RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (24.07.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājaI. Veļikanova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 46, 38/23 Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 456,75 EUR (četri simti piecdesmit seši euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 099 0267) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2023.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 055 2034) un Rīgā, Indriķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 9999), pie Vilkaines ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 0380) pie Briņģu ielas 12, Rīgā, Briņģu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 107 0020), un Rīgā, Bikstu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178).

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 073 2216) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 9/17/24, 11/28, 40 cm un 2 bērzus ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 28/35 cm Rīgā, Stērstu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 073 2216) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1442,79 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0186), gar Slokas ielu 107A, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0130), pie Slokas ielas 114A un Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 105 saistībā ar būvniecību saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Aisteres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 2051) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 23/37, 36, 39, 36/34 cm Rīgā, Aisteres ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 2051) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 710,31 EUR (septiņi simti desmit euro, trīsdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7, Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 1 (kadastra apzīmējums 0100 049 0261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 lapegles ø 23, 26 cm un 11 kļavas ø 33, 33, 26, 43, 35, 35, 37, 34, 32, 40, 36 cm Rīgā, Uzvaras bulvāris 15 (kadastra apzīmējums 0100 049 0261) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9014; kadastra numurs 01001209001), pie Vecāķu prospekta 111, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 075 0362)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 075 0362).

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 056 0396

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm un 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Mārupes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 056 0396);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0294)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2023.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 055 0004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 055 0004);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežotnes ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 105 0375)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 98 cm Rīgā, Mežotnes ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 105 0375).

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094).

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9999), pie Jūrmalas gatves 108

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 56 cm Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9999), pie Jūrmalas gatves 108;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 14,11 EUR (četrpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vērdiņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0153)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2023.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 063 0118)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.09.2023.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Kāvu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 111 0546; kadastra numurs 01001110555)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 41, 42 cm Rīgā, Kāvu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 111 0546; kadastra numurs 01001110555).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0760), pie Rīnūžu ielas 28

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2023.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Sliežu ielā 29 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 015 2015)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 47/44 cm Rīgā, Sliežu ielā 29 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 015 2015);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 165,74 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2023.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Makša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0150)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Makša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0150);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
257 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.