Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 51 (27.12.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja  G. Valintele
I. Kublicka  
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.01.2024.

1.2.2. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0090) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.02.2024.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kauguru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0847), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 20, 18, 24 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) un 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 074 0346) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 395,28 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. §) Par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna, par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmuma (protokols Nr. 42, 1.2.1.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra numurs 0100 099 2195; kadastra apzīmējums 0100 099 0861), saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 099 0861), saistībā ar būvniecību

 1. uzsākt administratīvo procesu no jauna un atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 17.10.2022. lēmumu (protokols Nr. 42, 1.2.1.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra numurs 0100 099 2195; kadastra apzīmējums 0100 099 0861), saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 48/51 cm, 2 bērzus ø 21, 32 cm un 1 blīgznu ø 46 cm Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 099 0861) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 721,40 EUR (septiņi simti divdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 29A (kadastra apzīmējums 0100 075 0849), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 22/15/24/29 cm Rīgā, Krūzes ielā 29A (kadastra apzīmējums 0100 075 0849) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9001), pie Kalnciema ielas 11B, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 9005), pie Balasta dambja 2 un Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst :
  1. 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9001), pie Kalnciema ielas 11B;
  2. 10 liepas ø 34,31, 34, 38, 34, 25, 33, 30, 29, 28 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 9005), pie Balasta dambja 2;
  3. 1 osi ø 40 cm Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Dunalkas ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 082 0455) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst riekstkoku ø 16/19 cm Rīgā, Dunalkas ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 082 0455) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,81 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 2016), pie Dzirciema ielas 51, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 77 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 2016), pie Dzirciema ielas 51.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0168), pie Vīlipa ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2023.

1.2.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

1.2.12. §

Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Adresāts: SIA “Riga Properties 3”, reģistrācijas Nr. 50203199551,pilnvarotā persona SIA “DUAL arhitekti”, pilnvarotā persona Aleksandrs Čepiguss

adrese: Krūmu iela 9, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) pēc piekritības izskatīja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Departaments) 09.11.2023. saņemto: SIA “Riga Properties 3” (reģistrācijas Nr. 50203199551) pilnvarotās personas SIA “DUAL arhitekti” (reģistrācijas Nr. 40203021187; pamatojoties uz pilnvaru Nr. BIS-BV-41-2023-106022) pilnvarotās personas Aleksandra Čepigusa (pamatojoties uz 18.01.2017. pilnvaru Nr.128; turpmāk – Iesniedzējs) 08.11.2023. iesniegumu (reģ. Nr. DA-23-48030-sd) ar lūgumu izsniegt atļauju 12 koku ciršanai Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037; turpmāk – Zemesgabals 1), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039; turpmāk – Zemesgabals 2), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038; turpmāk – Zemesgabals 3), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147; turpmāk – Zemesgabals 4), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037; turpmāk – Zemesgabals 5), Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037; turpmāk- Zemesgabals 6), Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037; turpmāk – Zemesgabals 7), Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037; turpmāk – Zemesgabals 8), saistībā ar plānoto dzīvokļu un biroja ēku būvniecību.

Iesniegumam pievienota ģenerālplāna skice, kurā atzīmēti cirst paredzētie koki.

Iesniegumam pievienots aroristes – kokkopes A. Albrantes (sertifikāta Nr. 005792) kokaugu dendroloģiskās izpētes atzinums.

Pārbaudot Rīgas pilsētas zemesgrāmatas datus, konstatēts, ka Zemesgabals 1, Zemesgabals 2, Zemesgabals 3, Zemesgabals 4, Zemesgabals 5, Zemesgabals 6, Zemesgabals 7, Zemesgabals 8 pieder SIA “Riga Properties 3”.

Pārbaudot Departamentā pieejamo topogrāfisko materiālu, konstatēts, ka viens no cirst paredzētajiem kokiem aug Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002; turpmāk – Zemesgabals 9) nevis, kā kļūdaini minēts iesniegumā, Zemesgabalā 8.

Pārbaudot Rīgas pilsētas zemesgrāmatas (turpmāk – Zemesgrāmata) datus, konstatēts, ka Zemesgabals nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Komisija 04.12.2023. pieņēma lēmumu (protokols Nr. 48, 1.2.8. §) “Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību”, ar kuru nolēma līdz 08.01.2024. lūgt Iesniedzējam iesniegt Departamentā dokumentu, kas apliecina Īpašuma departamenta piekrišanu ciršanai un Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otrās daļas noteiktajā kārtībā pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2024.

Departamentā 08.12.2023. saņemts Iesniedzēja iesniegums (reģ. Nr. DA-23-52506-sd), kurā paskaidrots, ka koks, kas aug Rīgas valstspilsētas pašvaldības piekritīgajā zemē, tiks cirst cita projekta ietvaros, līdz ar to šī koka ciršanu nav nepieciešams skatīt.

Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas koku novērtēšanas eksperte, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 204) 10. punktu, 06.12.2023. apsekoja minēto teritoriju un konstatēja, ka Zemesgabalos kopā paredzēts cirst 2 vītolus ⌀ 24/27/29/40; 25/31/23/27/28 cm, 2 blīgznas ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm), 2 purva bērzi ⌀ 33, 33 cm, 11 ošlapu kļavas ⌀ 20/10/13/15, 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 (celma caurmērs 24 cm), 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31, 20/16/15, 21/15/15/10, 18/16/16/10, 14/17 cm un 1 liepu ⌀ 68 cm. Zemesgabalā 1 paredzēts cirst 1 liepu ⌀ 68 cm, Zemesgabalā 2 paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ⌀ 20/10/13/15 cm, Zemesgabalā 3 paredzēts cirst 1 purva bērzu ⌀ 33 cm un 2 ošlapu kļavas 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm(celma caurmērs 24 cm), Zemesgabalā 4 paredzēts cirst 1 purva bērzu ⌀ 33 cm, 4 ošlapu kļavas ⌀ 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm, Zemesgabalā 5 paredzēts cirst 1 vītolu ⌀ 25/31/23/27/28 cm un 2 ošlapu kļavas ⌀ 20/16/15, 21/15/15/10 cm, Zemesgabalā 6 paredzēts cirst 2 blīgznas ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm). Zemesgabalā 7 paredzēts cirst 1 vītolu ⌀ 24/27/29/40 cm, Zemesgabalā 8 paredzēts cirst 2 ošlapu kļavas ⌀ 18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka cirst paredzētie bērzi aug ar taisniem stumbriem, paceltiem vainagiem. Ošlapu kļavas ir pašizsējas rezultātā izaugušas, mazvērtīgi, pārsvarā daudz stumbru koki. Liepa ir agrāk galotņots koks ar bojājumiem. Teritorijā vērtīgākos kokus ir paredzēts saglabāt. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 6. punktā noteikto drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs) minētajiem kokiem netika konstatētas.

Par veikto apsekošanu Departamentā noformēts Apstādījumu apskates akts Nr. DA-23-4908-akt.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā un saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 18. punktu šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pašvaldība atļauju koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (mainīts nosaukums uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, turpmāk – NKMP) atzinuma saņemšanas. NKMP atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.

Departaments NKMP nosūtīja pieprasījumu (reģ. Nr. DA-23-33206-nd) par atzinuma sniegšanu par visos Zemesbalos augošajiem cirst paredzētajiem kokiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 17. punktu un Saistošo noteikumu Nr. 204 13.1. apakšpunktu pirms šo saistošo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanas rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu, ja koku ciršana paredzēta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, izņemot gadījumus, ja koks, kas neatrodas publiski pieejamā objektā, bojā ēku, būvi vai inženierkomunikācijas vai traucē to darbību.

Komisija 18.12.2023. pieņēma lēmumu (protokols Nr. 50, 1.2.12. §) “Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu”, ar kuru cita starpā nolēma no 16.01.2023. līdz 29.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas 68 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037), 1 ošlapu kļavas 20/10/13/15 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), 1 purva bērza 33 cm un 2 ošlapu kļavu 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), 1 purva bērza 33 cm un 4 ošlapu kļavu 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), 1 vītola 25/31/23/27/28 cm un 2 ošlapu kļavu  20/16/15, 21/15/15/10 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), 2 blīgznu 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), 1 vītola 24/27/29/40 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), 2 ošlapu kļavu 18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037) ciršanu, un APL 64. panta otrās daļas noteiktajā kārtībā Komisija nolēma atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2023., jo bija nepieciešams saņemt NKMP atzinumu.

Sazinoties ar Iesniedzēju konstatēts, ka Iesniedzējs vēlas koku publisko apspriešanu rīkot pēc iespējas ātrāk, tāpēc lūdz pārcelt koku publiskās apspriešanas datumus.

Saistošo noteikumu Nr. 204 14. punktā noteikts, ka Komisija lēmumā par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu nosaka publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nav īsāks kā 10 darbdienas.

Saistošo noteikumu Nr. 204 16. punkts nosaka, ka koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Departamentu publiskās apspriešanas uzsākšanas laiku un ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas iesniedz Departamentā saskaņošanai koku ciršanas ierosinātāja izstrādātu planšeti trijos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai plānoto koku fotofiksācija (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi), teritorijas fotofiksācijas (fotofiksācija nedrīkst būt vecāka par vienu mēnesi) un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā. Planšetē papildus jānorāda šādas ziņas: koku ciršanas ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese) un kontakttālrunis; zemesgabala, kurā plānots cirst kokus, adrese un kadastra numurs; informācija par ciršanai plānotajiem kokiem (koku suga, skaits, diametrs) un koku ciršanas pamatojums; informācija par plānoto būvniecību vai citiem sabiedrībai nozīmīgiem gadījumiem (ieceres nosaukums, projektētājs); koku ciršanas ieceres prezentācijas vieta un laiks šo saistošo noteikumu 15. punktā noteiktajā gadījumā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) jāiesniedz saskaņošanai Departamentā līdz 22.12.2023. Planšetes tekstuālās daļas paraugs pieejams Departamenta mājaslapā – https://www.rdpad.lv/pilsetvide/arpus-meza-augosu-koku-cirsana/koku-cirsanas-publiskas-apspriesanas-plansetes-tekstualas-dalas-paraugs/.

Ņemot vērā, ka koku ciršana paredzēta saistībā ar plānoto būvniecību, Komisija lūdz planšetē iekļaut plānoto būvniecības vizualizāciju, lai iedzīvotājiem atvieglotu informācijas uztveramību.

Saistošo noteikumu Nr. 204 16.1 punkts nosaka, ka planšeti izgatavo no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla. Planšeti novieto labi redzamā vietā, kur tā ir pamanāma, skaidri izlasāma un kur ir vislielākā iedzīvotāju plūsma. Planšeti var izvietot pie ciršanai plānotā koka, pie ēkas, žoga vai citas būves, kas atrodas attiecīgajā zemesgabalā, vai kā brīvstāvošu objektu, neparedzot rakšanas darbus. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc planšetes izvietošanas Departamentam nosūta izvietotās planšetes un izvietošanas vietas fotofiksāciju.

Savukārt Saistošo noteikumu Nr. 204 17. punktā noteikts, ka koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas vienu no saskaņotajām planšetēm izvieto Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, otru Departamentā, trešo pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā un 18. punktā noteikts, ka Departaments ne vēlāk kā 1 darbdienu pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas paziņojumu par publiskās apspriešanas procedūras rīkošanu nosūta ievietošanai Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv, Departamenta mājas lapā www.rdpad.lv, kā arī izvieto Departamenta telpās. Šajā gadījumā ne vēlāk kā līdz 29.12.2023. vienpusēju planšeti uz cietās pamatnes jāiesniedz Departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti jāizvieto Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 un ne vēlāk kā līdz 29.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm jāizvieto pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā

Saistošo noteikumu Nr. 204 20. punktā noteikts, ka Departaments ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus (saņemtos priekšlikumus, iebildumus, atsauksmes u. tml.) un sagatavo Komisijai ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru.

Ievērojot iepriekš minēto, Komisija secina, ka saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 204 13.1. apakšpunktu pirms šo saistošo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanas no 02.01.2024. līdz 15.01.2024. rīkojama publiskā apspriešana par 1 liepas ⌀ 68 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037), 1 ošlapu kļavas ⌀ 20/10/13/15 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 2 ošlapu kļavu 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 4 ošlapu kļavu ⌀ 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), 1 vītola ⌀ 25/31/23/27/28 cm un 2 ošlapu kļavu ⌀ 20/16/15, 21/15/15/10 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), 2 blīgznu ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), 1 vītola ⌀ 24/27/29/40 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), 2 ošlapu kļavu ⌀ 18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037) ciršanu.

Ņemot vērā, nepieciešamību Departamentā saņemt NKMP atzinumu, kā arī ņemot vērā, ka Departamentam pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas jāapkopo publiskās apspriešanas rezultāti, jāsagatavo Komisijai ziņojums par publiskās apspriešanas procedūru, Komisija, pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, kas nosaka, ka, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam, uzskata, ka ir pietiekams pamats atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz04.03.2024.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 4.3. apakšpunktu, 17., 18. punktu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 13.1. apakšpunktu, 14., 16., 16.1, 17., 18., 20. punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija, atklāti balsojot “par” – 7, “pret” – 0, “atturas” – 0, nolemj:

 1. no 02.01.2024. līdz 15.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ⌀ 68 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037), 1 ošlapu kļavas ⌀ 20/10/13/15 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 2 ošlapu kļavu 12/10/11/13 (celma caurmērs 26 cm), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), 1 purva bērza ⌀ 33 cm un 4 ošlapu kļavu ⌀ 22, 17 (celma caurmērs 20 cm), 33/35/30/27, 30/33/31 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), 1 vītola ⌀ 25/31/23/27/28 cm un 2 ošlapu kļavu ⌀ 20/16/15, 21/15/15/10 cm ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), 2 blīgznu ⌀ 13/11 (celma caurmērs 20 cm), 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Visvalža ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), 1 vītola ⌀ 24/27/29/40 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), 2 ošlapu kļavu ⌀ 18/16/16/10 (celma caurmērs 25 cm), 14/17 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 22.12.2023. Ne vēlāk kā līdz 29.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 ;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2024.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 096 0261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 40, 60, 80, 50 cm Rīgā, Uriekstes ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 096 0261) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 785,42 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 020 0134)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Skolas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 020 0134);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 089 0268) un Raunas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 089 2017)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 101, 100, 56, 78, 81, 87 cm Rīgā, Ķeguma ielā 33A (kadastra apzīmējums 0100 089 0268) un 2 papeles ø 105, 75 cm Rīgā, Raunas ielā 64 (kadastra apzīmējums 0100 089 2017);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1236,64 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 34B (kadastra apzīmējums 0100 019 0157)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 34B (kadastra apzīmējums 0100 019 0157).

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vizmas Belševicas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2498)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vizmas Belševicas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 2498).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 073 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Stērstu ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 073 0050);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 84 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 073 2053)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 25/30 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 073 2053);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,26 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Strazdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Strazdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Sabiles ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 059 2024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 kļavas ø 41, 35, 20, 35, 21/16, 23, 20, 31 cm Rīgā, Sabiles ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 059 2024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1101,86 EUR (viens tūkstotis viens simts viens euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0296)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0296).

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 320 (kadastra apzīmējums 0100 078 0342)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2024.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 041 0116)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2024.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Puikules iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 068 0238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2105),  pie ēkas Airu ielā 56

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.01.2024.

0 Patīk
180 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.