RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (22.05.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Rumbulas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 118 0104; kadastra numurs 01001180070)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 62 cm Rīgā, Rumbulas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 118 0104; kadastra numurs 01001180070) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023) un Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 gobu ø 26 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/14, 39cm Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023);
  1. 5 ošlapu kļavas ø 25/29, 31, 26, 14, 34/30/23cmRīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2988,03 EUR (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0220), pie Dzirciema ielas 87 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst ø 18/15 cm (celma caurmērs 29 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0220), pie Dzirciema iela 87;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 33 cm, 1 ozolu ø 14/16 cm (celma caurmērs 29 cm), 2 priedes ø 21, 24 cm, 2 kļavas ø 12/15/18 (celma caurmērs 30 cm), 22 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0220), pie Dzirciema iela 87 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1506,82 EUR (viens tūkstotis pieci simti seši euro, astoņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu, par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317) un Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 62, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2023.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 055 0006) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 55, 42 cm, 1 ozolu ø 88/74 cm, 2 egles ø 25, 37 cm, 1 bērzu ø 44 cm un 5 kļavas ø 34, 20, 45, 42, 43 cm Rīgā, Cigoriņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 055 0006) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4524,74 EUR (četri tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 433G (kadastra apzīmējums 0100 126 0103; kadastra numurs 01001260109), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Maskavas ielā 433G (kadastra apzīmējums 0100 126 0103; kadastra numurs 01001260109) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,46 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084), saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.06.2023. līdz 26.06.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 69, 53 cm un 1 liepas ø 65 cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 06.06.2023. Ne vēlāk kā līdz 12.06.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.06.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2023.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 kļavas ø 40, 45, 30, 40, 40, 20, 30, 60 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā, paredzot vietā iestādīt 6 dižstādus (2 kalnu kļavas un 4 sudraba kļavas) gar Indriķa ielu;

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 120 2628) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 25 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 120 2628) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,46 EUR (divi simt septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dambja ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2028) un Rīgā, Dambja ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 017 0139) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 2151)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 075 2151).

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dāvida ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 067 2093)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2023.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielā ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 110 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 65 cm, 1 Rietuma tūju ø 34 cm Rīgā, Lielā iela 57 (kadastra apzīmējums 0100 110 0010);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 058 0137) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 058 0044), pie Lapu ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst gobu ø 12/9/12 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), kļavu ø 24/17 cm Rīgā, Bišu ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 058 0044), pie Lapu ielas 10
 2. atļaut cirst 4 kļavas ø 14, 15, 16 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 23 cm un 5 gobas ø 15, 17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 23, 27/23, 33 cm Rīgā, Lapu iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 058 0137);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1274,89 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 061 0003), pie Daugavgrīvas ielas 8.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 052 0222)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Stērstu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 052 0222) saglabājot stumbra zemāko daļu ~ 3 – 4 m augstumā, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 16.05.2023. atzinums Nr. 3.11.2/3108/2023-N;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,09 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Grēdu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 048 0055)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Mores ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0005), pie Mores ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 56 cm Rīgā, Mores ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 068 0005), pie Mores ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 030 0039)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 030 0039).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 401B (kadastra apzīmējums 0100 091 2190)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Brīvības gatvē 401B (kadastra apzīmējums 0100 091 2190);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191).

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 18 (kadastra numurs 0100 071 2451, kadastra apzīmējums 0100 071 0326)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 25, 28, 28, 16 (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Zvaigznāja gatvē 18 (kadastra numurs 0100 071 2451, kadastra apzīmējums 0100 071 0326);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Zvaigznāja gatvē 18 (kadastra numurs 0100 071 2451, kadastra apzīmējums 0100 071 0326);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Jurkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes iela 67

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2023.

0 Patīk
245 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.