RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (30.05.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL. Antāne

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Basu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 107 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.07.2023.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2023.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Istras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 071 0950), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2023.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 50, 38/41, 41, 30 cm un 2 liepas ø 15/15/15/15/15, 32 cm Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4418,04 EUR (četri tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro, četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 18/17 (celma caurmērs 24 cm) un 2 gobas ø 27, 20 cm Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1301,92 EUR (viens tūkstotis trīs simti viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 20.06.2023. līdz 03.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par koku kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 50 apsēm ø 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 28, 28, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 44 cm, 72 bērziem ø 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 42, 44, 45, 47 cm, 38 kļavām ø 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 31 cm, 10 vītoliem ø 36, 37, 48, 35/40/42/28/19, 21/19/22/25/38/45, 18/21/22, 22/18, 14/16/17, 15/23/55/47, 53/49 cm, 8 priedēm ø 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 cm, 2 robīnijām ø 15, 18 cm, Zemesgabalā 1 augošo koku, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm -8 apsēm ø 20, 21, 21, 22, 27, 28, 34, 38 cm, 7 bērziem ø 18, 19, 21, 22, 31, 32, 55 cm, 3 vītoliem ø 15, 16, 22/28 cm, 3 kļavām ø 19, 21, 22 cm, Zemesgabalā 2 augošo koku, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 Kanādas papeli ø 60/75 cm, 6 Pelēkajām papelēm ø 36, 37, 41, 52, 54, 55/60 cm, 9 apsēm ø 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 31, 32 cm, 9 bērziem ø 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 26, 26 cm, 1 ozolu ø 23 cm, Zemesgabalā 3 augošo koku, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 priedi ø 26 cm, 1 kļavu ø 19 cm un Zemesgabalā 4 augošo koku, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 apsēm ø 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 42 cm ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.06.2023. Ne vēlāk kā līdz 19.06.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.06.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 017 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 29, 25 cm Rīgā, Duntes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 017 0120);
 2. atļaut cirst 1 aso egli ø 27/16 cm, 1 kļavu ø 15/10/8 (celma caurmērs 32 cm) cm Rīgā, Duntes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 017 0120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 648,84 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 025 2048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2023.

6.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 105 2217)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Drustu ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 105 2217);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (simtu četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 106 0080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Nīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0260

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Nīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 080 0260).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ludzas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 045 0123)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Ludzas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 045 0123).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 121 1479)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 36A (kadastra apzīmējums 0100 121 1479).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Līņu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 125 3761)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 41 cm Rīgā, Līņu ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 125 3761);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 74,67 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu, Rīgā, Jāņa Asara ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 751,28 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Latgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0133; kadastra numurs 01001219999), pie Latgales ielas 24

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 47/40 cm Rīgā, Latgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0133; kadastra numurs 01001219999), pie Latgales ielas 24.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigznāja gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2054).

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 084 0174)  

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2023.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Varžu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 070 137)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

0 Patīk
245 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.