Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciāliste, Komisijas sekretāreO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 107 0294) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 84/61 cm Rīgā, Bātas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 107 0294) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1237,90 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit septiņi euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 37 (kadastra numurs 0100 099 0737, kadastra apzīmējums 0100 099 0857) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2021.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 82 cm Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 66 cm Rīgā, Paltmales ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 075 0258) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 563,46 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 099 2108) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 3 liepas ø 45, 28, 38 cm, 3 bērzus ø 55, 56, 41 cm, 2 blīgznas ø 20, 25/15/23 cm, 1 egli ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm), Rīgā, Priedaines ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 099 2108) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0478) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Zaļumu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0478) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizvēja ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 120 0663, kadastra apzīmējums 0100 120 0064) un Rīgā, Vecāķu prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 120 0005), pie Aizvēja ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2021.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1.1. 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, Raņķa dambī 5 (kadastra apzīmējums 0100 049 0028);
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 049 0209), pie Raņķa dambja 5;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 52C (kadastra apzīmējums 0100 121 2438) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 52C (kadastra apzīmējums 0100 121 2438).

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā 3E (kadastra apzīmējums 0100 071 0369) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 30/38 cm Rīgā, Kārsavas ielā 3E (kadastra apzīmējums 0100 071 0369) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lapsu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2812), pie Augusta Deglava ielas 66, Rīgā, Augusta Deglava ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 071 0070), Rīgā, Lapsu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 071 1472) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 1 osi ø 24/27 cm (arborista atzinumā koks Nr. 2) Rīgā, Augusta Deglava ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 071 0070);
  1.2. 1 osi ø 38 cm un 1 sarkano ozolu ø 43 cm (arborista atzinumā koki Nr. 7, 10) Rīgā, Lapsu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2812), pie Augusta Deglava ielas 66;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

  2.1. 3 Pensilvānijas ošus ø 37, 34, 33 cm Rīgā, Lapsu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2812), pie Augusta Deglava ielas 66;
  2.2. 2 Pensilvānijas ošus ø 36, 27 cm, Rīgā Augusta Deglava ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 071 0070);
  2.3. 1 bērzu ø 55 cm, 1 kļavu ø 5/10/7 cm (celma caurmērs sasniedz 20 cm) Rīgā, Lapsu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 071 1472);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1891,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit viens euro nulle centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 1 (kadastra numurs 0100 050 0127, kadastra apzīmējums 0100 050 0093)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 45/45, 20 cm, 4 kļavas ø 20, 25, 35, 40 cm, 1 pīlādzi ø 22 cm,1 ošlapu kļavu ø 20 cm, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 1 (kadastra numurs 0100 050 0127, kadastra apzīmējums 0100 050 0093);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 833,25 EUR (astoņi simti trīsdesmit trīs euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Karūsu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 2222) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 103 0190)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kodola ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 102 0066)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 11. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9014) pie Dārziņu 11. līnijas 3 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Dārziņu 11. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001259014) pie Dārziņu 11.līnijas 3;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
465 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.