RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (24.04.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 21 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 14 liepas ø 63, 51, 44, 40, 41, 32, 41, 38, 47, 43, 56, 41, 49, 41 cm Rīgā, Flotes ielā 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 42, 36, 35 cm Rīgā, Flotes ielā 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 11A (kadastra apzīmējums0100 106 1088) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 42, 48 cm Rīgā, Sējas ielā 11A (kadastra apzīmējums0100 106 1088);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 42 cm Rīgā, Sējas ielā 11A (kadastra apzīmējums0100 106 1088) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Bolderājas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 100 080 0020), pie Bolderājas ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Bolderājas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0020), pie Bolderājas ielas 10 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 324,41 EUR (trīs simti divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 061 0053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 27, 21 cm, 1 bērzu ø 21 cm un 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Kalnciema ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 61 0053) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1148,26 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit astoņi euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 82, 137 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 112, 120 cm, 3 priedes ø 27, 28, 23 cm un 3 bērzus ø 30, 40, 41 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 7F (kadastra apzīmējums 0100 097 0074) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1931,98 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit viens euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 2123), pie Basu ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2023.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Cesvaines ielā 15B (kadastra apzīmējums 0100 121 0807), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 59 cm, 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Cesvaines ielā 15B (kadastra apzīmējums 0100 121 0807) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 106,72 EUR (viens simts seši euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Duntes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 017 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 27/16 cm Rīgā, Duntes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 017 0120).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 061 2064)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 81 cm Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 061 2064);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 73,76 EUR (septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Purva ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 065 0053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 58/67 cm Rīgā, Purva ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 065 0053);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 569,15 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kristapa iela 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060)

Nolemj:

 1. Atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 35 cm un liepu ø 29 cm Rīgā, Kristapa ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060);
 2. atļaut cirst liepu ø 32 cm, robīniju ø 30 cm un priedi ø 59 cm Rīgā, Kristapa ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 060 2060);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0260)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.06.2023.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 109 0059)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 55 cm Rīgā, Vakarbuļļu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 109 0059);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 25/32, 32/30 cm, papeli ø 50 cm, kļavu ø 31/26 cm un 4 apses ø 27, 34, 34, 42 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B;
 2. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 15/20/21/24, 18 (celma caurmērs 20 cm), 29/40 cm, 1 kļavu ø 13/27 cm, 1 apsi ø 33 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 2166), pie Buļļu ielas 51B;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 546,39 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 106 0725)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 22 cm Rīgā, Kalvenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 106 0725);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,03 EUR (divdesmit euro,trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms kok ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 apses ø 23, 18 (celma caurmērs 21), 22 cm un 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm un 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Līvānu ielā 1 k-7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1580)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Līvānu ielā 1 k-7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1580);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 86,51 EUR (astoņdesmit seši euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Jēkabpils ielas 19A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 robīnijas ø 30, 26 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Jēkabpils ielas 19A;
 2. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 27 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 039 0010; kadastra numurs 01000390003), pie Jēkabpils ielas 19A;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 99A (kadastra apzīmējums 0100 127 0640)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2023.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vāveres ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0157)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Vāveres ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0157);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 22 cm Rīgā, Vāveres ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 086 0157);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 124 0321)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 124 0321).

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 46 cm Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 111 0109), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 111 0042), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 54 (kadastra apzīmējums 0100 111 0027), Rīgā, Meldru ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 111 0305), Rīgā, Martas Rinkas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0076), Rīgā, Martas Rinkas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 111 0075), Rīgā, Martas Rinkas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0048), pie Martas Rinkas ielas 11, Rīgā, Kalngales ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 111 0161)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 111 0109), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 111 0042), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 54 (kadastra apzīmējums 0100 111 0027), Rīgā, Meldru ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 111 0305), Rīgā, Martas Rinkas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0076), Rīgā, Martas Rinkas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 111 0075), Rīgā, Martas Rinkas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0048), pie Martas Rinkas ielas 11, Rīgā, Kalngales ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 111 0161).

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 31 (kadastra apzīmējums 0100 094 0046)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 51 cm Rīgā, Kokneses prospektā 31 (kadastra apzīmējums 0100 094 0046);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm un 1 Holandes liepu ø 46 cm Rīgā, Kokneses prospektā 31 (kadastra apzīmējums 0100 094 0046);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 500,85 EUR (pieci simti euro, astoņdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 30 (kadastra apzīmējums kadastra apzīmējums 0100 094 0004)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 51, 29,38, 27 cm Rīgā, Visbijas prospektā 30 (kadastra apzīmējums 0100 094 0004)
 2. atļaut cirst 4 priedes ø 38, 64, 38, 41 cm Rīgā, Visbijas prospektā 30 (kadastra apzīmējums 0100 094 0004);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 824,12 EUR (astoņi simti divdesmit četri euro, divpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 195 (kadastra apzīmējums 0100 120 1673)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 42 cm Vecāķu prospektā 195 (kadastra apzīmējums 0100 120 1673);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Poruka ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 094 0121)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 46 cm Rīgā, Poruka ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 094 0121).

0 Patīk
313 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.