Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (30.10.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p. i.A.Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereG. Valintele
I. Veļikanova L. Tomiņa
L. Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 5 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 062) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 27, 34 cm un 1 lapegli ø 29 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 062).

1.2.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā,

Lībagu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100  075 0421), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lībagu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0421).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm, 1 ozolu ø 30 cm, 3 kļavas ø 50, 20, 30 cm, 4 ošlapu kļavas ø 35/35/35, 25, 35, 25/25/20 cm, 6 vītolus ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 25/25/25, 35, 35/15, 81, 25 cm, 15 papeles ø 60, 40/70, 15 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 30, 30, 45, 20/10, 25, 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4654,47 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit četri euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 214P (kadastra apzīmējums 0100 086 9001)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2023.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Avotkalnu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 2083), pie Avotkalnu ielas 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 43 cm Rīgā, Avotkalnu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 128 2083), pie Avotkalnu ielas 3.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2169), pie Biķernieku ielas 75

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2169), pie Biķernieku ielas 75;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94  EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 46, 49, 28 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 70, 41, 55 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 72,58 EUR (septiņdesmit divi euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Misas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 079 0254)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 98 cm Rīgā, Misas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 079 0254).

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Robežu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Robežu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti četrdesmit viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Strazdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Strazdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097).

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 105 0432)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 77A (kadastra apzīmējums 0100 099 2185)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 berzu ø 50 cm Rīgā, Zolitūdes iela 77A (kadastra apzīmējums 0100 099 2185);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (simtu trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0010)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0318)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Kalvenes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 106 0318);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192 un Rīgā, Vienības gatvē 192B (kadastra apzīmējums 0100 107 0477)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvāra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 6 un par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 6 (kadastra apzīmējums 0100 093 0626)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvāra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 6.
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 50/43 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 6 (kadastra apzīmējums 0100 093 0626);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 062 0122)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Tīklu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 062 0122);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 10/16/20 cm Rīgā, Tīklu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 062 0122);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 523,62 EUR (pieci simti divdesmit trīs euro, sešdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Ādama ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 101 0076)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Ādama ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 101 0076);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Ādama ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 101 0059)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Ādama iela 22 (kadastra apzīmējums 0100 101 0059);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaļķu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 001 0005)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kaļķu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 001 0005).

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārziņu 21. līnijā 36 (0100 125 4386)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 63 cm Rīgā, Dārziņu 21. līnijā 36 (0100 125 4386).

1.3.20. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 078 0972)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 078 0972).

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ozolu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 017 0102)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9001), pie Kalnciema ielas 11B, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 9005), pie Balasta dambja 2 un Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.11.2023. līdz 11.12.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 061 9001), pie Kalnciema ielas 11B, 10 liepu ø 34,31, 34, 38, 34, 25, 33, 30, 29, 28 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 062 9005), pie Balasta dambja 2 un 1 oša ø 40 cm ciršanu Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 14.11.2023. Ne vēlāk kā līdz 27.11.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.11.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem, pie Rīgas satiksmes autobusa pieturas “Ķīpsala”, pie kāda apgaismojuma staba, kas atrodas pretī cirst paredzētajiem kokiem;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0190), pie ēkas Dzirciema ielā 71

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

2.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 25A

(kadastra apzīmējums 0100 060 0063)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

2.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Bitera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 2028)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Bitera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 2028);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 175

(kadastra apzīmējums 0100 080 2143)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

2.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 12 (kadastra

apzīmējums 0100 093 0666) un Rīgā, Vecumnieku ielas teritorijā (kadastra

apzīmējums 0100 093 0090), pie Kooperatīva ielas 12

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2023.

0 Patīk
184 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.