Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 13 (25.03.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja  G. Valintele
L.Plēpe
L.Tomiņa
I.Kublicka
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides projektu nodaļas galvenā speciālisteA. Villa – Kuzņecova

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.03.2024. lēmuma (protokols Nr. 11, 1.2.3.§) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts rīkot publisko apspriešanu par cirsts paredzētiem kokiem un par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 22 ošlapu kļavas ø 10/41, 8/27, 46, 6/10/10/20/20, 15/13/23, 11/11/20, 30, 20/20/17/36, 29/20, 25, 5/5/18 (celma caurmērs 22 cm), 5/7/7/17/25/25/28, 8/15/19/20, 8/20/13/20/25, 20, 20, 5/17/12, 7/17/17, 6/6/6/16 (celmu caurmēri 25, 22, 22 cm), 17/16/17/17, 5/9/9/23, 8/8/10/8/13/13/16/13 cm (celma caurmērs ~ 50 cm), 2 gobas ø 10/19, 21/27, 7/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 kļavas ø 4/16 (celma caurmērs 20 cm), 4/10/15 (celma caurmērs 21 cm), 62/35/42, 22, 41, 26, 15/59, 5/11/11/25, 16/41, 23, 11/4/9 (celma caurmērs 20 cm), 21, 41, 20 cm, 4 bērzus ø 38, 10/16/16 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22 cm, 1 blīgznu ø 6/18/23/30 cm, 2 baltās apses ø 35/35/35/13, 18/44 cm un 1 Holandes liepu ø 18/18/9/33 cm Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 11723,30 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro, trīsdesmit centi);

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 078 0737; kadastra numurs 01000782002), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 35, 59 cm Rīgā, Prūšu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 078 0737; kadastra numurs 01000782002) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā vai arī pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 321,00 EUR (trīs simti divdesmit viens euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 082 0188) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0009), pie Bauskas ielas 59, un Rīgā, Bauskas ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 052 0016) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.       

1.2.5. §  Par publiskās apspriešanas rīkošanu Rīgā, Briņģu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0155) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

 Nolemj:

1. rīkot publisko apspriešanu par 2 egļu ø 24, 29 cm ciršanu Rīgā, Briņģu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 107 0155), kas nav īsāka kā 10 darbdienas;
2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju trešo no saskaņotajām planšetēm ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pastendes ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 074 0485) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 74 cm Rīgā, Pastendes ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 074 0485).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Zalkšu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 116 0009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Zalkšu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 116 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § ​Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zanes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0157)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.04.2024.

1.3.3. § Par administratīvā akta termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2024.

1.3.4. § ​Par koku ciršanu Rīgā, Mākoņu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0634)

Nolemj:

 1. ​atteikt atļaut cirst 29, 34 cm Rīgā, Mākoņu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0634); 
 2. ​atļaut cirst ø 52, 35 cm Rīgā, Mākoņu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0634); 
 3. ​noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 198,06 EUR (viens simts deviņdesmit astoņi euro, seši centi); 
 4. ​noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju. 

1.3.5. § Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2024. lēmuma (protokols Nr.12, 1.3.10.§) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133)” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2024. lēmumu (protokols Nr. 12, 1.3.10.§) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133)”.
 2. atļaut cirst 19 papeles ø 31, 33, 90, 80, 80, 68, 70, 84, 82/83, 80, 82, 85, 79, 80, 68, 61, 28, 28, 22/22 cm Rīgā, Vagonu ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 038 0133);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu iela 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 57 cm Rīgā, Prūšu iela 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 103,81 EUR (viens simts trīs euro, astoņdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § ​Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 2019), pie Krustpils iela 157A

Nolemj:

 1. ​atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 2019), pie Krustpils iela 157A; 
 2. ​noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 61,47 EUR (sešdesmit viens euro, četrdesmit septiņi centi); 
 3. ​noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju. 

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielā 183 (kadastra apzīmējums 0100 046 0122) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 046 0170; kadastra numurs 01000460175), pie Latgales ielas 183

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2024.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 065 0135)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 32 cm Rīgā, Slokas ielā 89 (kadastra apzīmējums 0100 065 0135).

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 081 0447)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2024.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 075 0210)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Zemītes ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 075 0210);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2024.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 48 (kadastra apzīmējums 0100 094 0076)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 40/38/33 cm Rīgā, Meža prospektā 48 (kadastra apzīmējums 0100 094 0076)
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 28/39 cm Rīgā, Meža prospektā 48 (kadastra apzīmējums 0100 094 0076);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lībekas iela 21 (kadastra apzīmējums 0100 084 0079)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 084 0079).

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 38, 40 cm Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vecāķu prospektā 163 (kadastra apzīmējums 0100 120 0371)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 47, 38 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 163 (kadastra apzīmējums 0100 120 0371).

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 2037)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 25, 19 (celma caurmērs 22 cm) cm un 1 liepu ø 15/10/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm Rīgā, Garciema ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 2037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 0213)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2024.

0 Patīk
305 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.