Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 12 (18.03.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājas vietnieceP.Muzika – Zinkeviča
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste
G. Valintele
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere  L.Plēpe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL.Tomiņa
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 5 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0276), pie Vecā Biķernieku ielas 5,  saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 20 bērzus ø 15/25, 18/21, 24, 32, 31, 30, 18, 32, 27, 25, 20/22, 22, 19/19, 29, 29/23, 28, 26/8, 23, 22, 23 cm, 1 baltalksni ø 21/16/9/19 cm, 2 baltās apses ø 28, 18 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0276), pie Vecā Biķernieku ielas 5, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2963,30 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Rīgā, Mangaļsalā” būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 071 0209), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 30, 25 cm Rīgā, Dārzciema ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 071 0209) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdemit euro, četrdesmit trīs centi);

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Rembates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1310), pie Salnas ielas 21 un Rembates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1901; kadastra numurs 01001214162), pie Lubānas ielas 96

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1. 1 blīgznu ø 30/10/10/10 cm Rīgā, Rembates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1310), pie Salnas ielas 21;
  1. 2. 11 kļavas ø 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14/21, 15/5 (celma caurmērs 23 cm), 30, 26, 20, 23, 22, 26 cm Rīgā, Rembates ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1901; kadastra numurs 01001214162), pie Lubānas ielas 96 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.5. §  Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Feodora Samanska ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 048 0276; kadastra numurs 01000482038), saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Feodora Samanska ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 048 0276; kadastra numurs 01000482038);
 2. atļaut cirst 6 kļavas ø 25, 23, 24, 34, 22/17/17, 25/17 cm Rīgā, Feodora Samanska ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 048 0276; kadastra numurs 01000482038) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2100,15 EUR  (divi tūkstoši viens simts euro, piecpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0062), pie Zaķusalas krastmalas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 61 cm un 6 apses ø 27, 25, 31, 49/31, 40/36/31, 21 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0062), pie Zaķusalas krastmalas 35, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3786,25 EUR (trīs tūkstoši astoņdesmit seši euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Dravnieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1774; kadastra numurs 01001211829), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 25, 30 cm un 1 apsi ø 36 cm Rīgā, Dravnieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1774; kadastra numurs 01001211829) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai arī pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 310,76 EUR (trīs simti desmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877; kadastra numurs 01001212590), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2024.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 121 0990) un Rīgā, Reinvaldu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001210784; kadastra numurs 01001219999), pie Reinvaldu ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1. 1 apsi ø 30 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 121 0990);
  1. 2. 1 apsi ø 32 cm Rīgā, Reinvaldu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001210784; kadastra numurs 01001219999), pie Reinvaldu ielas 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 211,73 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0244) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.04.2024. līdz 07.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 oša ø 18 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0244);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/,
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 067 0320) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 67, 48, 87, 63 cm Rīgā, Dzirciema ielā 83 (kadastra apzīmējums 0100 067 0320) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2262,37 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31, ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.2.13. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.04.2024. līdz 07.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 43 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 34 (kadastra apzīmējums 0100 062 0073);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/,
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielā ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 110 2163) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm, 1 priedi ø 25 cm Rīgā, Lielā ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 110 2163) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,53 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7, saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.04.2024. līdz 22.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 57, 30, 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 39 cm, 4 ošlapu kļavu ø 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 10/32/24/16/31/24/27, 14/22/9/16/15/16/10/27/29/10/7/21 cm, 2 ošu ø 9/12/12, 22 cm un 2 bērzu ø 37, 27 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 02.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2025.

2.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 2092), pie Stērstu ielas 22, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 ozolus ø 34, 59, 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 18 cm (celma caurmērs 23 cm) un 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Stērstu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 2092), pie Stērstu ielas 22 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1545,25 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit pieci euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), Rīgā, Ziepniekkalna ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190), Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0082), Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0448) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 013 9000), pie Rankas ielas 9A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 trauslos vītolus ø 35, 12/14/19 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 013 9000), pie Rankas ielas 9A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 133 (kadastra apzīmējums 0100 120 2517) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 27, 40, 29, 40, 34 cm un 1 purva bērzu ø 24/26 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 133 (kadastra apzīmējums 0100 120 2517) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1575,99 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 0220), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 038 0189) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 1306), pie Zeltiņu ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 30 cm, vītola ø 60/37 stumbru ø 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 1306) un vītola ø 50/43/17/69 cm stumbru ø 69 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 0220);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 124 0258)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Andreja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 127 0270)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2024.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Misas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 079 9000), pie Misas ielas 35

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 125 cm Rīgā, Misas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 079 9000), pie Misas ielas 35.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2260)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Beverīnas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2260);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 28, 36 cm Rīgā, Brīvības ielā 146 (kadastra apzīmējums 0100 027 0031);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 728,51 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi euro, piecdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Jersikas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 044 0040)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Jersikas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 044 0040);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 2019), pie Krustpils ielas 157A un Krustpils ielā 157A (kadastra apzīmējums 0100 126 0026)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 2019), pie Krustpils ielas 157A;
 2. atļaut cirst:
  • 2.1. 1 bērzu ø 23 cm, 2 blīgznas ø 26, 24 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 2019), pie Krustpils ielas 157A;
  • 2.2. 1 kļavu ø 28/35 cm Rīgā, Krustpils ielā 157A (kadastra apzīmējums 0100 126 0026);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 430,27 EUR (četri simti trīsdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A (kadastra apzīmējums 0100 027 2017)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A (kadastra apzīmējums 0100 027 2017);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133)

Nolemj

 1. no 16.04.2024. līdz 29.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 19 papeļu ø 31, 33, 90, 80, 80, 68, 70, 84, 82/83, 80, 82, 85, 79, 80, 68, 61, 28, 28, 22/22 cm ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 09.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 15.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 034 0133)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2024.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Darba ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 064 0345)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 32/20/35 cm Rīgā, Darba ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 064 0345);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 396,12 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 061 0126)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 65, 51/45 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 061 0126);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 733,06 EUR (septiņi simti trīsdesmit trīs euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2024.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 35A (kadastra apzīmējums 0100 099 2223)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 35 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 35A (kadastra apzīmējums 0100 099 2223);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daudzeses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0103)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2024.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 18 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0060)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0047)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Staburaga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0049)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

2.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 074 0554)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

2.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 61 (kadastra apzīmējums 0100 095 2017)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

2.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Plūdu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 113 0525)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Plūdu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 113 0525);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1170)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 purva bērzu ø 45 cm Rīgā, Treiliņu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 1170);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 120 0322)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

2.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 24, 26/19 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 015 0104);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 157,09 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Gdaņskas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 52, 60 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004).

2.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ščecinas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 084 0384)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

2.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 10D (kadastra apzīmējums 0100 120 2304)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2024.

2.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 2037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

2.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040).

2.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 163 (kadastra apzīmējums 0100 120 0371)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

0 Patīk
156 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.