Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 8 (19.02.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV.Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere  G. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
L.Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 2040), pie Brīvības ielas 200, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 62 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 2040), pie Brīvības ielas 200 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1323,27 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums    0100 127 0029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2024.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Stīgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0067), pie Stīgu ielas 8 un Rīgā, Biķernieku ielā 113B (kadastra apzīmējums 0100 092 2053), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 66 cm, 1 ozolu ø 48 cm Rīgā, Biķernieku ielā 113B (kadastra apzīmējums 0100 092 2053) un 1 ozolu ø 41 cm, 1 priedi ø 56 cm Stīgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0067), pie Stīgu ielas 8
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 54, 34, 32, 27, 28, 23 cm, 1 papeli ø 38 cm, 8 apses ø 27, 24, 29, 29, 23, 30, 29, 23, 1 kļavu ø 22 cm, 18 priedes ø 22, 42, 45, 51, 32, 50, 43, 42, 47, 44, 42, 52, 42, 41, 35, 42, 32 cm, 8 ozolus ø 17 (celm caurmērs 21 cm), 20, 36, 24, 18 (celma caurmērs 23 cm), 31, 28 cm Rīgā, Biķernieku ielā 113B (kadastra apzīmējums 0100 092 2053) un 2 bērzus ø 43, 33 cm Rīgā, Stīgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0067), pie Stīgu ielas 8, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8714,78 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2024.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Skrudalienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 124 2017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 27/27 cm Rīgā, Skrudalienas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 124 2017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 461,02 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 054 0181) un Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 13 kļavas ø 32/33, 21, 20/20/20/8, 20, 20/17, 18/17/13, 21/6, 22/19, 21/17, 29/21, 23, 21, 16/22/12 cm, 2 ošlapu kļavas ø 32, 36/25 cm un 3 bērzus ø 24, 21, 17 cm Rīgā, Jelgavas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 054 0181);
  2. 1 blīgznu ø 24 cm Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5009,63 EUR (pieci tūkstoši deviņi euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 65 cm Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050;
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 41 cm un 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 554,92 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 075 2024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Šautuves ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 052 0287) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 61 cm Rīgā, Šautuves ielā 7B (kadastra apzīmējums 0100 052 0287) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 520,77 EUR (pieci simti divdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 043 9999; kadastra numurs 01000430183), pie Maskavas ielas 60, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/21/24 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 043 9999; kadastra numurs 01000430183), pie Maskavas ielas 60 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Riekstu ielas 7, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0168), pie Vīlipa ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0168), pie Vīlipa ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 067 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2024.

1.2.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 40 cm Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 42, 40 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,05 EUR (septiņi simti euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.17. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0760), pie Traleru ielas 5C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 45/38 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0760), pie Traleru ielas 5C pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 939,10 EUR (deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2024.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zanes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0157)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Beverīnas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 107 2260)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2024.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pastendes ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 074 0485)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 75 cm Rīgā, Pastendes ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 074 0485).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0409), pie Bultu ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 32 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0409), pie Bultu ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Salaspils iela 12 k-5 (kadastra apzīmējums 0100 072 2155)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 0019), pie Tīklu ielas 2

Nolemj

atteikt atļaut cirst 1 bēzu ø 70 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 0019), pie Tīklu ielas 2.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 038 0064)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 32 cm un 1 bērzu ø 46 cm. Rīgā, Bruņinieku ielā 151 (kadastra apzīmējums 0100 038 0064);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 416,62 EUR (četri simti sešpadsmit euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 100 0024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2024.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0248)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0248);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rudzu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 113 0245)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst aizsargājamu koku 1 Sibīrijas baltegli ø 39 cm Rīgā, Rudzu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 113 0245).

1.3.12. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0204)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 084 0204).

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 2040), pie Kundziņsalas 7. šķērslīnijas 19

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 baltā vītola ø 120 cm un 1 bērza ø 22 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 2040), pie Kundziņsalas 7. šķērslīnijas 19.

1.3.14. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Mīlgrāvja ielas 16

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 18/14/17 cm un 2 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 26 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0004), pie Mīlgrāvja ielas 16.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lībekas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 084 0079)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2024.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mātera ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 094 0148)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Mātera ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 094 0148).

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 147 (kadastra apzīmējums 0100 120 0287)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 parasto ozolu ø 26 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 147 (kadastra apzīmējums 0100 120 0287);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,68 EUR (divdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Draudzības ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 113 2146)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2024.

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes iela 141 (kadastra apzīmējums 0100 071 0188) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2575), pie Lielvārdes ielas 141

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 29, 26, 40, 39, 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2575), pie Lielvārdes ielas 141 un atļaut cirst 3 bērzus ø 42, 31, 41 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (kadastra apzīmējums 0100 071 0188);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
47 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.