Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (27.05.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V.Freimanis p.i.I.Griķe
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietniece M. Veinberga p.i. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīvertea
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereL.Plēpe
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece  G. Valintele   G.Kalīte    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides  kontroles nodaļas galvenā speciāliste   I. Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 19 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2024.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā, Upesciema ielā, Maltuves ielā, Kraujas ielā saistībā ar būvprojekta “Gājēju un velosipēdu ceļa ierīkošana Berģu un Upesciema ielā” izstrādi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 103 priedes 55, 25, 26, 23, 26, 45, 40, 42, 60, 35, 60, 26, 35, 20/21, 22/22, 35, 25, 30, 20, 20, 37, 22, 35, 55, 40, 25/20, 21, 25, 20, 40, 40, 45, 26, 44, 45, 40, 29, 34, 25, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20, 22, 21, 42, 35, 35/42, 20, 31, 26, 20, 45, 25, 30, 26, 47, 36, 20, 25, 23, 35, 48, 45, 35, 20, 38, 32, 40, 30, 35/37, 32, 27, 40, 42, 40, 35, 19 (celma caurmērs 23 cm), 30, 27, 30, 25, 35, 29, 40, 40, 55, 32, 23, 60, 63, 36, 45, 42, 46, 30, 50, 55, 50, 54, 40, 32, 42, 20, 30 cm, 39 kļavas ø 30/20/25, 30, 33, 22, 25, 20, 23, 50, 51, 20/18/25/25/30/29/31, 25, 20, 22, 20, 21, 25, 20, 20, 23, 22, 10/5/7 (celma caurmērs 23 cm), 22, 25, 22, 18/22/23, 22, 26/23, 20, 20/18/18, 20/22, 20/35, 30/32, 22/25, 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 30, 22, 21, 31, 20/11 cm, 35 bērzus ø 30, 28, 40, 50, 52, 65, 70, 65, 45/42, 45, 40, 43, 21, 45, 40, 70, 40, 45, 65, 32, 40, 60, 25, 29, 22, 27, 40, 40, 25, 50, 55, 30, 32, 35, 39 cm, 7 robīnijas ø 22/21, 25, 25, 20, 27, 24, 25 cm, 1 apsi ø 60/50 cm, 31 liepas ø 24, 23, 45, 15/16/20/21/20/20/5/5/15, 30/35, 30/20, 15/26, 60, 40, 55, 57, 50, 35, 44, 52, 35/50, 56, 55, 25, 63, 25, 20/17, 20, 22, 20/10/17/17, 20/21/20, 22/20, 48, 45, 32, 55 cm, 3 ozolus ø 40/15, 30, 50 cm, 6 blīgznas ø 20/25/24, 15/16/16/15/15/10 (celma caurmērs ~ 40 cm), 15/10 (celma caurmērs 22 cm), 20/10/10, 15/17 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 1 ievu ø 10/10/5 cm (celma caurmērs 20 cm), 2 tūjas ø 20, 21 cm un 1 gobu ø 25 cm Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9003), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 127 0661), Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0029), Rīgā, Upesciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9007), Rīgā, Berģu ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 127 0734), Rīgā, Berģu ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 127 2000), Rīgā, Maltuves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 9008), Rīgā, Kraujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 2135), Rīgā, Berģu ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 127 0610), Rīgā, Berģu ielā 99 (kadastra apzīmējums 0100 127 0256), Rīgā, Berģu ielā 135 (kadastra apzīmējums 0100 127 0389), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 127 2091), Rīgā, Berģu ielā 143 (kadastra apzīmējums 0100 127 0447), Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0088) un Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0122) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 42524,86 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalējgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098), pie Kalējgrāvja ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 21 cm un 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Kalējgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 123 0098), pie Kalējgrāvja ielas 4 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 345,76 EUR (trīs simti četrdesmit pieci euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 20 (kadastra apzīmējums 0100 054 0160) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 58 cm Rīgā, Vienības gatvē 20 (kadastra apzīmējums 0100 054 0160) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 99,03 EUR (deviņdesmit deviņi euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 075 0056), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2024.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084, pie ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 109 0084 067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2024.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6.līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2024.

1.2.9. § Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2024. lēmuma (protokols Nr. 21, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā par koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.05.2024. lēmumu (protokols Nr. 21, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2168), saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.2.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalos bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 2057, 0100 085 0012), pie īpašuma Gaujas ielā 14A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 088 0115), pie Viskaļu ielas 2A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

1.2.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Zušu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 095 2057) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 40, 40 cm Rīgā, Zušu ielā 42 (kadastra    apzīmējums 0100 095 2057);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Zušu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 095 2057) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9003), Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0031) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2024.

1.2.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 01000900154; 01000902022; 01000900013; 01000900009; 01000902020; 01000172041; 01000160227, pie Meža prospekta 90 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2024.

1.2.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sliežu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 015 0163), un Rīgā, Sarkandaugavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 015 0024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2024.

1.2.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/42 cm Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 252,71 EUR (divi simti piecdesmit divi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 38 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 34 cm, 1 parasto gobu ø 20 cm, 1 parasto priedi ø 44 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 193,05 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.19. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Paceplīša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 0098) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par koka ciršanu Rīgā, Kojusalas iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0027)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Kojusalas iela 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0027);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Andreja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 127 0270)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Andreja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 127 0270).

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 089 0412)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.06.2024.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 059 0055)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 82 cm Rīgā, Nometņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 059 0055);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šautuves ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 052 0049)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 107 cm Rīgā, Šautuves ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 052 0049).

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 099 2181)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 32 cm un 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 099 2181);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 43,25 EUR (četrdesmit trīs euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0348, kadastra numurs 0100 103 0349), pie Esplenādes ielas 5 k-1

Nolemj

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2024.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības ielā 49/53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0083)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 26 cm Rīgā, Brīvības ielā 49/53 (kadastra apzīmējums 0100 020 0083).

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Terēzes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 035 0090)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2024.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu iela 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 51 cm Rīgā, Prūšu iela 22 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0204; kadastra numurs 01000782123);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 103,81 EUR (viens simts trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 084 0137)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2024.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 22 (kadastra apzīmējums 0100 094 0057)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 parasto kļavu ø 24/31 cm un 1 parasto priedi ø 31 cm Rīgā, Kokneses prospektā 22 (kadastra apzīmējums 0100 094 0057);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 391,58 EUR (trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9003), pie Ezermalas ielas 57 un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ezermalas ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 084 0223)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 4 liepu ø 67, 56, 46, 57 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9003), pie Ezermalas ielas 57 ciršanu;
 2. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Ezermalas ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 084 0223).

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 1265), pie Zvejas ielas

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 18 (kadastra apzīmējums 0100 094 0011) un Visbijas prospektā 18A (kadastra apzīmējums 0100 094 0010)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2024.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 55, 54, 57, 51 cm Rīgā, Inčukalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm, 1 priedi ø 65 cm Rīgā, Inčukalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 528,17 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro, septiņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

2.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kanāla iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 128 2153)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2024.

0 Patīk
83 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.