiķus ø 4/11, 4/4/6/10, 4/12 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Bērzupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0219);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Komētas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 052 0053)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Komētas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 052 0079) un Rīgā, Komētas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 052 0053).

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 073 2053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 5, Rīgā, Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 7

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660);
 2. atteikt atļaut cirst:
  1. 2 ozolus ø 50, 75 cm, 5 kļavas ø 60, 25, 25, 45/10, 50 cm, 6 baltos vītolus ø 100, 90, 90, 110, 70/40, 50 cm, 3 bērzus ø 40, 50, 45 cm, 2 Pensilvānijas ošus ø 50, 50 cm, 12 melnalkšņus ø 35, 30, 20, 45, 40/35, 40, 45, 20/15, 40, 40, 45, 40/40/40 cm Rīgā Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 5;
  2.  melnalkšņus ø 25, 15/25/35 cm Rīgā, Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 7;
 3. atļaut cirst:
  1. 5 kļavas ø 65, 15/10, 30/30/40, 50/10/10/10, 30/20/20/15/10 cm, 2 baltos vītolus ø 20/10, 25 cm, 12 melnalkšņus ø 45, 20, 35, 20, 25, 20, 20, 45/20/15, 20, 20/15, 15/10, 40/40 cm Rīgā, Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 5;
  2. 2 bērzus ø 20/20, 30/10 cm, 15 melnalkšņus ø 20, 20/20/20, 30, 20, 20, 20, 40, 45, 20/15, 40/40, 25/25, 25, 30/30, 15/15/20, 20 cm, 22 baltos vītolus ø 25/20/30, 25, 25, 20/10/10, 40/30/15/10, 35, 35/25/20/20/10, 30, 30/10, 25/25/15/15/10/10, 40, 30, 25/15, 35, 10/25/30, 10/25, 15/15, 45, 45/40, 35, 20, 15/15/15/20 cm Rīgā, Mūkupurva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9999), pie Grenču ielas 7;
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Druvas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 105 0067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2023.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 12C (kadastra apzīmējums 0100 073 0352), un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0336), pie Dignājas ielas 12C

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 apses ø 26, 20, 20, 25, 21, 35, 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0336), pie Dignājas ielas 12C;
 2. atļaut cirst 1 apsi ø 35 cm Rīgā, Dignājas ielā 12C (kadastra apzīmējums 0100 073 0352);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 061 0177)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2023.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 17 (kadastra apzīmējums  0100 040 0082)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 15 (kadastra apzīmējums      0100 041 0074)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2023.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 072 0103; kadastra numurs  0100 072 0093), pie Maskavas ielas 257

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2023.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000780419; kadastra numurs 01000780450)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egles ø 29/36 cm 1 asi  ø 36 cm Rīgā, Eglaines ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000780419; kadastra numurs 01000780450);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 32,78 EUR (trīsdesmit divi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Imantas 1.līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0134), pie Imantas 1.līnijas 33

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 88 cm Rīgā, Imantas 1.līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0134), pie Imantas 1.līnijas 33;
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 77, 78 cm Rīgā, Imantas 1.līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0134), pie Imantas 1.līnijas 33;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koku ciršanu un pat atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā,  Mazjumpravas ielas teritorija (kadastra apzīmējums  0100 125 2066), pie Mazjumpravas ielas 47

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ošlapu kļavas  ø 44, 52 cm Rīgā, Mazjumpravas ielas teritorija (kadastra apzīmējums  0100 125 2066), pie Mazjumpravas ielas 47;
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 87 cm Rīgā, Mazjumpravas ielas teritorija (kadastra apzīmējums  0100 125 2066), pie Mazjumpravas ielas 47;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 158,45 EUR (simts piecdesmit astoņi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Imantas ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 093 0644)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm un 1 bērzu ø 72 cm Rīgā, Imantas ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 093 0644);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Simtgades alejā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120) un Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (kadastra apzīmējums 0100 010 0162)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 64 cm, 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Simtgades alejā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120);
 2. atļaut cirst 2 gobas ø 20, 17 (celma caurmērs 20 cm)cm, 1 ošlapu kļavu ø 22/18/18 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (kadastra apzīmējums 0100 010 0162);

noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 084 0117)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2466), pie Trīsciema 2. līnijas 19

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2466), pie Trīsciema 2. līnijas 19;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 205A (kadastra apzīmējums 0100 120 2400)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 205A (kadastra apzīmējums 0100 120 2400)
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 30, 33, 25 cm, Vecāķu prospektā 205A (kadastra apzīmējums 0100 120 2400);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 400,69 EUR (četri simti euro, sešdemit deviņi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koka ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 2609)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Paegļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 2609);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.11.2023. līdz 20.11.2023. rīkot publisko apspriešanu par 4 bērzu ø 36, 18/31/37, 53, 43/32/42 cm ciršanu Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 31.10.2023. Ne vēlāk kā līdz 06.11.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.11.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2023.
0 Patīk
196 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.