Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks  A. Urtāns
  Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciāliste, Komisijas sekretāreO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Pededzes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2001)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 41/47 cm Rīgā, Pededzes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2001) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 751,28 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro, divdesmit astoņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 21 (kadastra numurs 0100 054 0127, kadastra apzīmējums 0100 054 0210) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 21 cm, 2 blīgznas ø 22/18/11/9/14, 20/14/11 cm Rīgā, Vienības gatvē 21 (kadastra numurs 0100 054 0127, kadastra apzīmējums 0100 054 0210) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lojas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 2382) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2022.

1.2.3. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma (prot. Nr. 50, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst kokus, un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 13.12.2021 sēdes lēmumu (protokols Nr. 50, 1.2.4.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319) saistībā ar būvniecību daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 priedi ø 28 cm (plānā Nr. 008) Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010); 2 priedes ø 24 cm (plānā Nr. 015), 24/17 cm (plānā Nr. 010, 011) un 2 bērzus ø 22, 22 cm (plānā Nr. 012, 013) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 28, 24, 24/17 cm un 2 bērzus ø 22, 22 cm Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 981,77 EUR (deviņi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 104 9000), pie Rātsupītes ielas 3B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) un Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 9999 8002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 037 9999), pie Augšielas 1 saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.01.2022. līdz 14.02.2022. rīkot publisko apspriešanu par 22 papeļu ø 84, 83, 83, 41/35, 79, 77, 57, 78 (aug žogā), 10/5 (5-nokaltusi stumbra ass; celma caurmērs 22 cm), 86, 61, 62 (bez galotnes), 91, 108, 52, 45, 42, 20/40/29/28, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 30/17/26, 20/19/14 cm, 8 parastajām kļavām ø 14/15/10 (celma caurmērs 22 cm), 19/18/17 (celma caurmērs 24 cm), 19/17/18/18 (celma caurmērs 27 cm), 18/17/17/15 (celma caurmērs 26 cm), 21/15/17, 17/20, 18 (celma caurmērs 23 cm), 48 cm, 1 ošlapu kļavas ø 34/15/14 cm, 2 bērzu ø 49, 30 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) un 1 kļavas ø 28/15 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 010003799998002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 01000379999) pie Augšielas 1;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.01.2022. Ne vēlāk kā līdz 31.01.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.01.2022.. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.03.2022.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.02.2022. līdz 22.02.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 39 cm un 1 liepas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 04.02.2022. Ne vēlāk kā līdz 07.02.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.02.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.02.2022. līdz 14.02.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 20 cm ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.01.2022. Ne vēlāk kā līdz 31.01.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.01.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (piemēram, pie zemesgabala žoga Lienes ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2022.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2022.

1.2.9. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.11.2021. lēmuma (protokols Nr.47, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru atteikts cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 47, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100  121 1630);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100  121 1630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 110,98 EUR (viens simts desmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zibens ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 2686), pie Zibens ielas 7 un Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zibens ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 2686), pie Zibens ielas 7 un Rīgā, Zibens ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 2654) saistībā ar būvniecību.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kolkasraga ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 056 0253) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Kolkasraga ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 056 0253).

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Silenes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 074 0426)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Silenes ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 074 0426).

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 058 0090)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 058 0090).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 079 0231) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 36, 50, 45 cm Rīgā, Līvciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 079 0241);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 44, 49, 38 cm un 1 kļavu ø 41/31/24 cm Rīgā, Līvciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 079 0241);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 735,34 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci euro, trīsdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mālu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 0162)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Mālu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 0162);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm, 1 kļavu ø 36/36 cm Rīgā, Mālu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 073 0162);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 427,99 EUR (četri simti divdesmit septiņi euro, deviņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9009), pie Jūrmalas gatves 82 un Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0212), pie Jūrmalas gatves

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2022.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 9999), pie Parādes ielas 6

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 9999), pie Parādes ielas 6.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ķiršu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 2110)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 52 cm Rīgā, Ķiršu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 2110).

1.3.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030) saistībā ar teritorijas kopšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.02.2022. līdz 08.03.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 52 cm ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.02.2022. Ne vēlāk kā līdz 21.02.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.02.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (piemēram, pie Jura Alunāna ielas 6 ēkas fasādes ielas malā, pie ieejas pagalmā).
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2022.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 121 0471)

Nolemj:

 1. Rīgā, Tīnūžu ielā 1B (kadastra apzīmējums  0100 121 0471);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0526), pie Kalmju ielas 4L (kadastra apzīmējums 0100 073 0162)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 33, 42, 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0526), pie Kalmju ielas 4L.

0 Patīk
452 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.