Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 9 (26.02.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis p.i. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  G. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglasciema bulvārī 49 (kadastra apzīmējums 0100 123 0700)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Juglasciema bulvārī 49 (kadastra apzīmējums 0100 123 0700).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 2343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Feodora Samanska iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 048 0276; kadastra numurs 01000482038), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2024.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dravnieku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1774; kadastra numurs 01001211829), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2024.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 121 0990) un Rīgā, Reinavldu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums  01001210784; kadastra numurs 01001219999), pie Reinvaldu ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 0366), pie Flotes ielas 12, Rīgā, Flotes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 2062), pie Flotes ielas 13 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0134), pie Flotes ielas 7, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 49 bērzus ø 45, 25, 25, 25, 20, 30, 20, 20, 40, 40, 20, 30, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 30, 30, 40, 25, 25, 25, 25, 25, 50, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 35, 30, 30, 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 25/20 cm, 2 robīnijas ø 40, 30 cm, 1 liepu ø 30 cm, 2 ozolus ø 35, 35 cm, 7 kļavas ø 25/30, 35, 35, 25, 35, 25, 35 cm, 3 apses ø 25, 25, 25 cm, 4 vītolus ø 50, 30, 25/25, 35 cm, 6 papeles ø 30/25/40, 50, 30/25/25, 30, 30, 30 cm, 1 blīgznu ø 15/20/25 cm Rīgā, Flotes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 0366), pie Flotes ielas 12;
 2.  atļaut cirst 28 bērzus ø 30, 40, 40, 20/20, 40, 25, 20/15/15/10, 45, 15/15, 25, 25, 15/20/25, 40, 30, 30, 28, 25, 20, 30, 30/30, 25, 25/15/15, 25, 25, 35, 20, 20, 25 cm, 1 ozolu ø 20 cm, 3 kļavas 20/20, 20/15/15, 20 cm, 22 vītolus ø 120, 90, 80/80, 60, 70, 20/20/20, 80, 15/20, 35, 100, 65, 95, 55, 90, 110, 15/25/20, 50, 50/40, 30, 25/15/15, 50, 25/25/15 cm, 1 apsi ø 20 cm, 9 papeles ø 50, 20, 30, 80, 70/70, 55, 35, 50, 25 cm Flotes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 2062), pie Flotes ielas 13 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Druvas ielā 15D (kadastra apzīmējums 0100 105 0552) un Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9004), pie Druvas ielas 15D, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 bērzu ø 40/42 cm, 1 kļavu ø 19/18 cm Rīgā, Druvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 9004), pie Druvas ielas 15D;
  2. 1 pīlādzi ø 19/9 cm un 9 bērzus ø 25, 28, 31, 23, 21, 18, 25, 23, 28 cm Rīgā, Druvas ielā 15D (kadastra apzīmējums 0100 105 0552) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1733,07 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit trīs euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 382 (kadastra apzīmējums 0100 092 0842)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst vītola ø 31/28 cm stumbru ø 31 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (kadastra apzīmējums 0100 092 0842);
 2. atļaut cirst vītola ø 31/28 cm stumbru ø 28 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (kadastra apzīmējums 0100 092 0842);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbra ciršanu 51,00 EUR (piecdesmit viens euro, nulle centi);

noteikt, ka pirms koka stumbra ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 092 0229)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņas ø 24/28 stumbru ø 24 cm Rīgā, Braila ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 092 0229);
 2. noteikt, ka pirms kokas stumbra ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2560), pie Melleņu ielas 17

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø53 cm un 2 bērzus ø 20, 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2560), pie Melleņu ielas 17;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 180,76 EUR (viens simts astoņdesmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 004 0106; kadastra numurs 01000040071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2024.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības iela 49/53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0083)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.03.2024.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 82A (kadastra apzīmējums 0100 033 2015)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2024.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9009), pie Brāļu Kaudzīšu ielas 4

Nolemj

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 42, 52, 57 cm Rīgā, Brāļu Kaudzīšu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9009), pie Brāļu Kaudzīšu ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Griezes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 060 0034)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 100 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Gundegas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 100 0024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 061 0029)

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 86 (kadastra apzīmējums 0100 120 0082) un Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Vecāķu prospekta 86

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.04.2024.

1.3.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gdaņskas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 094 2004)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.03.2024.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Puikules iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 0239), pie Valtaiķu ielas 14

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 0239), pie Valtaiķu ielas 14;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
58 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.