Ir stājušies spēkā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi

Ar šī gada 28.augustu ir stājies spēkā Rīgas domes lēmums „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu”.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumus noteica notikušās izmaiņas likumdošanā:  Aizsargjoslu likuma grozījumi,  kā arī Ministru kabineta noteikumi “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu”.

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā divus Satversmes tiesas spriedumus par Rīgas Brīvostu un par apbūvi applūstošās teritorijās, dažādu valsts un pašvaldību nosacījumus, kas atbilst aktuālai situācijai, kā arī fizisku un juridisku personu priekšlikumus. Grozījumos ir veiktas izmaiņas, kas var nodrošināt valsts un pašvaldības interešu realizēšanu, attīstot tādus objektus kā starptautiskā lidosta “RĪGA” un Rīgas Brīvosta. Būtiski pārstrādāti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas nosaka stingrāku un precīzāku būvniecības normu regulējumu.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumiem tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kas atzinīgi novērtē veiktās izmaiņas.

Grozījumi veikti  Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, to grafiskajās daļās: „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000”, „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 10 000”, „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”, kā arī Rīgas teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumi tika nodoti piecām sabiedriskajām apspriešanām: uzsākot grozījumu izstrādi (19.02.-19.03.2007, 13.08.-21.09.2007., 14.04.-16.05.2008.), grozījumu 1.redakcijas apspriešanai (07.01.-17.02.2009.) un galīgās grozījumu redakcijas sabiedriskajai apspriešanai (14.04.-16.05.2009.). Kopumā no fiziskām un juridiskām personām ir saņemti vairāki tūkstoši priekšlikumu, daudzas atsauksmes tika iesniegtas kā kolektīvās vēstules.

Papildus informācija par Rīgas teritorijas plānojumu atrodama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

Marija Ābeltiņa
RD Pilsētas attīstības departamenta
sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1138 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts