Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 4 (22.01.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa    
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.;
 • 2 papildjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 5 papiljautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7, saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.02.2024. līdz 26.02.2024. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 57, 30, 40 cm, 1 zirgkastaņas ø 39 cm, 4 ošlapu kļavu ø 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 10/32/24/16/31/24/27, 14/22/9/16/15/16/10/27/29/10/7/21 cm, 2 ošu ø 9/12/12, 22 cm un 2 bērzu ø 37, 27 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 06.02.2024. Ne vēlāk kā līdz 12.02.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.02.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2024.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 51, 43, 58 cm un 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Pakalniešu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 091 0092) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1109,84 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0762) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 29 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0762);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0762) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stīgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0067), pie Stīgu ielas 8 un Rīgā, Biķernieku ielā 113B (kadastra apzīmējums 0100 092 2053), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.03.2024.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0506), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. rīkot publisko apspriešanu par 37 priežu ø 45, 43, 49, 38, 60, 65, 16, 42, 18, 18, 39, 42, 46, 25, 39, 41, 47, 46, 49, 47, 32, 43, 25, 28, 31/34, 50, 30, 33, 51, 44, 54, 33, 34, 34, 42, 58, 46 cm, 9 bērzu ø 23, 17, 17, 30, 49, 44, 21, 32, 27 cm, 3 kļavu ø 27, 18/4, 23/29/9 cm, 2 ozolu ø 35, 15 cm, 5 ievu ø 38/13/14, 27, 15, 15, 21/24 cm un 1 blīgznas ø 17/9/13/13/9 cm ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 119 0506), kas nav īsāka kā 10 darbdienas, pēc būvniecības ieceres izskatīšanas Departamenta Pilsētbūvniecības padomē;
 2. pēc būvniecības ieceres izskatīšanas Departamenta Pilsētbūvniecības padomē paziņot Adresātam publiskās apspriešanas laiku;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0465), pie Vecāķu prospekta 32H, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.02.2024.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ⌀ 68 cm Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037), 1 ošlapu kļavu ⌀ 20/10/13/15 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), 1 purva bērzu ⌀ 33 cm un 2 ošlapu kļavu 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), 1 purva bērzu ⌀ 33 cm un 4 ošlapu kļavas ⌀ 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), 1 vītolu ⌀ 25/31/23/27/28 cm, 1 liepu ⌀ 43 cm un 2 ošlapu kļavas ⌀ 20/16/15, 21/15/15/10 cm Rīgā, Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), 2 blīgznas ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), 1 vītolu ⌀ 24/27/29/40 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), 2 ošlapu kļavas ⌀ 18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037) 2 ošlapu kļavas ⌀ 18/16/16/10 cm (celma caurmērs 25 cm), 14/17 cm (celma caurmērs 22 cm) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10586.16 EUR (desmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0140; kadastra numurs 01000310141), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 Pensilvānijas ošus ø 55, 52, 48, 42 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0140; kadastra numurs 01000310141) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4204,59 EUR (četri tūkstoši divi simti četri euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 046 0125), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 22/20/19/14/20, 22/20/27 cm Rīgā, Lomonosova ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 046 0125);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm, 2 zirgkastaņas ø 24, 22 cm un 9 kļavas ø 20, 19 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 20, 20/23, 25/13, 20/15/17, 22/20 cm Rīgā, Lomonosova ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 046 0125) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2945,32 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 45A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 33/33/26/15 cm Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 45A, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 365,39 EUR (trīs simti sešdesmit pieci euro, trīsdesmit deviņi centi);

noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 064 2180) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Dārza ielā 10B (kadastra apzīmējums 0100 064 2180) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,32 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 papeles ø 43. 35, 25, 20 cm  un 3 blīgznas ø 30, 38, 70 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650);
 2. atļaut cirst 13 blīgznas ø 27, 25, 28, 29, 22/21/23/20, 23, 25, 20, 25, 24, 27, 25/20/18/21, 25 cm, 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1542,67 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi euro, sešdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.01.2024. līdz 12.02.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 40 cm ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 010 0023);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 23.01.2024. Ne vēlāk kā līdz 29.01.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (ja iespējams, tad planšeti novieto ielas pusē);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2024.

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0364) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

1.2.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0205) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0197) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka stumbra ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Nolemj:

 1. : atteikt atļaut cirst 1 vītola ø 47/29/26/33 cm 3 stumbrus ø 29/26/33 cm Rīgā, Hanzas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 019 0138);
 2. atļaut cirst vītola ø 47/29/26/33 cm 1 stumbru ø 47 cm Rīgā, Hanzas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 019 0138);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 4. noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šarlotes iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 024 0269) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.02.2024.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Astras ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0483)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Astras ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0483).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut koka ciršanu Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Upes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 017 2043)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Upes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 017 2043).

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 024 2053)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aristida Briāna ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 024 2053).

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072)

Nolemj

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 100 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 074 2072);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 0247), pie Sējas ielas 35

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 51, 61 cm Rīgā, Sējas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 106 0247), pie Sējas ielas 35;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Lutriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9009), pie Lutriņu ielas 8;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 62/55 cm Rīgā, Andromedas gatvē 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Dravnieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1774; kadastra numurs 01001211829)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola 3 asis ø 28/25/20 cm Rīgā, Dravnieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1774; kadastra numurs 01001211829);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,96 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) un Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 10

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) un Rīgā, Imantas 6. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9004), pie Imantas 6. līnijas 10.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzegužu ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 066 0089)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2024.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 103 2001)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2024.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 0393);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 21 (kadastra apzīmējums 0100 087 0079)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 21 (kadastra apzīmējums 0100 087 0079);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU BŪVNIECĪBAS NOLŪKOS

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.02.2024.

2.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (kadastra apzīmējums 0100 012 0137) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2024.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 432 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2173)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 432 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2173).

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2105), pie ēkas Airu ielā 56

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

2.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Puikules iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

2.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 068 0238)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

2.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 22 (kadastra apzīmējums 0100 112 2025)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

0 Patīk
122 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.