Sēdes norises laiks: 22.05.2024., 09:00 un 27.05.2024., 09:00

Sēdi vada:

Departamenta Arhitektūras pārvaldes vadītāja – Padomes priekšsēdētāja   E. Rožulapa

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Būvniecības padome:

Departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītājas vietniece  L. Sarma
Departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece  G. Kalīte
Departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja  A. Maderniece
Departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniece  K. Zīverte
Departamenta Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītāja p.i. p.i.  A. Maderniece (V. Brūzis)
Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja              I. Ruzanova  
Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītājas vietniece    M. Veinberga
Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces p.i.    I. Avdeviča  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks  A. Urtāns
Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i.  I. Griķe (V. Freimanis)
Departamenta Pilsētas arhitekta dienesta vadītājs, Rīgas pilsētas arhitekts  P. Ratas
Departamenta Pilsētas arhitekta dienesta Pilsētas galvenā dizainereE. Ozola
Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas vadītājas vietnieks  U. Apinis
Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.    I. Renkvica

Protokolē:

Departamenta Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdzeS.  Ādmīdiņa

I Attīstības priekšlikumi

1. Rīgas starptautiskās autoostas kontroles caurlaides punkta ēkas pārbūve Rīgā, Lastādijas ielā 1A (kadastra Nr. 0100 004 0116)

Lēmums:

Būvniecības padome konstatē, ka ir iecerēta ēkas jaunbūve, tāpēc, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra  saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu, būvniecības ierosinātājam rīkojams atklāts arhitektūras ideju konkurss. Būvniecības padome uzsver, ka saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Paskaidrojuma rakstā minēto, teritorijā starp bij. Gogoļa, bij. Turgeņeva, bij. Maskavas, Gaiziņa ielu un autoostas teritorijā jaunbūves pieļaujams celt tikai atbilstoši 19. gs. 2. pusē Rīgā iedibinātai tradīcijai – izcilas vērtības, nacionālas nozīmes publiskās ēkas ar apstādījumiem. Organizējami konkursi – pilsētbūvnieciskie, ideju un pēc tam arhitektūras.

Saskaņā ar RVC AZ TIAN 318.2. apakšpunktu konkursa noteikumos un programmā ietver būtiskas prasības atbilstoši RVC AZ TIAN, t.sk. izpēti un analīzi. Konkursa nolikumu un programmu saskaņo Departamentā un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.

2. Daudzfunkcionālu ēku jaunbūve Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (kadastra Nr. 0100 024 2076)

Lēmums:

1. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVC SAP) atzinumu par jaunbūves ieceri saskaņā ar Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 11. panta trešo daļu;

2. pēc RVC SAP pozitīva lēmuma saņemšanas izdot Būvatļauju ar nosacījumiem.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra Nr. 0100 031 0147)

Lēmums:

1. pagarināt administratīvā akta par būvniecības ieceri izdošanas termiņu;

2. būvniecības ierosinātājam koriģēt būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) risinājumu, ievērojot galvenās dzegas augstumu 21,3 m un kores augstumu 24 m. Ievērot RVC AZ TIAN 307.1. apakšpunktu par pagalma noteikumiem (pagalma vidējais platums visā pagalma garumā 8,6 m, pagalma platība vismaz 136 m2). Bērnu laukumu un nepieciešamo labiekārtojumu un apzaļumojumu nodrošināt savā zemes vienībā. Koriģējot pagalma risinājumu, ievērtēt RVC AZ TIAN 255. punktu (vismaz  50 % no apstādījumiem ir jāizvieto dabīgā gruntī – teritorijā, kur nav pazemes būvju);

3. uz zemes vienību robežām nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu;

4. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojumu atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 9.3. apakšpunktam;

5. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVC SAP) atzinumu par MBP risinājumu atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešajai daļai. (MBP bija iekļauts RVC SAP 22.05.2024. sēdes darba kārtībā, bet lēmums netika pieņemts);

6. tā kā projekta autors atsaucas uz  instancēs saskaņoto metu, lūdzam  sniegt informāciju par MBP risinājumu atšķirību no meta risinājumiem;

7. koriģēto risinājumu atkārtoti izskatīt Būvniecības padomē.

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra Nr. 0100 031 0146)

Lēmums:

1. pagarināt administratīvā akta par būvniecības ieceri izdošanas termiņu;

2. būvniecības ierosinātājam koriģēt būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) risinājumu, ievērojot galvenās dzegas augstumu 21,3 m, kores augstumu 24 m. Ievērot RVC AZ TIAN 307.1. apakšpunktu par pagalma noteikumiem (pagalma vidējais platums visā pagalma garumā 8,6 m, pagalma platība vismaz 136 m2). Koriģējot pagalma risinājumu, ievērtēt RVC AZ TIAN 255. punktu (vismaz 50 % no apstādījumiem ir jāizvieto dabīgā gruntī – teritorijā, kur nav pazemes būvju);

3. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojumu atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 9.3. apakšpunktam;

4. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVC SAP) pozitīvu atzinumu par MBP risinājumu atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešajai daļai;

5. tā kā projekta autors atsaucas uz  instancēs saskaņoto metu, lūdzam  sniegt informāciju par MBP risinājumu atšķirību no meta risinājumiem;

6. koriģēto risinājumu atkārtoti izskatīt Būvniecības padomē.

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Visvalža ielā b/n (kadastra Nr. 0100 031 0039)

Lēmums:

1. pagarināt administratīvā akta par būvniecības ieceri izdošanas termiņu;

2. lūdzam projekta autoru koriģēt būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) risinājumu, ievērojot RVC AZ TIAN 277. punktu par būves atbilstību zemes vienības robežām, kā arī RVC AZ TIAN 307.1. apakšpunktu (pagalma vidējais platums visā pagalma garumā 8,6 m, pagalma platība vismaz 136 m2). Koriģējot pagalma risinājumu, ievērtēt RVC AZ TIAN 255. punktu (vismaz 50 % no apstādījumiem ir jāizvieto dabīgā gruntī – teritorijā, kur nav pazemes būvju). Katrā zemes vienībā nodrošināt savu bērnu spēļu laukumu;

3. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) saskaņojumu atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 9.3. apakšpunktam;

4. Saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes (RVC SAP) pozitīvu atzinumu par MBP risinājumu atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešajai daļai;

5. tā kā projekta autors atsaucas uz  instancēs saskaņoto metu, lūdzam  sniegt informāciju par MBP risinājumu atšķirību no meta risinājumiem;

6. koriģēto MBP risinājumu atkārtoti izskatīt Būvniecības padomē.

6. Ezermalas privātklīnikas jaunbūve Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra Nr. 0100 084 0013)

Lēmums:

atlikt lēmuma pieņemšanu.

7. Ēkas lietošanas veida maiņa bez pārbūves Rīgā, Vienības gatvē 85A (kad. Nr. 0100 074 0624)

Lēmums:

lemt par ieceres neatbalstīšanu, jo publiskā apspriešana tika rīkota, lai pārliecinātos, vai ir pilnībā sasniegti RTP TIAN ietvertie mērķi, proti, vai tiek nodrošināta mājokļa un publiskām funkcijām nepieciešamā pilsētvides kvalitāte, taču, ņemot vērā negatīvās atsauksmes no kaimiņu iedzīvotājiem, kas arī tiek ietekmēti ar šāda veida būvniecību, iecere nav atbalstāma, jo nav ievērots RTP TIAN 689. punktā noteiktais – autotransporta apkopes objektus, stāvparkus un termināļus atļauts izvietot, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu un izvietojot objektu ne tuvāk par 25 m no esošas dzīvojamās ēkas, transporta apkalpes objekta izveide (ražošanas funkcija) nenodrošina mājokļa un publiskām funkcijām nepieciešamo pilsētvides kvalitāti, un nav pamata atkāpties no TIAN 689. punktā noteiktajiem priekšnoteikumiem šāda objekta izveidei konkrētajā vietā.

VIII Citi jautājumi

1. Ēkas daļas nojaukšana un konstrukciju pastiprināšana Rīgā, Peitavas ielā 9/11 (kad. Nr. 0100 003 0074)

Lēmums:

1. Pārbaudīt, vai projektā ir ietverti Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) nosacījumi un to izpildes apraksts, ja nepieciešams, lūgt papildināt;

2. saskaņot izmaiņu projektu.

0 Patīk
92 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.