Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (20.05.2024.)

Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI. Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereL.Plēpe
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste    G. Valintele        
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 6 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kalējgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098), pie Kalējgrāvja ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kalējgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098), pie Kalējgrāvja ielas 4.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku iela 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2024.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 103 (kadastra apzīmējums 0100 092 0829) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27/29, 14/27 cm Rīgā, Juglas ielā 103 (kadastra apzīmējums 0100 092 0829) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,05 EUR (četri simti četrpadsmit euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,82 EUR (simtu astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 22 cm, 1 egli ø 24 cm, 1 liepu ø 41 cm, 19 kļavas ø 24, 45/27/29, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 28, 47, 34, 50, 18 (celma caurmērs 23 cm), 31, 53, 74, 30, 28, 44, 22, 39/16, 29, 26/54 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7709,13 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Zēģeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 0039), pie Zēģeļu ielas 6, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Zēģeļu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 0039), pie Zēģeļu ielas 6 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Dzirciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0443), pie Dzirciema ielas 7 k-2, Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 064 2069) un Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 kļavu ø 59 cm un 2 bērzus ø 40, 20 cm Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 064 2069);
  2. 2 kļavas ø 30, 45 cm un 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0260)
   pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1698,91 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā Sitas ielā 24A (kadastra apzīmējums 0100 121 2694), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 66 (kadastra apzīmējums 0100 048 0193), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2024.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 17 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 121 1575; kadastra numurs 01001210100), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.06.2024.

1.2.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 28 cm Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 49 liepas ø 31, 39, 35, 30, 36, 32, 31, 54, 46, 47, 35, 31, 25, 37, 25, 28, 30, 26, 33, 24, 31, 30, 28, 28, 14, 23, 34, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 27, 26, 32, 14 (celma caurmērs 20 cm), 49, 23, 21, 20, 57, 22, 22, 42, 50, 11/11(celma caurmērs 26 cm), 34, 22, 34, 38, 24, 28 cm, 1 gobu ø 77 cm, 4 trauslos vītolus ø 47, 24, 49, 35 cm, 5 kļavas ø 29, 31, 29, 20, 34 cm, 30 kanādas papeles ø 53, 35, 41, 61, 40, 65, 36, 43, 51, 26/35/45, 33/35/36, 37, 44, 41, 22, 36, 16 (celma caurmērs 27 cm), 23, 20, 25, 55/59, 20, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 39, 43, 29, 24, 26, 22 cm, 4 ievas ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 25, 19(celma caurmērs 28 cm), 22 cm, 12 āra bērzus ø 14(celma caurmērs 22 cm), 28, 36, 33, 21, 38, 31, 22, 58, 31, 29, 41 cm, 4 ozolus ø 31, 33, 64, 46 cm, 3 ošlapu kļavu ø 93, 10/11/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 31 cm, 1 apsi ø 28 cm, 1 balto apsi ø 54 cm, 3 pīlādžus ø 44, 21, 26 cm, 2 zirgkastaņas ø 26, 33 cm Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 121 2355), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2024.

2.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Narvas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 037 0161; kadastra numurs 01000370171)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 30 cm Rīgā, Narvas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 037 0161; kadastra numurs 01000370171);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ziedu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 1 egli ø 27 cm Rīgā, Ziedu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573);
 2. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 1 priedi ø 48 cm, 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Ziedu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 572,00 EUR (pieci simti septiņdesmit divi euro, nulle centu);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 2 priedes ø 65, 34 cm, 1 bērzu ø 40 cm, 1 kļavu ø 55 cm, 1 purva bērzu ø 19 (celma caurmērs 25 cm) cm, 2 robīnijas ø 26, 16 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Ziedu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 120 2573);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1026,75 EUR (viens tūkstotis divdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 120 0561) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Auduma ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 091 0392)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2024.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 025 2029), pie Hospitāļu ielas 45A

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 31/20/30, 29/34/21/20/18 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 025 2029), pie Hospitāļu ielas 45A.

1.3.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 026 0032) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.06.2024. līdz 24.06.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 48 cm ciršanu Rīgā, Mēness ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 026 0032);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 04.06.2024. Ne vēlāk kā līdz 10.06.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.06.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2024.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Andromedas gatve 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Andromedas gatve 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 111

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Šampētera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 111;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atgāzenes iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 074 0123)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2024.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatve 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0074)

Nolemj

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 053 0074).

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 105 2086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2024.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 056 0237)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 056 0237).

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 059 0055)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2024.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 0219, kadastra numurs 0100 104 0227), pie Hapaka grāvja

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 30 cm, 30/20/20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 0219, kadastra numurs 0100 104 0227), pie Hapaka grāvja;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 82A (kadastra apzīmējums 0100 033 2015)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 66 cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 82A (kadastra apzīmējums 0100 033 2015);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazjumpravas ielā 90 (kadastra apzīmējums 0100 125 66520)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2024.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 68 cm Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdemit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 103 0330)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 103 0330).

2.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213).

2.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 60 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 261,81 EUR (divi simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 49 (kadastra apzīmējums 0100 013 0114)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2024.

2.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 61 (kadastra apzīmējums 0100 095 2017)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 bērza ø 48 cm ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 61 (kadastra apzīmējums 0100 095 2017).

2.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 2495)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Plekstes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 2495);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
90 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.