Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 5 (29.01.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis p.i. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Veļikanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereG. Valintele
I. Kublicka
L.Tomiņa
L.Plēpe  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250).

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2024.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0220), pie Ūdeļu ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 15 kļavas ø 21/13, 17/18/12, 17/15/11/13/9, 17/13/16, 15/13, 11/19, 18/17, 15/18/20/14/12, 11/17/20/17, 20, 25, 21, 32, 24, 18 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0220), pie Ūdeļu ielas 4;
 2. atļaut cirst 8 kļavas 12/14/11/7, 14/19/17/10/14, 43, 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 30, 20, 22/20, 40 cm, 1 priedi ø 28 cm, 2 bērzus ø 22/23, 19/11 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 baltalkšņus ø 20, 20/8 cm un 1 ošlapu kļavu ø 21/31/21/14/19/23 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 123 0220), pie Ūdeļu ielas 4, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3784,53 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Bērzpils ielas 73, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 apses ø 19, 19, 18, 13/19, 16, 17, 19/15, 17, 18 cm (celmu caurmēri 23, 23, 23, 26, 20, 20, 24, 21, 20 cm), 19/20/21, 20/6, 20, 20/2 cm  un 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Bērzpils ielas 73 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1171,29 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit viens euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgo administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0090) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0090).

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 054 0181), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2024.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0029; kadastra numurs 01000711367), pie Nīcgales ielas 26, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 0040; kadastra apzīmējums 01000711222), pie Augusta Deglava ielas 57B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 1175; kadastra numurs 01000711222), pie Augusta Deglava ielas 69A, Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2272), pie Augusta Deglava ielas 126, Rīgā, Andreja Saharova ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1400), pie Andreja Saharova ielas 30, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2023.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0168), pie Vīlipa ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0168), pie Vīlipa ielas 8.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Skandu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 080 2003) saistībā ar būvniecību

 1. Nolemj: atļaut cirst 1 papeli ø 55 cm Rīgā, Skandu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 080 2003) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,82 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit divi centi).

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 2. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 093 0592) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 33/33/26/15 cm Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 28 cm Rīgā, Imantas 2. līnijā 7 (kadastra apzīmējums 0100 093 0592) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0364) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 27, 31, 35, 20 cm Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 114 0364) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,35 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0760), pie Traleru ielas 5C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.03.2024.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 16K (kadastra apzīmējums 0100 085 2054) un Viskaļu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 085 0076; 0100 085 2053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

1.2.14. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0086), Viestura prospekta teritorijā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 papeles ø 20 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 068 0086), Viestura prospekta teritorijā.

1.2.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 19/17/18/16/16/25/25/25/16/16/16 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 713,71 EUR (septiņi simti trīspadsmit euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par atteikumu izdot labvēlīgo administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2101)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2101).

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 099 2267)

Nolemj:

 1. atļaut cirst daudzstumbra melnalkšņa 2 stumbrus ø 32, 34 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 099 2267);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbru ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka stumbru ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Hermaņa ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 057 0019)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 54 cm Rīgā, Hermaņa ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 057 0019).

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 78 (kadastra apzīmējums 0100 094 0270) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 094 2001), pie Meža prospekta 78

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 priedi ø 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 094 2001), pie Meža prospekta 78;
  2. 2 priedes ø 30, 32 cm Rīgā, Meža prospektā 78 (kadastra apzīmējums 0100 094 0270);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 450,77 EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 0098)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm un 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Hamburgas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 084 0098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzintara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 9001), pie Dzintara ielas 36

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm Rīgā, Dzintara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 108 9001), pie Dzintara ielas 36;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 44B (kadastra apzīmējums 0100 082 2637)

Nolemj

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 41, 52 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 44B (kadastra apzīmējums 0100 082 2637);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 34, 37 cm un 1 apsi ø 36 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 44B (kadastra apzīmējums 0100 082 2637);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 272,74 EUR (divi simti septiņdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 082 0790)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 50, 45/40/15 cm Rīgā, Akāciju ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 082 0790);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 011 0067)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 011 0067).

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Rankas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 013 0187)

Nolemj

 1. atļaut cirst 9 bērzus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 23, 20, 22, 27, 23, 28, 23 cm, 5 vītolus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 24/23/23, 22/26/20, 24, 20 cm, 11 apses ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 22, 27, 48/46, 55, 34, 31, 26/28, 36, 23 cm, 1 baltalksni ø 21 cm Rīgā, Rankas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 013 0187);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1628,68 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit astoņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 084 0031)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2024.

0 Patīk
106 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.