Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās inženieres I. Bērziņas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereL. M. Džala
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 025 0120), Rīgā, Miera ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 025 0174), Rīgā, Miera ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 025 0130) un Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0121) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.04.2023. līdz 10.05.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas 20 cm, 1 Holandes liepas ø 73 cm un 1 vīksnas ø 14/17/23 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 025 0120), par 2 egļu ø 22, 48 cm, 1 Holandes liepas ø 51 cm, 1 bērza ø 55 cm un 4 kļavu ø 40, 36, 20, 32/34/30 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 025 0174), par 1 kļavas ø 34 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 025 0130), un par 5 rietumu tūju ø 30, 32, 28, 27/31, 16/22/23/22/14 cm, 1 kļavas ø 30/33 cm un 1 vīksnas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0121);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.04.2023. Ne vēlāk kā līdz 24.04.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.04.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.06.2023.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 60, 40, 40, 40/40, 40 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101);
 2. Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Nīcas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 2186) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Nīcas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 2186) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 80 (Nr.5),63 (Nr.37), 59 (Nr.36) un 8 bērzus ø 42 (Nr.40), 55 (Nr.41), 36 (Nr.42), 41 (Nr.43), 48 (Nr.33), 45 (Nr. 35) 38 (Nr.38), 45 (Nr. 50) cm Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059);

pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

 1. Saistībā ar būvniecību atļaut cirst 5 bērzus ø 52 (Nr.12), 51 (Nr.13), 63 (Nr.25), 45 (Nr.27) 43 (Nr.32), cm, 2 liepas ø 59/40/69/60/56 (Nr.23), 76 (Nr.24), cm un 1 papeli ø 89 (Nr.34) cm Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059);
 2. Teritorijas kopšanas nolūkā atļaut cirst 2 bērzus ø 30 (Nr.10), 35 (Nr. 28), 1 papeli ø 30 (Nr.7) un 1 ievu ø 18/19/15/17/10/15/15 (Nr.54) Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4912,34 EUR (četri tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042).

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalnu kļavas ø 25, 15 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 009 0057);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 56,91 EUR (piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 054 0036)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 054 0036).

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vārnu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 036 0071)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vārnu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 036 0071).

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 037 0082)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2023.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 037 0007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 49, 60 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 037 0007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1240,75 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 037 0184)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 037 0184);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 369,95 EUR (trīs simti sešdesmit deviņi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Saules alejas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 0064), pie Saules alejas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Saules alejas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 0064), pie Saules alejas 2 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Saules alejas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 056 0064), pie Saules alejas 2;
  1. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2636), pie Lazdu ielas 14G

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 24 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2636), pie Lazdu ielas 14G;
 2. atļaut cirst 5 blīgznas ø 19/23, 18 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 26 cm), 9/12/15/17 (celma caurmērs 33 cm), 9/13/14 cm (celma caurmērs 26 cm), 1 bērzu ø 24 cm, 1 vītolu ø 9/11/18 cm un 6 melnalkšņus ø 25, 21/20, 28, 9/12 (celma caurmērs 22 cm), 18/26, 23/24 cm. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2636), pie Lazdu ielas 14G;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1260,32 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lazdu ielā 14G (kadastra apzīmējums 0100 082 2420)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 26, 27, 22/27, 27 cm un 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Lazdu ielā 14G (kadastra apzīmējums 0100 082 2420);
 2. atļaut cirst 8 melnalkšņu ø 11/22/30/32, 29, 20, 21, 18 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 16/17 (celma caurmērs 30 cm), 15 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Lazdu ielā 14G (kadastra apzīmējums 0100 082 2420);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1051,79 EUR (viens tūkstotis piecdesmit viens euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 0570);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 98 (kadastra apzīmējumi 0100 075 0145)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 18/17 (celma caurmērs 46 cm), 20, 43, 37 cm Rīgā, Kalnciema ielā 98 (kadastra apzīmējumi 0100 075 0145);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 307,33 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2228), pie Labraga ielas 11 un Rīgā, Zebrenes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 2403), blakus krustojumam ar Sapala ielu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.05.2023.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 15A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 68 cm Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 15A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346; kadastra numurs 01000740368)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 apses ø 23, 22, 18 (celma caurmērs 21 cm) cm un 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346; kadastra numurs 01000740368).

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku, Rīgā, Dignājas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0352), pie Dignājas ielas 12

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 34 cm Rīgā, Dignājas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 0352), pie Dignājas ielas 12.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 001000730336; kadastra numurs 01000730435), pie Dignājas ielas 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2023.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 111 0266)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Atlantijas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 111 0266);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,12 EUR (sešdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema gatvē 324 (kadastra apzīmējums 0100 113 2080)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 40, 46 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 324 (kadastra apzīmējums 0100 113 2080).

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Skuju ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 112 0193)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Skuju ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 112 0193);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Skuju ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 112 0193);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 37A (kadastra apzīmējums 0100 087 2089)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 60 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 37A (kadastra apzīmējums 0100 087 2089);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0192), pie Jaunciema gatves 271

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2023.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 49 (Nr. 46667), 58 (Nr. 46685), 37 (Nr. 46697), 44 (Nr. 46793), 43 (Nr. 46804), 36 (Nr. 46816), 34 (Nr. 46825), 51 (Nr. 46832) Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0879)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 48, 44, 55, 58, 55 cm Rīgā, Pildas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0879);
 2. atļaut cirst 4 liepas ø 28, 41, 33, 38 cm un 1 vītolu ø 73/60/48/69 cm Rīgā, Pildas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0879);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 liepas ø 38 cm ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams:
  1. samaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 liepas ø 38 cm ciršanu;
  1. saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju par 4 liepu ø 28, 41, 33, 38 cm un 1 vītola ø 73/60/48/69 cm ciršanu.

1.3.25. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 81 (kadastra numurs 0100 122 0227, kadastra apzīmējums 0100 122 0208)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 63, 74 cm Rīgā, Juglas ielā 81 (kadastra numurs 0100 122 0227, kadastra apzīmējums 0100 122 0208);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 623,79 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 116 0256)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 41, 33 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 116 0256);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 9008), pie Purvciema ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 34/35 cm Rīgā, Purvciema ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 070 9999, kadastra apzīmējums 0100 070 9008), pie Purvciema ielas 26;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 44A (kadastra apzīmējums 0100 106 0996) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 bērzus ø 28, 36, 47, 56, 56, 46, 48 cm, 4 ozolus ø 44, 42, 62, 49 cm, 1 gobu ø 19 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 pīlādzi ø 21 cm, 10 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 13/53, 22, 34, 32, 16/15 (celma caurmērs 37 cm), 23, 22, 31 cm, 1 liepu ø 57 cm, 1 lapegli ø 51 cm Rīgā, Bramberģes ielā 44A (kadastra apzīmējums 0100 106 0996) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6603,55 EUR (seši tūkstoši seši simti trīs euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Kandavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 076 0639)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 54 cm Rīgā, Mazā Kandavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 076 0639);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 245,88 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 58A (kadastra apzīmējums 0100 76 2122)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2023.

0 Patīk
259 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.