Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 50 (18.12.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 25 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 3 papildus jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 202 (kadastra apzīmējums 0100 070 0001) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 40/44, 39, 32/38, 33/28 cm Rīgā, Brīvības gatvē 202 (kadastra apzīmējums 0100 070 0001) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1084,23 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 2040), pie Brīvības ielas 200, saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.01.2024. līdz 05.02.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 62 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 2040), pie Brīvības ielas 200;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.01.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2023.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 115 2033) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Āraišu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 115 2033) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 21, 58 cm un 3 kļavas ø 22, 34, 28/24 cm Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1596,46 EUR (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2135) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm un 1 ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Eizenšteina ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2135) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. §) Par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna, par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.09.2023. lēmuma (protokols Nr. 38, 1.2.5. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas iela 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0409) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas iela 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0442)

 1. uzsākt administratīvo procesu no jauna un atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.09.2023. lēmumu (protokols Nr. 38, 1.2.5. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas iela 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0409) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 157 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 87 baltalkšņus ø 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27/23, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41 cm, 24 apses ø 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 31, 31, 35, 36, 38, 44 cm, 17 kļavas ø 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 22, 23, 25, 36, 41, 43, 46 cm, 13 vītolus ø 18, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 33, 43, 49 cm, 11 blīgznas ø 13/19/19/21, 19, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 31, 35, 39 cm, 3 ievas ø 21, 31, 27/18 cm, 1 bērzu ø 40 cm un 1 melnalksni ø 35 cm Rīgā, Eiženijas ielā 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0442) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 18019,53 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņpadsmit euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2115), pie Bauskas ielas 119, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 15/17/16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2115), pie Bauskas ielas 119 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2094), pie Bauskas ielas 119, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošļapu kļavu ø 20/17/13/9 cm, 2 bērzus ø 12, 15 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) un 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2094), pie Bauskas ielas 119 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 461,85 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 099 0391) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 apses ø 20, 21, 31, 25, 33, 20 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 099 0391) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 512,23 EUR (pieci simti divpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 29A (kadastra apzīmējums 0100 075 0849), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.2.11. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmēkums 0100 070 0052), saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.01.2024. līdz 06.02.2024. rīkot publisko apspriešanu par 5 zirgkastaņu ø 49, 35,40, 43, 30 cm un 5 kļavu ø 37, 21, 31, 21, 22 cm ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmējums 0100 070 0052);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 16.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 22.01.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (garāmgājējiem labi pārredzamā vietā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2024.

1.2.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 16.01.2024. līdz 29.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ⌀ 68 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037), 1 ošlapu kļavas ⌀ 20/10/13/15 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 2 ošlapu kļavu 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 4 ošlapu kļavu ⌀ 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), 1 vītola ⌀ 25/31/23/27/28 cm un 2 ošlapu kļavu ⌀ 20/16/15, 21/15/15/10 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), 2 blīgznu ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), 1 vītola ⌀ 24/27/29/40 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), 2 ošlapu kļavu ⌀18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 09.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 15.01.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2024.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Plostu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0549), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 37, 40, 43/45 cm un 1 papeli ø 84 cm Rīgā, Plostu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0549) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 704,32 EUR (septiņi simti četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Eksporta ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 010 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu Rīgā, Eksporta ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 010 0077).

1.2.15. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 16.01.2024. līdz 29.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 40 cm ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 08.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 15.01.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (ja iespējams, tad planšeti novieto ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.02.2024.

1.2.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0364) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2024.

1.2.17. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), Mežezera ielas teritorijā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 melnalkšņus ø 33/27 (Nr. 1), 22/22/25/35 (Nr. 2), 33/27/19 (Nr. 3), 32/27 (Nr. 4), 24/30/30 (Nr. 5), 37/15 (Nr. 6), 16/30/22 (Nr. 7), 32 (Nr. 8), 30/21/25 (Nr. 12) cm; 10 blīgznas ø 22 (Nr. 9), 27 (Nr. 10), 23 (Nr. 11), 22/20 (Nr. 13), 23 (Nr. 14), 28 (Nr. 15), 15/15 (Nr. 16), 20 (Nr. 16), 30 (Nr. 17), 20 (Nr. 18) cm un 1 bērzu ø 31 (Nr. 19) cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), Mežezera ielas teritorijā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6279,17 EUR (seši tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.08.2023. lēmuma (protokols Nr. Nr. 32, 1.3.5.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vidrižu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 086 2059) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0061), pie Vidrižu ielas 1A” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.08.2023. lēmumu (protokols Nr. Nr. 32, 1.3.5.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vidrižu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 086 2059) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 086 0061), pie Vidrižu ielas 1A” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 163,91 EUR (viens simts sešdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 214P (kadastra apzīmējums 0100 086 9001)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2023.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā (kadastra apzīmējums 0100 024 2053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Upes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2044)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 122 2023)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 30/27, 18 (celma caurmērs 20 cm), 22, 21 cm Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 45 (kadastra apzīmējums 0100 122 2023);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 214,91 EUR (divi simti četrpadsmit euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Vidzemes alejā 3 (kadastra apzīmējums 0100 091 2039)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepas ø 22/23 cm stumbru ø 22 cm un 1 ievu ø 31 cm Rīgā, Vidzemes alejā 3 (kadastra apzīmējums  0100 091 2039);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 073 0050)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Upesgrīvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001050233), pie Upesgrīvas ielas 8

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Upesgrīvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001050233), pie Upesgrīvas ielas 8;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Kaltuves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0106), pie Zantes ielas 28

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 melnalkšņus ø 26/28, 45, 30, 30, 40 cm Rīgā, Kaltuves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0106), pie Zantes ielas 28;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 0247), pie Kalvenes ielas 52A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22/32 cm Rīgā, Sējas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 0247), pie Kalvenes ielas 52A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 059 0101)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 059 0101).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) un Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 0077), pie Admirāļu ielas 32

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 0077), pie Admirāļu ielas 32.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Imantas 7. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0255)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 059 0042)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 032 0108)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2024.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 115 0305)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 115 0305).

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 196 (kadastra apzīmējums 0100 048 0072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Maskavas ielā 196 (kadastra apzīmējums 0100 048 0072);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Ogres ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0166)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 tūjas ø 12 (celma caurmērs 20 cm) 16 (celma caurmērs 22 cm), 45 cm Rīgā, Ogres ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0166);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 418 (kadastra apzīmējums 0100 125 0974; kadastra numurs 01001250222)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 86, 67/93 cm Rīgā, Maskavas ielā 418 (kadastra apzīmējums 0100 125 0974; kadastra numurs 01001250222).

1.3.22. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 29 (kadastra apzīmējums 0100 094 0024)

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2024.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 114 2113), pie Jaunciema 4. līnijas 30A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.24. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 084 0031)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2024.

1.3.25. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 096 0031)

Nolemj:

 atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 60, 76 cm Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 096 0031).

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 003 2053), pie 11. novembra krastmalas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2024.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 071 0435)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.01.2023.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Astras ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0483)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.01.2023.

2.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 175 (kadastra apzīmējums 0100 080 2143)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 49 cm Rīgā, Slokas ielā 175 (kadastra apzīmējums 0100 080 2143);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
188 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.