Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra numurs 0100 076 0234, kadastra apzīmējums 0100 076 0660), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 ošlapu kļavu ø 20/20 cm Rīgā, Stendes ielā 8 (kadastra numurs 0100 076 0234, kadastra apzīmējums 0100 076 0660) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 200,63 EUR (divi simti euro, sešdesmit trīs centi).

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2023.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 032 2010), pie Ģertrūdes ielas 129 un Rīgā, Ģertrūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9001), pie Ģertrūdes ielas 129

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 032 2010), pie Ģertrūdes ielas 129 un Rīgā, Ģertrūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9001), pie Ģertrūdes ielas 129.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160, Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Braslas ielas 16

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:

 1. 7 liepas ø 38, 44, 36, 34, 38, 42, 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160;
 2. 1 liepu ø 35 cm un 4 ošlapu kļavas ø 12/22/23, 31, 24, 14/16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366);
 3. 4 ošlapu kļavas ø 20/17, 21/9, 15/16/25/17, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Braslas ielas 16.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) un Rīgā, Brīvības ielā 109 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 023 0035) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 21.03.2023. iesniegt Departamentā dokumentu, kas apliecina īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Brīvības ielā 109 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 023 0035);
 2. no 21.03.2023. līdz 03.04.2023. rīkot publisko apspriešanu par Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) augošajām 3 kļavām ø 14, 18, 30/45 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) un Rīgā, Brīvības ielā 109 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 023 0035) augošajām 2 kļavām ø 17, 19 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.03.2023. Ne vēlāk kā līdz 20.03.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.03.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2023.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 87 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un ar nosacījumu, ka būvniecības iecerē tiek paredzēta vismaz 5 dižstādu stādīšana pašvaldībai piederošā zemē Zemesgabala tuvumā. Stādīšanas vieta un stādu veidi jāsaskaņo ar Mājokļu un Vides departamentu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 1753; kadastra numurs 01001210981), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 1753; kadastra numurs 01001210981);
 2. atļaut cirst augošo 1 kļavu 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 2 priedes ø 17 (celma caurmērs 21 cm ), 17 (celma caurmērs 22 cm) cm, 6 ozolus ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 1 apsi ø 28 cm, 2 blīgznas ø 23/21/16 cm, ø 25/19/19/19/17/17/17/15/15/13/12, 107 bērzus 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 12/13 cm (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15/13 cm (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm ), 19 (celma caurmērs 25 cm ), 25, 23, 21, 29, 15 (celma caurmērs 21 cm), 13/15/14 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), ø 15/14/12 (celma caurmērs 23 cm), ø 15/16 cm (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 13/14 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), ø 9/15/13 (celma caurmērs 27 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 25, 24, 20, 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 20, 21, 29, ø 14/14 (celma caurmērs 23 cm), 20, 27, 27, 21, 20/17, 19/17 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 14, (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 13 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 15/16 (celma caurmērs 25 cm), 15/17 (celma caurmērs 26 cm), 14/20 cm Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 1753; kadastra numurs 01001210981) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10956,70 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 23A (kadastra apzīmējums 0100 087 0067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 23A (kadastra apzīmējums 0100 087 0067).

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 068 0247) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 blīgznas ø 29, 25/27 cm, 3 apses ø 58/62, 65, 63 cm un 12 vītolus ø 87, 76, 25, 53, 53/40, 34, 45, 65, 57, 41/47/36,37, 45, 44/31 cm Rīgā, Vitrupes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 068 0247) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3756,39 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Grauleņu ielā 9 (kadastra numurs 0100 121 1177, kadastra apzīmējums 0100 121 0209) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 51, 43 cm Rīgā, Grauleņu iela 9 (kadastra numurs 0100 121 1177, kadastra apzīmējums 0100 121 0209) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 103 cm Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264).

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 106 2150)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 43, 28, 37, 49 cm Rīgā, Kantora ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 106 2150);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 357,41 EUR (trīs simti piecdesmit septiņi euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 054 0036)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2023.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2023.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aristida Briāna ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 023 0010)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 81 cm Rīgā, Aristida Briāna ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 023 0010).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vārnu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 036 0071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2023.

1.3.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057) saistībā ar teritorijas kopšanu, un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.02.2023. līdz 13.03.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 kalnu kļavu ø 25, 15 cm (celma caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057);
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu us Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 059 0178);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Virbu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 2046)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Virbu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 2046).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 067 0101).

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu koka ciršanu Rīgā, Saldus ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 066 2008)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Saldus ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 066 2008).

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielas teritorijā(kadastra apzīmējums 0100 097 0004), pie Lielupes ielas 72

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (kadastra apzīmējums 0100 067 0094)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 099 0840)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 50 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 099 0840);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 017 0020)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 324 (kadastra apzīmējums 0100 113 2080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.04.2023.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0073) un Rīgā, Annas Sakses ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0088)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0088);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 73, 74 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 0073);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,32 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 046 0055)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Līksnas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 046 0055);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Plostu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0549)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 78 cm un 3 bērzus ø 43/45, 39, 37 cm Rīgā, Plostu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0549).

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 078 0591)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 54/35, 33 cm Rīgā, Prūšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 078 0591);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 217 (kadastra apzīmējums 0100 086 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 41 cm Rīgā, Brīvības gatvē 217 (kadastra apzīmējums 0100 086 0046);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 186,68 EUR (viens simts astoņdesmit seši euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas iela 81 (kadastra numurs 0100 122 0227, kadastra apzīmējums 0100 122 0208)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2023.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 112 (kadastra apzīmējums 0100 091 0011)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2023.

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Amoliņa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 128 0194)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm Rīgā, Amoliņa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 128 0194);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 154,81 EUR (viens simts piecdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 162 (kadastra apzīmējums 0100 123 2276)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 36 cm Rīgā, Biķernieku ielā 162 (kadastra apzīmējums 0100 123 2276);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 28/23/23 cm Rīgā, Biķernieku ielā 162 (kadastra apzīmējums 0100 123 2276);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 134,78 EUR (vien simts trīsdesmit četri euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par koka ciršanu Rīgā, Burtnieku ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 115 0288, kadastra apzīmējums 0100 116 0220), pie Burtnieku ielas 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Burtnieku ielas sarkanās līnijas (kadastra numurs 0100 115 0288, kadastra apzīmējums 0100 116 0220), pie Burtnieku ielas 21;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
232 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.