RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (17.04.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst augošās 3 kļavas ø 14, 18 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 30/45 cm Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2203,71 EUR (divi tūkstoši divi simti trīs euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2770) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozols ø 55 cm Rīgā, Vērgales ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2770) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Misas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 58 cm Rīgā, Misas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 079 0246) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 121 1287), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 blīgznas ø 40, 25/14/20/16/16/18 cm Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 121 1287) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 508,83 EUR (pieci simti astoņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3.  noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 123 2169) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 kļavas ø 22, 31, 20/19, 18 (celma caurmērs 23 cm), 30/28/20, 36/25/27, 41/32, 17 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 30/27 cm un 1 vītolu ø 31/28 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 123 2169) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4666,46 EUR (četri tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 0008) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm un 1 zirgkastaņu ø 53 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 0008) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1101,30 EUR (viens tūkstotis viens simts viens euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0328)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 66 cm Rīgā, Ozolnieku ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0328);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 081 0299)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Volguntes ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 081 0299);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 107 0416)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Rītausmas ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 107 0416);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 19,12 EUR (deviņpadsmit euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 2151)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2023.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vircavas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0055)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 25/30/38, 48 cm, 2 zirgkastaņas ø 56/60, 42 cm un 2 vītolus ø 48, 48/63 cm Rīgā, Vircavas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0055);
 2. atļaut cirst 2 vītolu ø 61/63, 63 cm Rīgā, Vircavas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0055);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 340,58 EUR (trīs simti četrdesmit euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 109 0059)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2023.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un koku ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0141)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 41/39 cm Rīgā, Kristapa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0141);
 2. atļaut cirst 1 ievu ø 25 cm, 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 ozolu ø 36 cm Rīgā, Kristapa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0141)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 153,44 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, četrdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 160 (kadastra apzīmējums 0100 075 0028)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 61, 46 cm, 1 liepu ø 32 cm, 1 aso egli ø 22 cm, 4 vilkābeles ø 7/10, 6/6/10, 13, 7/9 cm Rīgā, Kalnciema iela 160 (kadastra apzīmējums 0100 075 0028);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 9J (kadastra apzīmējums 0100 082 1325)

Nolemj:

 1. atļaut cirst egli ø 48 cm un bērzu ø 47 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 9J (kadastra apzīmējums 0100 082 1325);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 150,71 EUR (viens simts piecdesmit euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 076 0154)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 076 0154).

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 075 0048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 papeles ø 70, 81, 81, 83, 68, 57, 48 cm, 1 bērzu ø 25 cm un 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Krūzes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 075 0048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1036,75 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 107 0767)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 63, 43, 70, 39, 57 cm, 2 bērzus ø 32, 46 cm Rīgā, Dīķa ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 107 0767);
 2. atļaut cirst 7 kļavas ø 44, 38, 39/33, 28/34, 42, 54, 35 cm un vītolu ø 46/60 cm Rīgā, Dīķa ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 107 0767);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1645,52 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci euro, piecdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rāznas ielas skvēra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0187)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2023.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 0719 022; kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 58

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 43 cm Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 0719 022; kadastra numurs 01000719999), pie Sesku ielas 58.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 045 0123)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2023.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0122), pie Līņu ielas 47 un Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0114), pie Līņu ielas 47

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 60, 21, 21, 33 cm Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0122), pie Līņu ielas 47;
 2. atļaut cirst 5 papeles ø 81, 94, 88, 18/21/26/28, 38 cm, Rīgā, Sakņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0114), pie Līņu ielas 47
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0133; kadastra numurs 01001219999), pie Latgales ielas 24

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.06.2023.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100059 0285)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100059 0285);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 2L (kadastra apzīmējums 0100 114 2250)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 2L (kadastra apzīmējums 0100 114 2250);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 2L (kadastra apzīmējums 0100 114 2250);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 86,51 EUR (astoņdesmit seši euro, piedesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Garciema ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Garciema ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0965);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 085 2158)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 24, 25, 26 cm Rīgā, Viskaļu ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 085 2158);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priede ø 40, 35, 43 cm Rīgā, Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Jaunības ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 127 0271);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Raudas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0334)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Raudas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0334);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
218 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.