Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 18 (29.04.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.A.Maderniece
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere    G. Valintele
G.Kalīte
L.Tomiņa
L.Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 25 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 papidjautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 57, 30, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 39 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 10/32/24/16/31/24/27, 14/22/9/16/15/16/10/27/29/10/7/21 cm, 2 ošus ø 9/12/12, 22 cm un 2 bērzus ø 37, 27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 2039), pie Klijānu ielas 7, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8806,17 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti seši euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 070 0763) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta “Ūdensvada, kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves Rīgā, Mangaļsalā” būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2024.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 27/7 cm, 11 bērzus ø 20/20/18/17/11, 22/8, 18, 17/16, 16, 32, 30, 27, 18, 13, 21 cm, 3 kļavas ø 11/13, 11/8/10, 21/6 cm, 34 apses ø 17, 19, 28, 16, 15, 20/17/27, 14, 33/14, 25, 30, 28, 30, 23, 47, 34/33, 38, 20, 19, 20, 23, 16, 22, 16, 18, 22, 25, 27, 20, 33, 34, 22, 19, 22, 18 cm, 3 blīgznas ø 16/21/20/14/20, 21/22/27, 16 cm, 1 vītolu ø 20/16/13 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6040,97 EUR (seši tūkstoši četrdesmit euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 125 6533), saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 033 0099), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2024.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0244) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0244).

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 012 0185), pie ēkas Katrīnas dambī 26 k-4 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 13.05.2024. līdz 24.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošlapu kļavu ø 25, 34 cm, 1 liepas ø 39 cm un 1 trauslā vītola ø 23/48/50/60 cm ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 012 0185);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 03.05.2024. Ne vēlāk kā līdz 10.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2024.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 10A (kadastra apzīmējums 0100 018 2019) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarin no 28.05.2024. līdz 10.06.2024. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 34, 31, 45 cm un 1 bērza ø 32 cm ciršanu Rīgā, Ganību dambī 10A (kadastra apzīmējums 0100 018 2019);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 20.05.2024. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2024.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 011 0197) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.05.2024. līdz 10.06.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 43 cm, 2 ozolu ø 37, 55 cm, 2 bērzu ø 30, 36 cm ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 011 0197);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 20.05.2024. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2024.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 2081) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 āra bērzu /Betula pendula/ ø 53 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 087 2081) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 226,24 EUR (divi simti divdesmit seši euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (kadastra apzīmējums 0100 113 9007) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 28 priedes ø 30, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 32, 20, 54, 66, 20, 24, 16 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 22, 27, 35, 39, 53, 42, 30, 29, 27, 45, 38, 23, 24, 30, 30, 20 (nokaltusi), 33, 37, 28 cm, 8 kļavas ø 26/23, 37, 18 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 29, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 20/25, 44, 24 cm, 2 ozolus ø 26, 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 1 apsi ø 31/32 cm, 5 skābaržus ø 25/26, 20, 20, 26, 26 cm Rīgā, Jaunciema gatvē bez numura (kadastra apzīmējums 0100 113 9007) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 11450,14 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 315,88 EUR (trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar būvniecību Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 2134) un par koku ciršanu Brēmenes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 084 2137) teritorijas kopšanas nolūkā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst saistībā ar būvniecību 1 kļavu ø 20 cm (pēc topogrāfiskā plāna) Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 2134);
 2. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu 3 zirgkastaņas ø 20, 18 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 37 cm Rīgā, Brēmenes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 084 2137);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 020 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 020 0009).

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 145 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 024 2078)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 145 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 024 2078).

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2178), pie Vaidavas ielas 15

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2178), pie Vaidavas ielas 15;
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 2178), pie Vaidavas ielas 15;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 026 0032)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 122 0209).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 122 0209)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 79 (kadastra apzīmējums 0100 122 0209).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 093 2278)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Bungu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Mencu ielas 1A

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Bungu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0109), pie Mencu ielas 1A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 036 9002), pie Laboratorijas ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 liepas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 33, 35, 44 cm Rīgā, Laboratorijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 036 9002), pie Laboratorijas ielas 15;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 059 2046), pie Struteles ielas 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Ernestīnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 059 2046), pie Struteles ielas 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Gramzdas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9008), pie Gramzdas ielas 90

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 64 cm Rīgā, Gramzdas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9008), pie Gramzdas ielas 90;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gramzdas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9008; kadastra numurs 01000939999), pie Gramzdas ielas 68

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 30 cm Rīgā, Gramzdas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9008; kadastra numurs 01000939999), pie Gramzdas ielas 68.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9008), pie Zolitūdes ielas 77B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 106 0312)

Nolemj:

 atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daudzeses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0103)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daudzeses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 053 0103).

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 074 0554)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 45, 19/35, 54, 36 cm, 1 ievu ø 35 cm, 1 melnalksni ø 70 cm Rīgā, Graudu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 074 0554);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1258,94 EUR (viens tūsktotis divi simti piecdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ābolu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 107 0598)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Ābolu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 107 0598).

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 080 2123)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 080 2123).

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026).

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm Rīgā, Puikules ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 120 0040);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizsaules ielā 1B (kadastra apzīmējums 0100 090 0027)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 22 (kadastra apzīmējums 0100 094 0057)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.22. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 1265), pie Zvejas ielas

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.23. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ruduļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 120 0783)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.3.24. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 114 0134)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 āra bērzu ø 70 cm Rīgā, Jaunciema 6. šķērslīnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 114 0134);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 120 0322)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 115 cm Rīgā, Airu ielā 107 (kadastra apzīmējums 0100 120 0322);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
73 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.