Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 033 0107)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 robīnijas ø 30 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 033 0107) 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 27 cm un 1 kļavu ø 25/22/27/23 cm Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 234,77 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 076 0568, kadastra apzīmējums 0100 076 9006), pie Stendes ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 076 0568, kadastra apzīmējums 0100 076 9006), pie Stendes ielas 8 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 51,22 EUR (piecdesmit viens euro, divdesmit divi centi).

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 21.03.2023. līdz 03.04.2023. rīkot publisko apspriešanu par 4 vilkābeļu ø 17/15, 20/33, 24, 20 cm, 3 ozolu ø 29, 25, 21 cm, 1 vītola ø 76/85 cm, 2 blīgznu ø 36, 11/11/11/14/17/19/22 cm ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.03.2023. Ne vēlāk kā līdz 20.03.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.03.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 21.03.2023. iesniegt arborista atzinumu par 3 vilkābelēm ø 20/33, 24, 20 cm Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119), kurā cita starpā izvērtēti iespējamie koku kopšanas un saglabāšanas pasākumi un izvērtēta šo pasākumu prognozējamā ietekme uz koku dzīvotspēju;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0358) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0358) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 217,70 EUR (divi simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 024 0049)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 19 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 024 0049) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.03.2023.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2023.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.03.2023.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101), Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A, Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0034; kadastra numurs 01000380038), pie Valmieras ielas 1A un Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0079; kadastra numurs 01000380089), pie Valmieras ielas 1A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atļaut cirst:
  1. 8 papeles ø 22/13/27, 15/14/21/24, 17, 26, 21, 19/27/20 cm (celma caurmērs 22 cm), 30, 20, 1 apsi ø 28/23/16 cm Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101);
  1. 4 papeles ø 19/18 (celma caurmērs 24 cm), 14/12/10 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15/21 cm Rīgā, Valmieras ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A;
  1. 1 kļavu ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm), Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 0034; kadastra numurs 01000380038), pie Valmieras ielas 1A;
  1. 1 ošlapu kļavu ø 7/10 cm (celma caurmērs 21 cm), Rīgā, Valmieras ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 038 0079; kadastra numurs 01000380089), pie Valmieras ielas 1A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4124,33 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit četri euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.04.2023.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2370), pie Emmas ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 20, 25/20/22, 30/25/20, 30/35, 9 kļavas ø 30, 25, 20, 25, 25/30, 20, 23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2370), pie Emmas ielas 2

1.2.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra numurs 0100 082 0458, kadastra apzīmējums 0100 082 2771) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra numurs 0100 082 0458, kadastra apzīmējums 0100 082 2771) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2141), pie Stendes ielas 7 k-5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 36/35 cm 1 stumbru ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 076 2141), pie Stendes ielas 7 k-5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 073 0210) un Rīgā, Skaistkalnes ielā 6 (kadastra numurs 0100 073 0211, kadastra apzīmējums 0100 073 0532)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 073 0210);
  1. 1 bērzu ø 28/34 cm Rīgā, Skaistkalnes ielā 6 (kadastra numurs 0100 073 0211, kadastra apzīmējums 0100 073 0532);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,54 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 023 0010)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.03.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārziņu 22. līnijā 42 (kadastra apzīmējums 0100 125 4603)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 50 cm Rīgā, Dārziņu 22. līnijā 42 (kadastra apzīmējums 0100 125 4603).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vīteņu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 125 6334)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Vīteņu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 125 6334).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Albatrosu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 120 1484)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 37/33 cm Rīgā, Albatrosu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 120 1484);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 35 cm Rīgā, Albatrosu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 120 1484);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 071 1455)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 35, 38, 39 cm, 1 ošlapu kļavu ø 36 cm un 1 vītolu ø 35 cm Rīgā, Stirnu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 071 1455);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 180,31 EUR (viens simts astoņdesmit euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 290 (kadastra apzīmējums 0100 115 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, Brīvības gatvē 290 (kadastra apzīmējums 0100 115 0010);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanuRīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra numurs 0100 122 2022, kadastra apzīmējums 0100 122 0290)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra numurs 0100 122 2022, kadastra apzīmējums 0100 122 0290).

0 Patīk
276 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.