Atbilstoši Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktam sagatavots informatīvs ziņojums par 18.08.2009. ar Rīgas domes lēmumu Nr. 166 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu” apstiprināto Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem.

  1. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatam (turpmāk tekstā – Vides pārskats) Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam ar grozījumiem (turpmāk tekstā – Grozījumi) integrēti vides apsvērumi (atmosfēras gaisa piesārņojums, virszemes un pazemes ūdens kvalitāte, notekūdeņu attīrīšana, atkritumu apsaimniekošana, trokšņa un elektromagnētiskā starojuma piesārņojums, degradētās un potenciāli piesārņotās teritorijas, apstādījumu un dabas teritorijas, īpaši aizsargājamās  dabas teritorijas un  mikroliegumi, bioloģiskā daudzveidība, kultūras mantojuma aizsardzība, potenciālie riska objekti un teritorijas), paskaidrojuma rakstā nosakot Rīgas domes politiku, bet Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumos – konkrētākas prasības teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un vides apsvērumu ievērošanai. Grozījumos atbilstoši izmaiņām likumdošanā veikti grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un precizēts Grozījumu paskaidrojuma raksts.
  1. Vides pārskats, izteiktie atzinumi un atbalstītie sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi iestrādāti Grozījumos atbilstoši likumdošanai.
  2. No visiem iespējamiem risinājuma variantiem Grozījumos ietverts likumdošanai atbilstošs un pašvaldības funkciju realizācijai optimāls variants.
  3. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 16.12.2005. atzinumam Nr.24 „Par Vides pārskatu Rīgas attīstības plānam (2006.-2018.)” monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 2009., 2013. un 2017.gads.

Pamatojoties uz  Vides pārraudzības valsts biroja 02.06.2009. atzinumu Nr.17 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu Vides pārskatu” ir sagatavots Rīcības plāna Vides pārraudzības valsts biroja norādījumu izpildei Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem īstenošanas procesā projekts, kas tiks apstiprināts ar Rīgas domes lēmumu.

0 Patīk
1236 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts