Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 25 (17.06.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece  M. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīvertea
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas  vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere    G. Valintele   G.Kalīte   I.Kublicka     L.Pēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

  • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
  • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
  • 1 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes iela 132 (kadastra apzīmējums 0100 071 1413) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 17 baltās apses ø 29/9, 18/5/16/12/8/15, 15/5, 14, 18/12, 23, 23/23/27, 20, 20, 21/9/23, 21, 24/13, 17/16/23, 20, 21, 15, 20/17 cm un 1 bērzu ø 12/20/17/21/21 cm Rīgā, Lielvārdes iela 132 (kadastra apzīmējums 0100 071 1413) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2341,72 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro, septiņdesmit divi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 9009), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0827), pie Dzelzavas ielas 131, Dzelzavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9030), Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 2527), Juglas ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 092 0885), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0733), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0821), zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2538), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0827) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 13 cm, 1 kļavu ø 11 cm, 3 liepas ø 13, 13, 14 cm un 59 priedes ø 16/8, 23, 16, 25, 17/16, 19/22, 22, 15, 19, 16, 17, 20, 15, 20, 24, 20, 11/6, 16/10, 11/13, 29, 9/9/16/6, 17, 18, 22, 23/12, 24, 31, 23, 20, 26, 21, 17, 18, 14, 20, 18, 20, 13/18/25, 11/14, 16/11/11, 21, 25, 27, 14/15, 19, 15, 13, 14/15/12, 17, 17, 24, 19, 19, 21/10, 20/19, 18/20, 17 cm Rīgā, Vaidavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 9009), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0827), pie Dzelzavas ielas 131, Dzelzavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9030), Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 2527), Juglas ielā 97 (kadastra apzīmējums 0100 092 0885), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0733), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0821), zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2538), zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 0827);
  2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 3 papeles ø 24, 27, 45 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas  5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31 saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

  1. no 16.07.2024. līdz 29.07.2024. rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas  5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31;
  2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 09.07.2024. Ne vēlāk kā līdz 15.07.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Gobas ielā 6A;
  3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.07.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Gaigalas ielas un Stūrmaņu ielas krustojumā;
  4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2024.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā Sitas ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 121 2694), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 63 cm un 2 bērzus ø 53, 47/58 cm Rīgā, Sitas ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 121 2694) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 889,58 EUR (astoņi simti astoņdesmit deviņi euro, piecdesmit astoņi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (kadastra apzīmējums 0100 032 0067), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (kadastra apzīmējums 0100 032 0067).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; kadastra numurs 01001210100), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 2 vītolus ø 65/91, 83/73/70 cm Rīgā, Krustpils ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; kadastra numurs 01001210100) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1304,50 EUR (viens tūkstotis trīs simti četri euro, piecdesmit centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 7 liepas ø 25, 24, 21, 15 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 31 cm un 12 duglāzijas ø 23, 19 (celma caurmērs 24 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 8/10 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 17 celma caurmērs 23 cm), 22, 15 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Krasta ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3056,33 EUR (trīs tūkstoši piecdemit seši euro, trīsdesmit trīs centi);
  3.  noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 10A (kadastra apzīmējums 0100 018 2019) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 3 liepas ø 34, 31, 45 cm un 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Ganību dambī 10A (kadastra apzīmējums 0100 018 2019) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2689,23 EUR (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro, divdesmit trīs centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 1287) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Stāvvadu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 1287) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Sliežu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 015 0163), pie Sarkandaugavas ielas 26 k-9 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Sliežu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 015 0163), pie Sarkandaugavas ielas 26 k-9 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par administratīvā akta termiņa pagarināšau par koku ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 024 0222) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2024.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 092 0128)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Zemgaļu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 092 0128);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vizmas Belševicas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2498)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2024.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viršu ielā 7a (kadastra apzīmējums 0100 071 1064)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.07.2024.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Turaidas iela 1A (kadastra apzīmējums 0100 070 0627)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2024.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Kaktusu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0611) un Kaktusu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 127 2129)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2024.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141)

Nolemj

  1. atteikt atļaut cirst 2 tūjas ø 29, 20/26 cm un 1 aso egli ø 44 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141);
  2. atļaut cirst 1 bērzu ø 56 cm un 1 tūju ø 19 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141);
  3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 162,09 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, deviņi centi);
  4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 105 2086)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Dikļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 105 2086);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
  3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0123)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 2 egles ø 47, 49 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0123);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 437,11 EUR (četri simti trīsdesmit septiņi euro, vienpadsmit centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 099 2150)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2024.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 060 2103), pie Kalnciema ielas 47

Nolemj:

  1. atļaut cirst 2 robīnijas ø 33, 39 cm Rīgā, Kalnciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 060 2103), pie Kalnciema ielas 47;
  2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Ozolnieku ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0343)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 3 tūjas ø 24, 22, 20 cm Rīgā, Ozolnieku ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 075 0343);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 120,21 EUR (viens simts divdesmit euro, divdesmit viens cents);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0858) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0931), pie Liepājas ielas 21

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2024.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Stelpes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0277)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Stelpes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0277);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 0138), Nordeķu parka teritorijā

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 066 0138), Nordeķu parka teritorijā;
  2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku Rīgā, Sitas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 121 2921)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 072 2139), pie Zilupes ielas 14

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2024.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 27 (kadastra apzīmējums 0100 054 0067)

Nolemj:

  1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Vienības gatvē 27 (kadastra apzīmējums 0100 054 0067);
  2. atļaut cirst 7 kļavas ø 50, 54, 52 (koka 1 ass), 47, 79, 54, 47 (kalstoša) cm, un 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Vienības gatvē 27 (kadastra apzīmējums 0100 054 0067);
  3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1684,22 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit četri euro, divdesmit divi centi);
  4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Krasta ielā 65A (kadastra apzīmējums 0100 043 0063; kadastra numurs 01000432005)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 gobu ø 23 cm Rīgā, Mazā Krasta ielā 65A (kadastra apzīmējums 0100 043 0063; kadastra numurs 01000432005);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 13,09 EUR (trīspadsmit euro, deviņi centi);
  3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0079)

Nolemj:

  1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 81 cm Rīgā, Virsaišu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 046 0079);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens centi);
  3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 59 (kadastra apzīmējums 0100 120 2357)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.07.2024.

0 Patīk
59 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.