RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 28 (17.07.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Gramzdas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 093 0195) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 26 cm Rīgā, Gramzdas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 093 0195) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 47 cm Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 10,70 EUR (desmit euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 46, 68, 48  Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 22, 51 cm, 1 robīniju ø 22 cm un 15 liepas ø 26, 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 19/23, 18 (celma caurmērs 21 cm), 23, 25, 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 27, 18 (celma caurmērs 25 cm), 24, 23, 20 cm Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4285,70 EUR (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Birzes ielas teritorijā

(kadastra apzīmējums 0100 103 9000), pie Birzes ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Birzes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 9000), pie Birzes ielas 10.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aisteres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 2051) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2023.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Istras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0084; kadastra numurs 01000719999), pie Istras ielas 10, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Istras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0084; kadastra numurs 01000719999), pie Istras ielas 10 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdemit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.08.2023. līdz 14.08.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 29 cm, 3 papeļu ø 39, 37, 33 cm un 1 gobas ø 20/21 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.07.2023. Ne vēlāk kā līdz 31.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2023.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 011 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 105 0087)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Makša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0150)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2023.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0172), Lucavsalas parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 balto vītolu ø 69 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0172), Lucavsalas parkā;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 106 1048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm Rīgā, Sējas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 106 1048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (simtu sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Plūmju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 0425) un Rīgā, Valtaiķu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 099 2147)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Plūmju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 0425);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 099 2147);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 080 0584)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 27, 22 cm atstājot 3 m augstus stumbeņus Rīgā, Skandu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 080 0584);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 89,24 EUR (astoņdesmit deviņi euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 109 0141)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Vakarbuļļu ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 109 0141);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 56 (kadastra apzīmējums 0100 062 0059)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Balasta dambī 56 (kadastra apzīmējums 0100 062 0059);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,16 EUR (trīsdesmit euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielā ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 110 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 21/24 cm Rīgā, Lielā ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 110 0010);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 077 0117)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2023.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grēdu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 048 0055)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2023.

1.3.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu koka ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.08.2023. līdz 28.08.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 78 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 08.08.2023. Ne vēlāk kā līdz 14.08.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53 ;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.08.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0343), pie Maskavas ielas 349B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 15 (kadastra apzīmējums 0100 087 0122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 21,40 EUR (divdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tilta ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 016 0207) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 016 2056), pie Tilta ielas 32

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2023.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 18 (celma caurmērs 24 cm) un 1 tūju ø 25 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 61,92 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 15 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 124 2009)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 15 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 124 2).

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 085 0037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2023.

0 Patīk
329 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.