RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 37 (18.09.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājaL.Sarma
  
  
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL.Antāne

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 36, 18/31/37, 53, 43/32/42 cm Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,13 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093).

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 144 (kadastra apzīmējums 0100 052 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 144 (kadastra apzīmējums 0100 052 0070).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Birzes iela 27A (kadastra apzīmējums 0100 103 0121) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 50, 28, 24, 30 cm, 4 apses ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmēr 20 cm), 21 cm, 37 papeles ø 21, 21, 21, 24, 24, 24, 12/34, 30, 30, 22, 22, 22, 28, 28, 28, 28, 28, 53, 16/28, 35, 23, 25, 27, 20, 27/37, 42, 26, 26, 33/33, 33, 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 29, 32, 34, 50, 41 cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka koki aug trīs ciešās grupās Rīgā, Birzes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 103 0121) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4879,91 EUR (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, deviņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 062 0174) un Rīgā, Enkura ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 0082), pie Enkura ielas 1A saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 17.10.2023. līdz 30.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 osi ø 29 cm, 1 kļavu ø 16/17 cm, 1 ievu ø 15/20/21/25 cm Rīgā, Enkura ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 062 0174) un 4 kļavām ø 49, 18 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm, 1 vītolu ø 74 cm Rīgā, Enkura ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 0082), pie Enkura ielas 1A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 03.10.2023. Ne vēlāk kā līdz 16.10.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 16.10.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem, Zemesgabala malā pie Enkura ielas 1A.
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.09.2023. līdz 09.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie Zemesgabala robežas, pie gājēju celiņa;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2023.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296).

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0065), pie Vitrupes ielas 2A, Rīgā, Viestura prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0086), pie Vitrupes ielas 2A Rīgā, Mīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Vitrupes ielas 2A, Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 25, 20/20/20/10 , 20/10/10 cm, 4 bērzus ø 30, 32, 25, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0065; turpmāk – Zemesgabals), pie Vitrupes ielas 2A;
 2. atļaut cirst 16 bērzus ø 25, 30, 25, 25, 25, 20, 45, 25, 35, 35, 40, 25, 40, 40, 45, 40 cm, 1 kļavu ø 30 cm, 2 gobas ø 20, 25 cm, 39 papeles ø 20, 20, 20/20, 25, 20, 25, 20, 25, 25, 25, 20/15, 20, 20, 30/30, 40, 20, 25/35, 25, 30, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 20, 40, 35, 45, 45/30, 25, 40, 30, 20, 20, 30, 35, 25, 35/30 cm Rīgā, Viestura prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0086; turpmāk – Zemesgabals 2), pie Vitrupes ielas 2A;
 3. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Mīlgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Vitrupes ielas 2A;
 4. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm, 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.9. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmuma (protokols Nr. 33, 1.2.8.§) “Par koka ciršanu Rīgā, Fridriķa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095), saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Fridriķa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.08.2022. lēmumu (protokols Nr. 33, 1.2.8.§) “Par koka ciršanu Rīgā, Fridriķa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095), saistībā ar būvniecību” un izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Fridriķa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 028 2033), pie Bruņinieku ielas 35

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Bruņinieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 028 2033), pie Bruņinieku ielas 35;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 036 0058)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobas ø 32/36 cm 1 stumbru ø 32 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 036 0058);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0229), pie Vesetas ielas 36

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītola ø 82/43/58 cm stumbrus ø 43/58 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0229), pie Vesetas ielas 36;
 2. atļaut cirst 1 vītola ø 82/43/58 cm stumbru ø 82 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0229), pie Vesetas ielas 36;
 3. noteikt, ka pirms koka ass ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2023..

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zeļļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0046)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zeļļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0046).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Misas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 079 0248)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Misas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 079 0248);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Misas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 079 0248);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 056 0099)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 71, 53 cm un 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 38 cm Rīgā, Zalves ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 076 0278);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Spailes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0142)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 52 cm un 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Spailes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0142);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,26 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0025), pie ēkas Rigondas gatve 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2023.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Ādama ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 101 2020)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozola ø 32 cm Rīgā, Ādama ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 101 2020).

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grēdu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 048 0055) un Rīgā, Grēdu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 048 0054), pie Grēdu ielas 5

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2023.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Augšielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 0004), pie Augšielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 32, 20, 26 cm Rīgā, Augšielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 0004), pie Augšielas 1;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 048 0173)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 048 0173).

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 010 0080)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 51, 35 cm Rīgā, Andrejostas ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 010 0080);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 391,57EUR  (trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2023.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 61 (kadastra apzīmējums 0100 114 0045)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 17 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 61 (kadastra apzīmējums 0100 114 0045);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,96 EUR (trīsdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0068)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 33, 35 cm Rīgā, Hamburgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0068);
 2. atļaut cirst 4 priedes ø 45, 47, 46, 41 cm Rīgā, Hamburgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0068);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 815,02 EUR (astoņi simti piecpadsmit euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 0098)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2023.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 50, 85 cm, 7 kļavas ø 53, 40, 52, 77, 57, 35, 34 cm Rīgā, Duntes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Stiebru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0010), pie Stiebru ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 21 cm Rīgā, Stiebru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0010), pie Stiebru ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
280 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.