RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 42 (23.10.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaL.Tomiņa   I.Veļikanova    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 062) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2023.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2388) pie Ilūkstes ielā103 k-2

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2388) pie Ilūkstes ielā 103 k-2;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 19 cm (celma caurmērs 26 cm), 36 cm, 1 egli ø 28 cm, 1 ievu ø 33/30 cm, 1 robīniju 34/30 cm un 1 pīlādzi ø 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2388) pie Ilūkstes ielā 103 k-2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1400,10 EUR (viens tūkstotis četri simti euro, desmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0570)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Kūduma ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0570) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 234,77 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi).

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 020 0134)

Nolemj:

 1. no 14.11.2023. līdz 28.11.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Skolas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 020 0134);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 07.11.2023. Ne vēlāk kā līdz 13.11.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 13.11.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.12.2023..

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 070 2476)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 12A

(kadastra apzīmējums 0100 115 0305)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Sārtes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 106 0517)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52/53 cm Rīgā, Sārtes ielā 33 (kadastra apzīmējums 0100 106 0517);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 076 0829)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 102 (kadastra apzīmējums 0100 075 0199)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 106 0324)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0025), pie ēkas Rigondas gatve 6

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0025), pie ēkas Rigondas gatve 6.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 103 0145)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 082 2413)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 49, 52, 58 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 10 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 082 2413);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 144,79 EUR (simtu četrdesmit četri euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Dārza ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 064 0276)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 75, 52 cm Rīgā, Dārza ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 064 0276);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2023.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 21A (kadastra apzīmējums 0100 041 0014)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 21A (kadastra apzīmējums 0100 041 0014).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 196 (kadastra apzīmējums 0100 048 0072)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2023.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0058)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Virsaišu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0058);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024).

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 111 0194)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 111 0194).

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 0098)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 tūjas ø 34, 25 cm, 1 bērzu ø 54 cm un 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Hamburgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 0098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 480,82 EUR (četri simti astoņdesmit euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Vēlavu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1404)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 50, 63, 41 cm un 1 papeli ø 73 cm Rīgā, Vēlavu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 1404);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 834,14 EUR (astoņi simti trīsdesmit četri euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 69 (kadastra apzīmējums 0100 095 2014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2023.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 056 0014) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2023.

1.3.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 27 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 014 2019) un Ganību dambī 27 k-5 (kadastra apzīmējums 0100 014 2007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 2 vītolus ø 40, 30 cm Rīgā, Ganību dambī 27 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 014 2019);
  1. 2 vītolus ø 32, 55 cm Rīgā, Ganību dambī 27 k-5 (kadastra apzīmējums 0100 014 2007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 285,94 EUR (divi simti astoņdesmit pieci euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 058 0226)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2023.

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lestenes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 2091)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.11.2023.

0 Patīk
226 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.